Kuva -

Överföring av försäkringen till ett annat bolag

Försäkringstagaren kan överföra en fortlöpande arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring till ett annat försäkringsbolag. En tidsbegränsad försäkring kan inte överföras.

En fortlöpande försäkring kan överföras på så sätt att den går ut i det gamla försäkringsbolaget på den sista dagen i mars, juni, september eller december månad. Den nya försäkringen börjar således i det nya försäkringsbolaget 1.4, 1.7, 1.10 eller 1.1. Försäkringen ska dock vara i kraft i ett bolag i minst ett kalenderår.

Försäkringen överförs med en skriftlig anmälan om överföring som försäkringstagaren daterar och undertecknar och lämnar till det nya försäkringsbolaget. Varje bolag har sina egna överföringsblanketter.

Det nya försäkringsbolaget skickar uppgifterna om överföringsanmälan till det gamla försäkringsbolaget. Uppgifterna ska skickas till det gamla försäkringsbolaget tre månader före de utgångsdatum för försäkringar som anges ovan.

När det gamla försäkringsbolaget fått uppgifterna om överföringsanmälan, skickar bolaget försäkringstagarens löneuppgifter för den innevarande och föregående försäkringsperioden till det nya bolaget.

Om försäkringstagaren har gett överföringsanmälan från och med samma tidpunkt till två eller flera försäkringsbolag, är den överföring som gjordes först giltig. Parterna kan överenskomma om annat.

En fortlöpande delförsäkring överförs till ett annat bolag på samma sätt.

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;