Kuva -

Ändringar i militärskadelagstiftningen och arbetarskyddsmyndigheternas rätt till information

I slutet av förra året stadfästes två nya lagar som reformerar militärskadelagstiftningen. Lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016) trädde i kraft 1.1.2017 och ersätter den tidigare militärskadelagen.

Samma dag trädde också en ny lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag (1522/2016) i kraft. Lagen gäller såväl militär som civil krishantering och Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex). Lagen förenhetligar säkerheten för alla som deltar i dessa. Ersättningsfrågor i enlighet med båda lagarna sköts av Statskontoret.

I slutet av förra året stadfästes även en lagändring som utvidgar arbetarskyddsmyndigheternas rätt att få sekretessbelagda uppgifter av myndigheter och av andra som sköter offentliga uppdrag. Utvidgningen av rätten till information är en del av åtgärderna för att bekämpa grå ekonomi.

Ändringarna gjordes i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen. Ändringarna av rätten till information gäller både Olycksfallsförsäkringscentralen och olycksfallsförsäkringsbolagen. Lagändringen (1418/2016) träder i kraft 1.5.2017.

Mer information:
Annu Vento, TVK, telefon 0404 504 265

16.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;