Kuva -

Ändringar i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar till följd av EU:s dataskyddsförordning

Regeringen lämnade den 14 november 2019 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning (RP 87/2019 rd).  Syftet med propositionen är att uppdatera den nationella socialskydds- och försäkringslagstiftningen så att den är förenlig med dataskyddsförordningen. Det föreslås att bestämmelser som står i strid med eller överlappar förordningen om dataskydd hävs eftersom förordningen är direkt tillämplig rätt. Dessutom föreslås vissa preciserande bestämmelser till dataskyddsförordningen och nödvändiga avvikelser från skyldigheterna i dataskyddsförordningen. Den nya regeringspropositionen motsvarar till centrala delar regeringspropositionen med samma namn (RP 52/2018 rd), vars behandling i riksdagen förfallit.  Grundlagsutskottet gav ett utlåtande om det förslaget (GrUU 78/2018 rd) och de presenterade ställningstagandena har beaktats i innehållet i den nya propositionen.

Den nya propositionen innehåller inte följande, som ingick i den föregående propositionen:

 • Försäkringsanstaltens rätt att lämna ut uppgifter (255 § 1 mom. 7 punkten)
 • Automatiserade beslut (275 a §)

Propositionen innehåller förslag till ändringar av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Det föreslås att följande bestämmelse ändras och en kortfattad beskrivning av innehållet i ändringen ges:

 • 2 § 1 mom.: läggs till ett nytt 8 mom. om definitionen av dataskyddsförordningen
 • 115 § 2 mom.: upphävs som onödig eftersom frågan regleras av artiklarna 13 och 14 i dataskyddsförordningen
 • 250 §: nuvarande innehållet upphävs eftersom frågan regleras i artikel 15 i dataskyddsförordningen; I denna paragraf föreskrivs i fortsättningen om en begränsning av den registrerades rätt enligt artikel 18 punkt 1 a i dataskyddsförordningen att begränsa behandlingen av personuppgifter. Den registrerade har inte rätt att begränsa den registeransvariges behandling av personuppgifter, om den registrerades krav är uppenbart ogrundat.
 • 252 § 2 mom.: hänvisningen till den skadades samtycke avlägsnas
 • 255 § 1 mom.: punkt 3 upphävs eftersom frågan föreslås inkluderas i en ny 255 a §
 • 255 § 4 mom.: ordalydelsen om överlåtelse av uppgifter inom samma koncern klargörs
 • 255 a §: ny bestämmelse om försäkringsbolagets rätt att överlåta uppgifter till missbruksregistret
 • 257 § 4 mom.: den sista meningens informativa hänvisning till personuppgiftslagen upphävs
 • 275 a §: läggs en ny bestämmelse till om elektronisk underskrift av beslut
 • 286 § 2 mom.: läggs en ny punkt 5 till gällande tillämpning av kapitel 35 om överlåtelse och mottagande av uppgifter och sekretess samt tillämpning av 275 § om förvaring och 275 a § om elektronisk underskrift av beslut på skadefall som skett före 1.1.2016                     

Motsvarande ändringar föreslås också i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information: Merja Salonen, TVK, telefon 0404 504 229

2.12.2019

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;