Kuva -

Handläggning av ersättningsärendet

I det skede när ett ersättningsärende utreds, kontrolleras arbetsgivarens försäkringsskyldighet och försäkringsuppgifter. I ärenden som gäller yrkessjukdom utreds det anställningsförhållande utifrån den ersättningsskyldiga försäkringsanstalten fastställs.

Ärendet aktualiseras vid Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) när det har kontrollerats att arbetsgivaren inte har en sådan försäkring som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar för sina anställda. Ersättningsärendet handläggs skriftligen och TVK införskaffar de nödvändiga utredningarna bl.a. från vårdenheten, arbetsgivaren och myndigheterna.

Om handläggningen av ärendet drar ut på tiden och utbetalningen av dagpenning fördröjs, kan den skadade ta kontakt med TVK:s ersättningstjänst. TVK kan utfärda ett s.k. dröjsmålsintyg utifrån vilket Folkpensionsanstalten (FPA) fattar beslut om dagpenning i enlighet med sjukförsäkringslagen.

Det lönar sig alltid att lämna in räkningar som anknyter till olycksfallet till TVK, även om man inte är säker på huruvida de är ersättningsbara. Vi behöver de ursprungliga betalningskvittona (eller en kopia av kontoutdrag) över utgifterna. När ärendet har avgjorts, skickas beslut till den skadade per post. Det är möjligt att söka ändring på beslutet.

I oklara fall ta kontakt med ersättningsenheten, tfn 0404 504 210. Vår postadress är Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors.

14.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;