Kuva -

Vem omfattar försäkringen?

Personer i arbets- och tjänsteförhållande

Utgångspunkten när det gäller tillhörigheten till den obligatoriska arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen är arbete som utförs i förvärvssyfte. Försäkringen omfattar sålunda personer som arbetar i arbets- och tjänsteförhållande och andra motsvarande tjänsteförhållanden. De lagar som gäller tjänsteförhållanden räknas upp i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL).

Befintligheten av ett arbetsförhållande tolkas på samma sätt som utifrån arbetsavtalslagen. Det är fråga om ett arbetsavtal när en person genom avtal förbundit sig att arbeta mot vederlag åt en annan under den andras ledning och övervakning. Detta innebär att kännetecknen för ett arbetsförhållande är

 • ett avtal
 • att arbetet utförs personligen
 • mot vederlag
 • för arbetsgivarens räkning
 • ledning och övervakning.

Utanför lagens tillämpningsområde står annat arbete än arbete som utförs i förvärvssyfte, till exempel fritidsverksamhet, fullföljande av förtroendeuppdrag samt talkoarbete och annat frivilligt arbete. Sedvanlig fritidsverksamhet är till exempel frivillig handledning av barn och unga i en idrottsklubb.

Begreppet arbetsavtal i enlighet med arbetsavtalslagen är tvingande rätt. Parterna kan inte avvikande från lagen avtala om huruvida det är fråga om ett arbetsförhållande eller inte på ett sätt som är bindande för försäkringsbolaget.

Arbete i arbetsförhållande kan också utföras av en familjemedlem som arbetar i företagarens tjänst. Familjemedlemmen tillhör dem som ska försäkras obligatoriskt även om personen bor i samma hushåll med företagaren. Om kännetecknen för ett arbetsförhållande inte uppfylls, till exempel om familjemedlemmen inte får lön eller annat vederlag som ersättning för arbetet, blir familjemedlemmen utanför den obligatoriska försäkringen. Om familjemedlemmen har FöPL-försäkring har han eller hon rätt att få en frivillig arbetstidsförsäkring för företagare mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Personer i ledande ställning

En person som arbetar i ett företag mot vederlag och har en ledande ställning har inte alltid ett arbetsförhållande. Personen jämställs dock alltid med en arbetstagare om han eller hon ensam äger högst 30 procent av företagets aktier och om hans eller hennes familjemedlemmar tillsammans äger högst 50 procent av aktierna i bolaget och hans eller hennes egen andel är högs 30 procent.

Utöver ägarandelen beaktas också det röstetal som aktierna ger. I andra sammanslutningar än aktiebolag beaktas motsvarande bestämmanderätt i sammanslutningen.

Personer i ledande ställning är

 • verkställande direktören
 • styrelsemedlem
 • andra som har motsvarande ställning eller faktisk bestämmanderätt.

Familjemedlemmar är

 • make
 • sambo
 • den som är släkt med en person i ledande ställning i rakt uppstigande eller nedstigande led och bor med personen i samma hushåll.

Både direkt och indirekt ägande beaktas. Indirekt ägande beaktas om personen äger ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar över hälften av ett mellanbolag eller innehar motsvarande bestämmanderätt.

Fler exempel på direkt ägande finns i Försäkringshandboken.

Om en person som är i ledande ställning blir utanför den obligatoriska försäkringen, kan han eller hon frivilligt teckna en försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar enligt OlyL, om personen har en FöPL-försäkring (frivillig arbetstidsförsäkring för företagare).

Bolagsmän i ett kommanditbolag och öppet bolag

En bolagsman i ett öppet bolag och den ansvariga bolagsmannen i ett kommanditbolag omfattas inte av obligatorisk arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Om en sådan bolagsman har en obligatorisk eller frivillig FöPL-försäkring, kan han eller hon teckna en frivillig arbetstidsförsäkring för företagare för skadefall som sker i företagarens arbete.

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen

Exempel på direkt ägande

;