Kuva -

Försäkringsskyldighet

En arbetsgivare är skyldig att försäkra sina arbetstagare mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdom. Försäkringsskyldighet uppkommer när arbetsgivaren betalar eller har avtalat om att betala över 1 300 euro (1 200 euro år 2018) i arbetsinkomster för arbete som arbetsgivaren låter göra under kalenderåret.

Både det arbete som arbetsgivaren låter göra och den som utför arbetet ska vara sådana att lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) är tillämplig (Tillhörighet till försäkringen).

Med arbetsinkomst avses lön, arvode eller annat vederlag som betalas som ersättning för arbete. Arbetsinkomst definieras i OlyL.

Försäkringsskyldighetens gräns är arbetsgivar- och kalenderårsspecifik, vilket innebär att alla arbeten som arbetsgivaren låter göra under kalenderåret i fråga beaktas, och de arbetsinkomster som arbetsgivaren betalar eller har avtalat om att betala för dessa arbeten räknas samman. Om det i arbetsförhållandets början är uppenbart att de överenskomna arbetsinkomsterna kommer att överskrida 1 300 euro (1 200 euro år 2018), ska försäkringen tecknas innan arbetet inleds. Försäkringen kan inte tecknas retroaktivt.

En arbetsgivare har ingen försäkringsskyldighet om arbetsinkomsten för arbete som han låter utföra under ett kalenderår sammanlagt uppgår till högst 1 300 euro (1 200 euro år 2018). Försäkringen kan dock tecknas frivilligt.

Staten är inte försäkringsskyldig. Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för statligt anställda handläggs av Statskontoret, som också betalar ut ersättningarna från statliga medel. Ersättningarna fastställs i enlighet med OlyL.

Andra offentliga samfund, såsom kommuner, samkommuner och församlingar är försäkringspliktiga på samma sätt som privata arbetsgivare. 

För att fullfölja försäkringsskyldighet som föreskrivs i lagen ska arbetsgivaren teckna arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen innan arbetet inleds. Försäkringen ska tecknas i ett sådant försäkringsbolag som enligt lag har rätt att bedriva denna försäkringsverksamhet i Finland.

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) övervakar iakttagandet av försäkringsskyldigheten. Sanktionerna för försummelse föreskrivs i lag.

En arbetstagare har alltid rätt till ersättning för olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom även om arbetsgivaren inte skulle vara försäkringsskyldig eller om arbetsgivaren inte tecknat en försäkring på det sätt som lagen föreskriver. Då handläggs ersättningsärendet av TVK, som också betalar ut ersättningarna.

Försäkringsskyldigheten kan också baseras på någon annan lag än på OlyL. För vissa persongrupper, till exempel närstående- och familjevårdare, ska tas en försäkring enligt OlyL, även om dessa personer inte arbetar i arbetsförhållande. I dessa fall baseras försäkringsskyldigheten på speciallagar som gäller dessa persongrupper.

Studerande ska försäkras mot olycksfall som sker i praktiskt arbete, arbetspraktik och motsvarande verksamhet (lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete 460/2015). Även personer som intagits i underhålls- och straffanstalter ska försäkras för olycksfall som sker i arbete som ingår i vårdprogrammet (lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter 894/1946).

När försäkringsskyldigheten bygger på någon annan lag än på OlyL, är dessa försäkringar inte obligatoriska försäkringar enligt OlyL.

21.12.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;