Kuva -

Den nya lagen om bosättningsbaserad social trygghet träder i kraft 1.4.2019

Den nya lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (16/2019) och vissa lagar som har samband med den bekräftades 11.1.2019. Lagarna träder i kraft 1.4.2019.

Genom denna lag upphävdes den tidigare lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

Lagen inkluderar övergångsbestämmelser. Ett beslut som FPA fattat med stöd av den upphävda lagen är giltigt under den tid som fastställts i beslutet.

Lagen innehåller bestämmelser om förutsättningar som gäller arbete och bosättning vid tillämpningen av lagstiftningen om bosättningsbaserade förmåner på personer som kommer från utlandet till Finland eller flyttar från Finland till utlandet från Finland till utlandet.

Lagen tillämpas tillsammans med den lagstiftning om bosättningsbaserade förmåner som FPA verkställer(t.ex. folkpensionslagen och lagen om handikappförmåner) och med internationell lagstiftning.

Bestämmelserna om arbete och bosättning utgör en helhet med förutsättningarna för beviljande av övriga förmåner. I lagen fastställs minimivillkoren för arbete och boende i Finland samt när en person som flyttar utomlands från Finland fortsätter att anses vara bosatt i Finland så att rätten till bosättningsbaserade kan fortsätta trots vistelsen utomlands.

FPA ger inte längre något separat överklagbart beslut om att en person omfattas av det sociala trygghetssystemet, utan avgörandet ingår i ett överklagbart beslut som gäller förmånen.

(RP 188/2018 rd)

Ytterligare information lämnas av Elina Holmas, tfn 0409 225541

28.1.2019

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;