Kuva -

Statistiska grunder

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) har i uppgift att föra sådan statistik som avses i 236 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt sköta andra uppgifter i anslutning till statistikföringen. TVK är således officiell registerförare av arbetsolycksfall- och yrkessjukdomsstatistik i Finland. En försäkringsanstalt som bedriver försäkringsverksamhet i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och Statskontoret ska varje kalenderår lämna in nödvändiga uppgifter om försäkringstagare och skador för TVKs statistik.

TVK för även statistik över skador som orsakats professionella idrottsutövare samt över de kostnader som betalats för dessa och upprätthåller ett register över försäkrade idrottsutövare. Verksamheten grundar sig på lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare 2009/276.

Ett undantag i statistiken utgör de olycksfall som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Sådana olycksfall ersätts och statistikförs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LFP), som centraliserat sköter försäkringsskyddet för lantbruksföretagare. 

TVK har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter till Statistikcentralen lämna ut uppgifter som baserar sig på olycksfallsanmälan och som är nödvändiga för uppgörandet av statistik om arbetsolycksfall som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och som beskriver samhällsförhållandena och deras utveckling. TVK har på motsvarande sätt rätt att få motsvarande uppgifter om yrkessjukdomar från Arbetshälsoinstitutet.

Varför för man statistik?

Det finns grovt sett två orsaker till behovet av statistik: för det första för uppföljningen av finansieringen av systemet och penningflödena och för det andra för styrningen av arbetarskyddsarbetet.

Behoven är en direkt följd av det sätt på vilket arbetsolycksfallsförsäkringen är ordnad i Finland. Samhället reglerar ramarna för systemet, men verkställandet sköts av privata försäkringsbolag. För försäkringsbolagen är det ytterst viktigt att kunna följa upp risknivån för de yrkesgrupper som är föremål för försäkringen för att säkerställa att prissättningen är på rätt nivå. Från samhällets sida har det alltid funnits ett särskilt intresse för arbetarskyddsaspekterna.

Av denna orsak har statistik först ända sedan systemet grundades (1895). Den första arbetsolycksfallsstatistiken som gällde hela landet var Industristyrelsens rapport om olycksfallen i arbetet från åren 1898–1900, vilken publicerades år 1904 och ingick i publikationsserien Finlands officiella statistik. I tabellerna specificerades materialet redan då i stor utsträckning enligt samma principer som för tillfället, bland annat enligt bransch, yrke och olycksfallets allvarlighetsgrad.

Vad grudar sig statistiken på?

Den nationella statistiken (såsom hela försäkringsgrenen) grundar sig på samhälleliga avtal. För tillfället regleras statistiken om arbetsolycksfall och yrkessjukdomar i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. I lagen förpliktas Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) att upprätthålla ett speciellt register och att samla in uppgifter för detta ändamål och samtidigt förpliktas försäkringsanstalterna att lämna in nödvändiga uppgifter till detta register.

Finland är därtill bundet att följa vissa internationella förordningar och avtal. De viktigaste av dem är Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet 1338/2008, kommissionens förordning om tillämpning av denna (349/2011) samt de ratificerade ILO-konventionerna med skyldigheter om statistikföring.

Statistikföringen har ordnats så att man relativt väl kan svara på kraven på denna lagnivå.

Vem beslutar om de uppgifter som ska insamlas

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, EU-lagstiftningen och de ratificerade ILO-konventionerna fastställer endast de allmänna ramarna för vilka uppgifter som behövs. Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar beslutar Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) om de uppgifter som ska insamlas efter att det samrått med uppgiftslämnarna, dvs. försäkringsanstalterna.

Samrådningen sker i praktiken i TVKs organ som utses av TVKs styrelse. Statistikfrågor behandlas speciellt av TVKs aktuarieutskott och den statistikarbetsgrupp som sorterar under den och som ansvarar för beredningen av statistikanvisningar. Vid behov behandlas statistikärenden också i ersättningsarbetsgruppen och försäkringsarbetsgruppen. Alla dessa är representerade både av TVK och försäkringsanstalterna, och försäkringsanstalterna kan fritt föreslå medlemmar till representanter i dessa. Därtill behandlas statistikfrågor i TVKs arbetarskyddsutskott, som förutom av försäkringsanstalterna även representeras av arbetsmarknadsparterna.

Stora ändringar i statistikgrunderna ska godkännas i TVKs styrelse.

Efter utskottsarbetet skickar TVK statistikanvisningar till försäkringsanstalterna med detaljerad information om vilka uppgifter som ska insamlas. Anvisningarna skickas numera en gång per år, varje höst.

Vem behandlar statistikmaterialet?

Hos Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) är aktuarie- och statistikenheten ansvarig för att motta statistikmaterialet och för att upprätthålla registren. Samma funktion utarbetar också den riskundersökning som TVK publicerar årligen. TVKs arbetarskyddsstatistik utarbetas av forsknings- och analysenheten i samarbete med aktuarie- och statistikenheten.

För att få en omfattande nationell statistik behövs utöver TVKs uppgifter även information av lantbruksföretagarna. Detta har genomförts så att Statistikcentralen slår samman TVKs och Lantbruksföretagarnas uppgifter om arbetsolycksfall och Arbetshälsoinstitutet på motsvarande sätt uppgifterna om yrkessjukdomar. Nödvändiga rättigheter för överlåtelse av uppgifter har intagits i lagarna om Statistikcentralen, Arbetshälsoinstitutet, LPA och TVK.

Statistikcentralen och Arbetshälsoinstitutet förmedlar också nödvändiga uppgifter vidare till EU-kommissionen och ILO.

Vad används uppgifterna till?

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) har lagstadgad skyldighet att utarbeta olycksfalls- och yrkessjukdomsstatistik, utredningar och beräkningar utifrån sitt eget register. De mest synliga av dessa är den årliga riskundersökningen och arbetsolycksfallsstatistiken.

Utöver regel- och formbunden statistik är efterfrågan på TVKs register stor även inom försäkringssystemet (myndigheter, försäkringsanstalter, arbetsmarknadsparter, politiker) samt även i vid utsträckning utanför systemet (forskningsinstitut, läroinrättningar, massmedia, privatpersoner). Man kan inte svara på denna efterfrågan enbart med TVKs resurser. På grund av detta används en statistikportal, i vilken TVKs utbildade användare självständigt kan göra sökningar. I denna statistikportal med olycksfallsuppgifter, på finska kallad Tapaturmapakki, görs numera över 10 000 förfrågningar per år.

Därtill ansvarar TVK för övriga statistikförfrågningar i enlighet med sina resurser. Dessa är typiskt mer krävande förfrågningar som inte kan genomföras via statistikportalen, eller så är det fråga om sammandrag som görs på begäran av massmedia och politiker. På årsnivå är deras antal sammanlagt ungefär 600.

Från TVKs register överlämnas detaljerade uppgifter till Pensionsskyddscentralen för beräkningen av pensionstillväxten för personer som skadats samt på summanivå till Statistiken över pensionstagarna i Finland.

Statistikcentralen och Arbetshälsoinstitutet utnyttjar TVKs och LPA:s material för sina egna publikationers behov och för det internationella statistiksamarbetet. EU:s statistikmyndighet Eurostat skapar olycksfalls- och yrkessjukdomssammandrag av det kombinerade materialet. ILO utnyttjar närmast material på summanivå med stöd av sina egna avtal.

14.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;