Kuva -

Teckning av försäkring

Försäkringen ska tecknas i ett skadeförsäkringsbolag som har rätt att bedriva arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring i Finland. Dessa bolag ska vara medlemmar i Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK). (TVK:s medlemsanstalter)

När en försäkring för arbetstagare söks hos ett försäkringsbolag, måste försäkringsbolaget bevilja försäkringen (obligatoriskt beviljande). Försäkringen träder i kraft tidigast från den tidpunkt då bolaget fått ansökan om försäkring. Det är också möjligt att avtala om att försäkringen träder i kraft senare. Försäkringen ska vara i kraft när arbetet inleds. Försäkringen kan inte tecknas retroaktivt.

Försäkringen täcker allt arbete som arbetsgivaren låter göra och alla arbetstagare i arbetsgivarens tjänst (generell försäkring). Om företaget har tecknat en separat försäkring för ett bestämt arbete eller arbetsobjekt (delförsäkring), täcker den generella försäkringen den övriga verksamheten som delförsäkringen inte täcker.

Försäkringsbolaget ger försäkringstagaren en bekräftelse på att arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen är giltig.

Arbetsgivaren ska hålla lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och uppgift om i vilket försäkringsbolag försäkringen tecknats framlagda på arbetsplatsen.

Fortlöpande försäkring

I allmänhet tecknas arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen så att försäkringen är fortlöpande. Då är försäkringsperioden kalenderåret. Om försäkringen träder i kraft mitt under året, slutar den första försäkringsperioden dock först i slutet av det därpå följande kalenderåret. Exempelvis om försäkringen börjar 1.7, slutar dess första försäkringsperiod 31.12 året därpå.

När försäkringstagaren ansöker om försäkring, ska han meddela försäkringsbolaget de uppgifter som bolaget begär för fastställande av försäkringspremien. Sådana uppgifter är exempelvis branschen, arbetets mängd och art, företagets ägarförhållanden och arbetarskyddsarbetet i företaget.

Till försäkringsbolaget ska dessutom ges de uppgifter för försäkringspremien som bolaget inbegär före utgången av januari varje år. Försäkringstagaren ska också underrätta försäkringsbolaget om väsentliga ändringar som sker i dessa uppgifter under försäkringsperioden. De ändrade uppgifterna ska meddelas inom 30 dagar från förändringen.

Tidsbegränsad försäkring

Om ett arbete eller arbetsobjekt varar högst i ett år, kan försäkringen tecknas för viss tid. Då är försäkringsperioden densamma som försäkringens giltighetstid. Man behöver inte säga upp försäkringen separat, utan den slutar när dess giltighetstid går ut.

Om arbetet fortsätter över den utsatta tiden, finns det skäl för försäkringstagaren att underrätta försäkringsbolaget om detta innan den utsatta tiden går ut. Då är det möjligt att fortsätta försäkringens giltighet fram till den nya utsatta tiden. Försäkringens giltighet kan förlängas med högst 12 månader.

Om utförandet av arbetet fortsätter efter att försäkringens giltighetstid gått ut, men försäkringsbolaget inte har underrättats om detta innan fristen går ut, gör sig arbetsgivaren skyldig till försummelse av försäkringsskyldigheten.

Gruppförsäkring för arbetstagare

De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har avtalat om organiseringen av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Arbetstagaren ska teckna denna försäkring när branschen har ett riksomfattande kollektivavtal som föreskriver detta. Nästan alla personer som omfattas av obligatorisk försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar tillhör en grupplivförsäkring. Försäkringen ska tecknas i det försäkringsbolag där arbetsgivaren har den obligatoriska försäkringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Försäkringspremien är i genomsnitt 0,07 % av lönesumman. Försäkringsbolaget debiterar den i anslutning till premien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen och redovisar den till poolen för Grupplivförsäkring för arbetstagare.

Grupplivförsäkring för arbetstagare gäller under arbetstagarens arbets- och fritid och utifrån den betalas ersättning till förmånstagarna om arbetstagarens avlider. Ersättningsärendet handläggs av TVK. Mer information: trhv.fi

21.12.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;