Kuva -

Ändringar i blankett för läkarutlåtande E

Den medicinska utredning som behövs i handläggning av olycksfall och yrkessjukdomar fås oftast från anteckningar i patienthandlingar som skickats av vårdanstalter. Om ändå läkarutlåtande E behövs, frågar försäkringsbolagen den skilt från vårdanstalten.

Det är TVK:s roll att fastställa innehåll av blankett för läkarutlåtande E. Några ändringar har nu gjorts för att förbättra blankettens användbarhet. Samtidigt har anvisningar för att upprätta utlåtande utarbetats.

Den nya blanketten för läkarutlåtande E samt anvisningar för att upprätta utlåtande finns i TVK:s hemsidor blanketter och i motsvarande finskspråkiga sidor.

Mer information: Jurist Annu Vento, tel. 0404 504 265

30.10.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;