Kuva -

Frivillig fritidsförsäkring för arbetstagare

En arbetsgivare som tecknat en obligatorisk arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för sina arbetstagare kan ansluta en frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden till den.

Utifrån försäkringen ersätts andra skadefall än skadefall som ersätts som olycksfall i arbetet. Ett olycksfall ersätts emellertid inte om arbetstagarens arbete för arbetsgivarens räkning och arbetsgivarens skyldighet att betala lön varit kontinuerligt avbrutna i mer än 30 dagar. Ersättning erläggs inte för ett olycksfall som inträffar efter denna tid, till exempel under sjukledighet, vårdledighet eller permittering, även om arbetsförhållandet fortfarande är i kraft.

I fråga om ersättningar för inkomstbortfall och familjepension beaktas endast den arbetsinkomst som den arbetsgivare som tecknat försäkringen betalat ut.

Försäkringsbolaget kan i sina villkor avgränsa försäkringen så att den endast gäller skadefall vid motionsidrott, utesluta vissa grenar inom breddidrotten eller avgränsa den personkrets som försäkras. I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar finns också bestämmelser som avgränsar de skadefall som ersätts från fritidsförsäkringen. Skadefall som inte ersätts från fritidsförsäkringen är bland annat ömhet orsakad av arbetsrörelse, misshandel och trafikskada.

Försäkringsbolaget är inte skyldigt att bevilja fritidsförsäkringen. Det har också rätt att säga upp försäkringen på grunder som anges i dess försäkringsvillkor. Arbetsgivaren kan själv säga upp sin försäkring att upphöra från och med en önskad tidpunkt, dock tidigast från och med den tidpunkt då anmälan om uppsägningen kommit till försäkringsbolaget.

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;