Kuva -

Försäkringspremier

Premiegrunder

Prissättningen av försäkringar baseras på fri konkurrens och försäkringspremierna är specifika för varje bolag. Varje försäkringsbolag ska ha beräkningsgrunder för försäkringspremien (premiegrunder). Av dem ska framgå hur försäkringspremierna fastställs och hur premiegrunderna tillämpas. Försäkringsbolagets styrelse godkänner premiegrunderna och de ska tillämpas enhetligt på alla försäkringstagare. Premiegrunderna är inte offentliga.

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskrivs om de principer som ett försäkringsbolag ska ta hänsyn till i fråga om sina försäkringspremier. Dessa principer är risk- och kostnadsmotsvarighet, skälighetsprincipen, soliditetsprincipen, jämlikt bemötande av försäkringstagarna och uppmuntran till arbete för bättre arbetarskydd.

Försäkringstagaren ska meddela försäkringsbolaget de uppgifter som bolaget begär för fastställande av försäkringspremien. Uppgifterna ska meddelas när försäkringen tecknas och före utgången av januari varje år. Om det sker väsentliga ändringar i uppgifterna under försäkringsperioden, ska dessa anmälas utan dröjsmål och senast 30 dagar efter förändringen.

Försäkringsbolaget har rätt att få upplysningar bland annat av Skatteförvaltningen för att övervaka att försäkringstagare som är kunder hos bolaget har fullföljt sin anmälningsplikt.

Försäkringstagare med specialpremie- och tariffpremiegrunder

Om omfattningen av det arbete som försäkringstagaren låtit utföra är tillräckligt stor, kan de ersättningar som betalats ut för olycksfall i arbetet som skett i detta arbete beaktas i försäkringspremierna (försäkringstagare med specialpremiegrunder). I annat fall baseras försäkringspremierna på den riskklassifikation som försäkringsbolaget i fråga tillämpar (försäkringstagare med tariffpremiegrunder). Till vardags kallas dessa försäkringar ofta försäkringar med specialtariff och försäkringar med tariffpremie.

I försäkringspremierna för en försäkringstagare med tariffpremier ska försäkringsbolaget ta hänsyn till arbetsgivarens dokumenterade förebyggande arbete för arbetarskyddet i enlighet med bolagets premiegrunder.

Försäkringspremiens struktur

I försäkringspremien ingår delar som baseras på täckandet av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsrisken och vårdkostnaderna. Dessa delar är bolagsspecifika. Dessutom omfattar premien lagstadgade tillägg.

Av de lagstadgade tilläggen används bland annat den s.k. fördelningsavgiften för att täcka de indexförhöjningar som årligen betalas på ersättningarna. Den arbetarskyddsavgift som ingår i försäkringspremien (1,75 % av försäkringspremien för den obligatoriska försäkringen) betalar försäkringsbolaget till Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK), som redovisar den till arbetarskyddsfonden. Avgiften används för att främja arbetarskyddet.

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;