Kuva -

Tillsynen över försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom

Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) ska Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) övervaka att arbetsgivaren fullföljer sin försäkringsskyldighet.

Även arbetarskyddsmyndigheten har till uppgift att övervaka att arbetsgivaren har en gällande lagstadgad olycksfallsförsäkring. Arbetarskyddsmyndigheten underrättar TVK om det uppkommit misstanke om att arbetsgivaren inte har fullföljt sin försäkringsskyldighet.

Försäkringsbolagen övervakar i sin tur att den arbetsgivare som tecknat en försäkring fullföljer sina lagstadgade skyldigheter som anknyter till försäkringen. Detta möjliggör lönebeloppsövervakning, dvs. övervakning att de löner som meddelats i försäkringen har rapporterats rätt och att underförsäkring inte skett.

Övervakningsåtgärder

Olycksfallsförsäkringscentralens övervakningsåtgärder omfattar uppgifter inom den förebyggande verksamheten samt övervakning i efterhand.

Den förebyggande verksamheten omfattar bl.a. information om försäkringsskyldigheten i olika kommunikationskanaler.

Med övervakning i efterhand avses massövervakning som TVK utför med hjälp av försäkringsuppgifterna i försäkringsregistret. TVK upprätthåller bland annat för övervakning av försäkringen ett register över arbetsgivare som har en obligatorisk försäkring enligt lagen för sina arbetstagare.

Övervakning i efterhand utförs också i samarbete med andra instanser som bedriver tillsyn, till exempel med Pensionsskyddscentralen, Arbetslöshetsförsäkringsfonden, regionförvaltningsverken och Enheten för utredning av grå ekonomi.

TVK undersöker också fall som erhållits genom olika övervakningsimpulser. En övervakningsimpuls kan erhållas till exempel i anslutning till utredningen av ett ersättningsärende som gäller ett inträffat olycksfall i arbetet, samt genom angivelser och förfrågningar av olika slag.

Följderna av försummelse

Avgift som motsvarar försäkringspremien

Om arbetsgivaren har försummat sin försäkringsskyldighet, är arbetsgivaren skyldig att för försummelsetiden betala en avgift som motsvarar en försäkringspremie som kan betraktas som skälig (dvs. en avgift som motsvarar försäkringspremien). Avgiften fastställs för det innevarande kalenderåret och de fem närmast föregående kalenderåren.

Försummelseavgift

Utöver detta är arbetsgivaren skyldig att betala en försummelseavgift. Avgiften är högst tre gånger den avgift som motsvarar försäkringspremien. Försummelseavgiftens belopp beror på försummelsetidens längd, försummelsens avsiktlighet, mängden oförsäkrat arbete och risken.

TVK kan avstå från att förordna en försummelseavgift endast för en naturlig person om försummelsen inte kan betraktas som avsiktlig och om förordnande av en försummelseavgift skulle vara oskäligt. I övriga fall är arbetsgivaren alltid skyldig att utöver en avgift som motsvarar försäkringspremien också betala en försummelseavgift, när försummelse av försäkringsskyldigheten har konstaterats.

Förordnande av avgifterna

TVK lämnar en ansökan till Statskontoret om förordnande av en avgift som motsvarar försäkringspremien och av en försummelseavgift.
Statskontoret avgör med sitt beslut huruvida arbetsgivaren försummat sin försäkringsskyldighet och ålägger arbetsgivaren att betala avgifterna i fråga till TVK. Arbetsgivaren kan söka ändring i Statskontorets beslut hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Olycksfallsförsäkringspremiebedrägeri

I strafflagen föreskrivs att olycksfallsförsäkringspremiebedrägeri är straffbart. Det är fråga om olycksfallsförsäkringspremiebedrägeri bl.a. när arbetsgivaren eller arbetsgivarens företrädare genom att försumma sin försäkringsskyldighet får till stånd eller försöker få till stånd att ingen olycksfallsförsäkringspremie bestäms.

För olycksfallsförsäkringspremiebedrägeri kan arbetsgivaren dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Självrisk i skadefall

TVK uppbär ett belopp som motsvarar fullkostnadsavgiften för de utbetalda ersättningarna av arbetsgivaren om TVK betalar ersättningar för skadefall som skett i arbete hos en arbetsgivare som försummat sin försäkringsskyldighet. Den självriskandel som arbetsgivaren ska betala är år 2019 högst 5 250 euro (år 2018 högst 5 150 euro) per skadefall.

Arbetstagarens förlust av rätt till ersättning

En arbetstagare har inte rätt till ersättningar för ett skadefall om försäkringen försummats i samförstånd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som en del av försummelse av andra skyldigheter att ordna social trygghet. Arbetstagaren har således varit medveten om försummelserna av den sociala tryggheten och har med sin egen verksamhet möjliggjort denna verksamhet och fått därigenom nytta i fråga om betalningen av arbetstagarens arbetspensionspremie och löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie.

Tvångsförsäkring

Om arbetsgivaren försummar sin försäkringsskyldighet och underlåter att korrigera sin försummelse inom den fastställda fristen, tar TVK på arbetsgivarens bekostnad en obligatorisk försäkring i ett försäkringsbolag som TVK väljer.

21.12.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;