Kuva -

Person som försäkrats i ett annat land

Arbete som utförs i huvudsak i Finland ska försäkras i Finland oberoende av arbetstagarens nationalitet. Ett undantag utgör s.k. utsända arbetstagare (från EU- eller EES-länder, Schweiz eller ett land med avtal om social trygghet). En utsänd arbetstagare har från sitt avgångsland fått intyget A1 (eller E101) som visar att arbetstagarens sociala trygghet ordnas av avgångslandet och att personen inte behöver försäkras i Finland. När den skadade är en s.k. utsänd arbetstagare, ska arbetsgivaren vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdom ta kontakt med Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK).

TVK sköter i Finland uppgifterna för institutionen på boende- och vistelseorten som baseras på EU:s förordningar om samordning av den sociala tryggheten. Detta innebär att TVK kan ersätta naturaförmåner som föranletts av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom i Finland i följande situationer:

 • till en utsänd arbetstagare (från ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land med avtal om social trygghet), som skadats i ett olycksfall i arbetet i Finland. Arbetstagaren ska ha ett A1/E101-intyg från sitt avgångsland och intyget ska vara i kraft vid den tidpunkt som olycksfallet sker.
 • till en arbetstagare som skadats vid ett olycksfall i arbetet eller exponerats för en faktor som orsakar en yrkessjukdom utomlands (i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land med avtal om social trygghet) och flyttar eller återvänder till Finland efter det.

EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna: Island, Liechtenstein, Norge.

Länder med avtal om social trygghet i ärenden som gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdom: Israel, Quebec.

Utsänd arbetstagare

När en utsänd arbetstagare råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom debuterar hos personen, ska följande uppgifter lämnas in till TVK:

 • den skadades personuppgifter och adressuppgifter både i det land där personen arbetar och i personens hemland
 • arbetsgivarens namn och adress
 • uppgift om att den utsända arbetstagaren har ett intyg (blankett A1/E101)/kopia på intyget

Vårdenheten lämnar i allmänhet in räkningarna och de övriga handlingarna om sjukvården till TVK. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan också själv lämna in de räkningar som olycksfallet i arbetet orsakat (t.ex. rese- och läkemedelskostnader) till TVK.

Om det är fråga om en arbetstagare som utsänts till utlandet från Finland, handläggs ärendet gällande olycksfallet i arbetet eller yrkessjukdomen i arbetsgivarens försäkringsbolag.

Olycksfall i arbetet/yrkessjukdom utomlands

När ett olycksfall i arbetet skett utomlands (i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land med avtal om social trygghet) och den skadade får vård för sin skada till följd av olycksfallet efter att den skadade återvänt till Finland, ska följande uppgifter lämnas in till TVK:

 • person- och adressuppgifter samt arbetsgivarens namn och adress vid tidpunkten då olycksfallet inträffade
 • läkarutlåtanden
 • de räkningar som olycksfallet i arbetet medfört i Finland (t.ex. rese- och läkemedelskostnader) och övriga eventuella handlingar som anknyter till olycksfallet i arbetet

Samma anvisningar gäller även om det är fråga om en yrkessjukdom, dvs. om den skadade exponerats utomlands.

Ersättning förutsätter betalningstillstånd

I de fall som nämns ovan avgör det behöriga landet huruvida det är möjligt att betala ersättningar till följd av olycksfall i arbetet. I fråga om utsända arbetstagare är det utsändande landet det behöriga landet.

När en person skadats vid ett olycksfall i arbetet eller exponerats för faktorer som förorsakar yrkessjukdom i utlandet och därefter flyttat till Finland, är det land där personen arbetade behörigt att avgöra ersättningsbarheten.

TVK begär alltid om betalningstillstånd från det behöriga landet innan den kan betala ersättningar för olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom. Om betalningstillstånd inte erhålls från det behöriga landet, kan kostnader som uppkommit i Finland inte ersättas.

Vad ersätts

Institutionerna i bostads- och vistelselandet betalar ut ersättningar enligt det egna landets lagstiftning, vilket innebär att TVK betalar ersättningar i enlighet med den finska lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar i Finland. Efter att TVK fått betalningstillstånd kan centralen betala ersättningar för sjukvårdsförmåner (s.k. naturaförmåner) med anledning av olycksfall i arbetet. Sådana förmåner är bl.a:

 • kostnader för sjukvård (behandling och undersökning av skada eller sjukdom)
 • läkemedelskostnader och vårdartiklar
 • rese- och inkvarteringskostnader
 • kostnader för medicinsk rehabilitering som ges som sjukvård
 • kostnader för hjälpmedel för medicinsk rehabilitering

Sidorna om ersättning

Penningförmåner (såsom ersättning för inkomstbortfall) betalas från det behöriga landet. 

TVK tillämpar lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar vid handläggningen av ärendet. När ärendet har avgjorts, skickas till den skadade ett beslut på vilket den skadade kan söka ändring. Det lönar sig alltid att lämna alla räkningar som anknyter till ärendet till TVK, även om man inte är säker på huruvida de är ersättningsbara.

För personer som är försäkrade i ett annat land kan handläggningstiden för ett ersättningsärende vara långt, till och med flera månader. Detta beror på att ett betalningstillstånd inbegärs från en annan stat.

I oklara fall ta kontakt med ersättningsenheten, tfn 0404 504 210. Vår postadress är Östersjögatan 11-13, 00108 Helsingfors.

14.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;