Kuva -

Frivillig arbetstidsförsäkring för arbetstagare som arbetar utomlands

En finsk arbetsgivare kan ta en frivillig arbetstidsförsäkring för en arbetstagare till vilken arbetsgivaren kan ordna ett sådant pensionsskydd enligt lag som avses i 150 § 2–4 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

I ersättningar för inkomstbortfall beaktas endast de arbetsinkomster som betalas ut för arbete för den arbetsgivare som tecknat försäkringen.

Försäkringsbolaget är dock inte tvunget att bevilja försäkringen om det har förfallna ostridiga fordringar av försäkringstagaren. Bolaget har också rätt att säga upp försäkringen om försäkringspremien har försummats eller om försäkringstagaren gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter för handläggning av ersättningsärende eller fastställande av försäkringspremie i syfte att få ekonomisk nytta.

Försäkringsbolaget säger upp försäkringen skriftligen. Försäkringen upphör 30 dagar efter att uppsägningen skickats. När orsaken till uppsägningen är att försäkringspremien inte har betalats, upphör försäkringen dock inte om premien betalas före uppsägningstidens slut.

Det är inte möjligt att ansluta en fritidsförsäkring till en arbetstidsförsäkring som tecknats för en arbetstagare som arbetar utomlands.

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;