Kuva -

Var utförs det arbete som lagen gäller?

Arbete som utförs i Finland

Huvudregeln är att lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) tillämpas på arbete som utförs i Finland.

Undantag är utsända arbetstagare som arbetar i Finland, på vilka finsk lagstiftning inte tillämpas med stöd av EU:s förordningar om social trygghet eller avtal om social trygghet. Deras försäkringsskydd fastställs utifrån det sändande landets lagstiftning. Som ett intyg på detta har dessa arbetstagare ett A1-intyg.

Exempel
En estnisk arbetsgivare sänder sin arbetstagare till Finland för att arbeta. Arbetstagaren har ett A1-intyg, och Estlands lagstiftning tillämpas på honom eller henne. OlyL tillämpas inte.

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar tillämpas inte heller på transporttrafik på landsväg från s.k. tredjeländer till Finland, när alla de detaljerade villkor som föreskrivs i lagen uppfylls.

Exempel
En bilförare som bor i Ryssland arbetar i ett ryskt företag. Föraren transporterar gods med sin bil till Finland en gång i veckan. Den övriga tiden arbetar han i Ryssland. OlyL tillämpas inte.

Även kortvariga mötes- och föreställningsresor och motsvarande resor blir utanför lagens tillämpningsområde.

Exempel
En professor i pedagogik från ett universitet i USA deltar i ett tre dagar långt seminarium för lärare i Finland och håller föredrag om sitt eget område på seminariet. OlyL tillämpas inte.

Arbete som utförs utomlands

En arbetstagare tillhör sin arbetsgivares obligatoriska arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring även när arbetstagaren utsänds för att arbeta utanför Finland och omfattas av finsk lagstiftning med stöd av EU:s förordningar om social trygghet eller avtal om social trygghet. Det är Pensionsskyddscentralen som avgör huruvida arbetstagaren omfattas av Finlands lagstiftning. Som intyg på detta får den utsända arbetstagaren ett A1-intyg med sig.

Även en arbetstagare som tillfälligt utsänts till ett s.k. tredjeland förblir i sin arbetsgivares obligatoriska arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, när bandet till den utsändande arbetsgivaren kvarstår. Om arbetstagarens arbete i utlandet senare blir permanent, kan arbetsgivaren få befrielse från försäkringsskyldigheten. Då kan han försäkra sina arbetstagare mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar frivilligt. En arbetsgivare kan också teckna en frivillig försäkring för sin arbetstagares arbete i utlandet om arbetsgivaren från första början utsänder sin arbetstagare för att arbeta i utlandet permanent.

Mer ingående information om försäkring av arbete som utförs i Finland och utomlands finns i Försäkringshandboken.

26.10.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen

dekorativ bild

Försäkringshandboken

Försäkringshandboken har utarbetats av Olycksfallsförsäkringscentralens (TVK:s) försäkringsnätverk. Nätverket tar gärna emot respons på handboken. Skicka responsen till nätverkets ansvarig: elina.holmas@tvk.fi.

;