Kuva -

Ansökan om ersättning hos TVK

Om en arbetsgivare då ett skadefall inträffar inte har en sådan försäkring som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar för sina anställda, ansvarar Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) för ersättningen. Med skadefall avses ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom. En arbetstagare har rätt till samma ersättningar enligt lagen som en försäkrad arbetstagare.

Arbetsgivaren behöver inte teckna en sådan försäkring som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar för s.k. utsända arbetstagare. För mer information om detta se punkten ’Arbetstagare som försäkrats i ett annat land’.

När det inträffar ett olycksfall i arbetet eller vid misstanke om yrkessjukdom i oförsäkrat arbete ska följande förhållningsregler iakttas:

  • Arbetstagaren informerar omedelbart arbetsgivaren om saken.
  • Arbetsgivaren informerar omedelbart TVK om olycksfallet i arbetet eller misstanken om yrkessjukdom med blanketten för anmälan om olycksfall i arbetet (Blanketten finns på sidan Blanketter). Anmälan ska göras inom 10 dagar från det att arbetsgivaren har informerats om olycksfallet.
  • Den skadade kan hänvisa ärendet till behandling genom att själv fylla i och skicka anmälan om olycksfall i arbetet till TVK eller genom att skicka en skriftlig anmälan om olycksfallet till TVK. Anmälan ska innehålla information om den skadade, om arbetsgivaren, om det arbete som utförts och om de omständigheter som rådde när olycksfallet inträffade. Det är dock i första hand arbetsgivaren som ska lämna in anmälan om olycksfall i arbetet.
  • TVK upprätthåller ett försäkringsregister där arbetsgivarens försäkringsuppgifter kan kontrolleras. (Kontaktuppgifter

Allvarliga olycksfall ska alltid också anmälas till polisen och arbetarskyddsmyndigheterna. Ett allvarligt olycksfall orsakar en svår skada eller ett dödsfall. En skada är svår när den med stor sannolikhet är bestående och försvårar det normala livet.

14.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;