Kuva -

Försäkringar som baseras på annan lagstiftning

Familjevårdare

Enligt 20 § 2 mom. i familjevårdslagen (263/2015) ska en kommun eller samkommun som ingått uppdragsavtal för familjedagvårdare teckna en försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar På familjevårdaren tillämpas vad som i nämnda lag föreskrivs om arbetstagare och på kommunen eller samkommunen tillämpas vad som i lagen föreskrivs om arbetsgivare.

Närståendevårdare

Enligt 10 § 3 mom. i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) ska en kommun som har ingått ett avtal om stöd för närståendevård för vårdaren teckna en försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar På närståendevårdaren tillämpas vad som i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskrivs om arbetstagare, och på kommunen tillämpas vad som i den lagen föreskrivs om arbetsgivare. Som årsarbetsinkomst används dock beloppet av vårdarvodet per år. På dagpenningen tillämpas inte den s.k. fyraveckorsregeln, utan dagpenningen är 1/360 av årsarbetsinkomsten.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Enligt 23 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) ska kommunen försäkra den som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte med en försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. På den som deltar i arbetsverksamheten tillämpas vad som i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskrivs om arbetstagare, och på kommunen tillämpas vad som i den lagen föreskrivs om arbetsgivare. Som årsarbetsinkomst för den som deltar i arbetsverksamheten tillämpas dock den minimiårsarbetsinkomst som föreskrivs i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, och dagpenningen är 1/360 av årsarbetsinkomsten.

Arbetsverksamhet för handikappade

Enligt 27 e § 3 mom. i socialvårdslagen (189/2001) ska den som anordnar arbetsverksamhet för handikappade för den som deltar i arbetsverksamhet teckna en försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. På den som deltar i arbetsverksamheten tillämpas vad som i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskrivs om arbetstagare, och på den som anordnar arbetsverksamheten tillämpas vad som i den lagen föreskrivs om arbetsgivare. Som årsarbetsinkomst för den som deltar i arbetsverksamheten tillämpas dock den minimiårsarbetsinkomst som föreskrivs i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, och dagpenningen är 1/360 av årsarbetsinkomsten.

Arbetsverksamhet för utvecklingsstörda

Enligt 71 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) tillämpas på arbetsterapi som anordnas med stöd av nämnda lag 27 e § 3 mom. i socialvårdslagen. Se ovan punkten om arbetsverksamhet för handikappade.

Ersättningar som motsvarar speciallagstiftningen

I flera olika lagar finns föreskrifter om ersättningsbarhet och ersättningar för olycksfall som inträffat under omständigheter som definieras i lagen. Sådana föreskrifter finns bland annat i polislagen och räddningslagen.

Med stöd av de hänvisningar som finns i lagarna fastställs ersättningarna i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Dessa skador handläggs av Statskontoret, och ersättningarna betalas ur statliga medel.

Försäkringshandboken ger mer ingående information om dessa lagar

26.10.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen

dekorativ bild

Försäkringshandboken

Försäkringshandboken har utarbetats av Olycksfallsförsäkringscentralens (TVK:s) försäkringsnätverk. Nätverket tar gärna emot respons på handboken. Skicka responsen till nätverkets ansvarig: elina.holmas@tvk.fi.

;