Kuva -

Frivilliga försäkringar för företagare

Frivillig arbetstidsförsäkring för företagare

Om en företagare har en obligatorisk eller frivillig FöPL-försäkring, kan företagaren försäkra sig själv mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar med en frivillig arbetstidsförsäkring för företagare i enlighet med OlyL. Då täcker försäkringen samma företagararbete som FöPL-försäkringen. Försäkringsbolaget är dock inte tvunget att bevilja försäkringen om bolaget har förfallna ostridiga fordringar av företagaren.

När ersättning för inkomstbortfall eller familjepension betalas utifrån en frivillig arbetstidsförsäkring för företagare, används den FöPL-arbetsinkomst som gällde på skadedagen som grund.

Om arbetsinkomsten för företagarens FöPL-försäkring motsvarar maximibeloppet i lagen om pension för företagare, kan försäkringsbolaget på ansökan fastställa årsarbetsinkomsten för företagarens frivilliga försäkring för arbetstiden till ett högre belopp än FöPL-arbetsinkomsten. Då iakttas de principer som föreskrivs i FöPL 112 §. Årsarbetsinkomsten kan fastställas högst till den årliga arbetsinkomst som motsvarar företagarens arbetsinsats. Som grund för ersättningen för inkomstbortfall och familjepension används denna av försäkringsbolaget fastställda årsarbetsinkomst som gällde på skadedagen.

Rätten till frivillig försäkring hos företagare som inte har fyllt 18 år

En företagare under 18 år har rätt att bli försäkrad med en frivillig försäkring för arbetstiden om personen uppfyller villkoren i FöPL 3 §. Årsarbetsinkomsten för den frivilliga försäkringen för arbetstiden fastställs i detta fall enligt principerna i FöPL till ett belopp som motsvarar den årliga arbetsinkomsten för företagarens arbetsinsats.

Som grund för ersättningar för inkomstbortfall och familjepensionen används denna av försäkringsbolaget fastställda årsarbetsinkomst.

Förlängning av försäkringen av en företagare som fyllt 68 år

Om en företagare fortsätter sitt företagararbete efter att han eller hon fyllt 68 år, kan försäkringsbolaget på ansökan fortsätta giltighetstiden av företagarens frivilliga försäkring för arbetstiden även om FöPL-försäkringen upphör. Då fastställer försäkringsbolaget årsarbetsinkomsten för den frivilliga försäkringen för arbetstiden till ett belopp som motsvarar den årliga arbetsinkomsten för företagarens arbetsinsats.

Upphörande av företagarens frivilliga försäkring för arbetstiden

Företagarens frivilliga försäkring för arbetstiden har kopplats till FöPL-försäkringen på så sätt att den i regel upphör från och med samma tidpunkt när FöPL-försäkringen upphör. Ett undantag till detta är att försäkringsbolaget kan på ansökan fortsätta giltighetstiden för företagarens frivilliga försäkring för arbetstiden om företagaren fortsätter sitt företagararbete efter att han eller hon fyllt 68 år.

Eftersom företagarens försäkring för arbetstiden upphör när FöPL-försäkringen upphör, kan den också upphöra retroaktivt. Om en FöPL-försäkring inte träder i kraft för att företagarens verksamhet inte pågått kontinuerligt i minst fyra månader, upphör dock företagarens frivilliga försäkring för arbetstiden inte retroaktivt. Då upphör försäkringen när företagararbetet upphör.

Företagaren kan själv skriftligen säga upp sin frivilliga försäkring för arbetstiden att upphöra från och med en önskad tidpunkt, dock tidigast från och med den tidpunkt då anmälan om uppsägningen kommit till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har i sin tur rätt att säga upp försäkringen om företagaren försummat att betala en förfallen försäkringspremie eller avsiktligen gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter för handläggning av ett ersättningsärende eller fastställande av en försäkringspremie i avsikt att få ekonomisk nytta för sig själv eller någon annan.

Försäkringsbolaget säger upp försäkringen skriftligen. Försäkringen upphör 30 dagar efter att uppsägningen skickats. När orsaken till uppsägningen är att försäkringspremien inte har betalats, upphör försäkringen dock inte om försäkringstagaren betalar premien före uppsägningstidens slut.

Frivillig försäkring för fritiden för företagare

Företagaren kan ansluta en olycksfallsförsäkring för fritiden till sin frivilliga försäkring för arbetstiden. Denna försäkring ska tecknas i samma försäkringsbolag som försäkringen för arbetstiden. Å andra sidan är det inte möjligt att endast teckna en fritidsförsäkring.

Utifrån den frivilliga fritidsförsäkringen ersätts andra skadefall än skadefall som ersätts som olycksfall i arbetet. Som grund för ersättning för inkomstbortfall och familjepension används samma årsarbetsinkomst som i försäkringen för arbetstiden, dvs. den FöPL-arbetsinkomst som var i kraft på skadedagen eller en årsarbetsinkomst som försäkringsbolaget fastställt.

Försäkringsbolaget kan i sina försäkringsvillkor avgränsa försäkringen så att den endast gäller skadefall vid motionsidrott eller utesluta vissa grenar inom breddidrotten. I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar finns också bestämmelser som avgränsar de skadefall som ersätts från fritidsförsäkringen. Skadefall som inte ersätts från fritidsförsäkringen är bland annat ömhet orsakad av arbetsrörelse, misshandel och trafikskada.

Försäkringsbolaget är inte skyldigt att bevilja fritidsförsäkringen. Det har också rätt att säga upp försäkringen på grunder som anges i dess försäkringsvillkor. Företagaren kan själv säga upp sin försäkring att upphöra från och med en önskad tidpunkt, dock tidigast från och med den tidpunkt då anmälan om uppsägningen kommit till försäkringsbolaget.

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;