Kuva -

Undersökning av arbetsplatsolycksfall

Du kan söka fall som tagits med i undersökningen av arbetsplatsolycksfall (TOT) i TOTTI-systemet.

Undersökningen av arbetsplatsolycksfall, den så kallade TOT-undersökningen, och därtill ansluten forsknings- och analysverksamhet utgör en av de grundläggande processerna och ett av delområdena i den övervakningsverksamhet som sköts av TVK:s enhet för forsknings- och analystjänster.

I TOT-förfarandet är det fråga om olycksfallsundersökning som bygger på ömsesidiga avtal mellan försäkringsbranschen och de viktigaste arbetsmarknadsorganisationerna i syfte att effektivera förebyggandet av arbetsplatsolycksfall. Detta görs genom att utreda de händelser som lett till olycksfallet och olycksfallsfaktorerna och genom att ta fram åtgärder för att förebygga motsvarande olycksfall.

Beslut om vilka fall som tas med i undersökningen av arbetsplatsolycksfall fasttas av TVK:s TOT-direktion på förslag av TVK:s experter. I undersökningen av arbetsplatsolycksfall undersöker man i första hand olycksfall som haft dödlig utgång.

Då TOT-direktionen överväger vilka fall som tas med i undersökningen, fäster den speciell uppmärksamhet vid följande faktorer:

  • typ av olycksfall och hur allvarligt det varit
  • sannolikheten för att motsvarande olycksfall upprepar sig eller återkommer
  • eventuella förslag till undersökning som inlämnats av olika aktörer
  • huruvida undersökningen kan ge viktig information som förbättrar säkerheten
  • huruvida olycksfallet orsakade fara för flera personer samtidigt
  • huruvida någon annan instans undersöker olycksfallet.

Då TOT-direktionen beslutar om att ta enskilda fall för undersökning fäster den speciell vikt vid huruvida man genom undersökningen kan få betydande och nyttig tilläggsinformation för att förebygga motsvarande arbetsolycksfall och risksituationer samt för att främja det allmänna arbetarskyddet. Till undersökning tas speciellt fall som representerar nya risker, områden där olycksfallsrisken ökar, fall som skulle ha kunnat leda till storolycka och fall som inte undersöks av andra instanser, åtminstone inte i tillräckligt omfattande grad.

Det är även viktigt att beakta typen av olycksfall och hur allvarligt olycksfallet eller risksituationen var. I bedömningen beaktas också olycksfallets nationella och eventuella internationella dimensioner. Av betydelse är också om olycksfallet eller risksituationen hade sådana särdrag som kan upprepas eller återkomma även i samband med andra olycksfall.

Undersökningen av arbetsplatsolycksfall kan också genomföras som s.k. temaundersökning, vilket innebär att man i samma undersökning analyserar och rapporterar om flera liknande olycksfall eller risksituationer. Inledandet av en temaundersökning är motiverat då det förekommit upprepade problem eller säkerhetsbrister inom någon viss bransch. I temaundersökningen är undersökningsvinkeln i större grad fokuserad på själva olycksfallet och på förebyggande åtgärder.

TOTTI-systemet (på finska)

14.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;