Kuva -

Tillhörighet till försäkringen

Huvudregler

I lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (OlyL) föreskrivs dels på vilka personer lagen tillämpas (personer som omfattas av tillämpningsområdet), dels vilket arbete lagen gäller (territoriellt tillämpningsområde). När man avgör huruvida arbetsgivaren är försäkringsskyldig eller huruvida en bestämd person ingår i den obligatoriska arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, ska både de personer som omfattas av tillämpningsområdet och det territoriella tillämpningsområdet granskas. Alla villkor ska bli uppfyllda.

Huvudregeln är att obligatorisk försäkring gäller arbete som utförs i arbets- eller tjänsteförhållande. Med arbetsförhållande avses ett arbetsförhållande enligt arbetsavtalslagen.

Även personer som arbetar i ledande ställning omfattas av den obligatoriska försäkringen om deras innehav i företaget inte överskrider de procentgränser som anges i lagen. Gränserna är desamma som gränserna för arbetspensionsförsäkring för arbetstagare och företagare.

Den obligatoriska försäkringen omfattar även en familjemedlem till företagaren om familjemedlemmen bor i samma hushåll med företagaren och arbetar för företagaren i arbetsförhållande.

Arbetsgivaren är försäkringsskyldig då han betalar över 1 300 euro (1 200 euro år 2018) i arbetsinkomster för arbete som han låtit göra.

Betalningstidpunkten har ingen betydelse. Gränsen är arbetsgivarspecifik: alla arbeten som arbetsgivaren i fråga låtit göra under kalenderåret beaktas, och de arbetsinkomster som betalats ut eller överenskommits för dessa arbeten räknas samman. Försäkringen ska tecknas innan arbetet inleds och arbetsgivaren betalar försäkringspremien. 

Om en företagare som inte omfattas av obligatorisk försäkring har en FöPL-försäkring, kan företagaren ta en frivillig försäkring i enlighet med OlyL för skadefall som sker i företagararbetet (frivillig arbetstidsförsäkring för företagare).

En arbetstagare har alltid rätt till ersättning för olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom. Om arbetsgivaren inte har varit försäkringsskyldig eller om arbetsgivaren har försummat sin försäkringsskyldighet, handläggs ärendet av Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK), som också betalar ut ersättningen.

Lantbruksföretagare och stipendiemottagare

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar tillämpas inte på lantbruksföretagare och stipendiemottagare. De omfattas av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015). Mer information om denna lag finns i Försäkringshandboken och hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (www.mela.fi).

Idrottsutövare

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar omfattar inte idrott. Föreskrifter om försäkring av idrottsutövare ges i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009).

Studerande

För skadefall som sker i praktiskt arbete som utförs av studerande, som vid arbetspraktik, har stiftats en separat lag (lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete 460/2015). Lagen gäller också personer som är i arbetskraftsutbildning. Mer ingående information om de omständigheter under vilka skadefall som inträffat är ersättningsbara finns i Försäkringshandboken.

Personer som får yrkesinriktad rehabilitering

En person som får yrkesinriktad rehabilitering ska försäkras med en försäkring i enlighet med OlyL för skadefall som inträffar vi deltagande i arbets- och utbildningsförsök, arbetsträning och arbetspraktik. Då den yrkesinriktade rehabiliteringen ersätts av Statskontoret har den skadade samma trygghet. Även en pensionsanstalt som ersätter kostnader för yrkesinriktad rehabilitering med stöd av lagarna om arbetspension är skyldig att försäkra rehabiliteringsklienten med en försäkring i enlighet med OlyL.

Personer som intagits på anstalt

Personer som intagits i underhålls- och straffanstalter ska försäkras för olycksfall som sker i arbete som ingår i vårdprogrammet (lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter 894/1946).

Andra speciallagar

I lagarna om vissa persongrupper finns föreskrifter som ålägger skyldighet att teckna en försäkring i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar för dessa personer. Dessa persongrupper och de lagar som gäller dem redogörs för i kapitlet om försäkringar som bygger på annan lagstiftning.

I många lagar finns dessutom hänvisningar som anger att ersättningar för olycksfall betalas ut i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Sådana lagar är exempelvis räddningslagen och polislagen. Även i lagstiftningen om olycksfall och militärtjänstsjukdom för värnpliktiga och krishanteringspersonal fastställs ersättningarna huvudsakligen på samma sätt som i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. I dessa fall betalas ersättningarna ut av Statskontoret. Mer information om detta finns i Försäkringshandboken.

21.12.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen

dekorativ bild

Försäkringshandboken

Försäkringshandboken har utarbetats av Olycksfallsförsäkringscentralens (TVK:s) försäkringsnätverk. Nätverket tar gärna emot respons på handboken. Skicka responsen till nätverkets ansvarig: elina.holmas@tvk.fi.

;