Kuva -

Förbättringar till skadefallsersättningar till värnpliktiga - förändringarna träder i kraft den 1 januari 2019

Lagen om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1242/2018) och lagen om ändring av lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död (1243/2018) trädde i kraft 1.1.2019. Lagarna tillämpas på de skador som inträffar efter det att lagarna trätt i kraft.

Personer som fullgör värnplikt eller civiltjänst har rätt till en ny tilläggsersättning vid olycksfall.

Den nya tilläggsersättningen betalas för bestående allmänt men som orsakats av en skada eller sjukdom som ersätts som olycksfall i militärtjänst eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom. En förutsättning för tilläggsersättningen är att skadefallet har inträffat under tjänstgöring eller under en resa som krävs för tjänstgöringen eller har ett omedelbart samband med tjänstgöringen, eller att skadefallet beror på förhållandena på tjänstgöringsplatsen. Det högsta ersättningsbeloppet är 210 000 euro.

Nära anhöriga till en person som till följd av en olycksfall i militärtjänst eller en tjänstgöringsrelaterad sjukdom avlidit har rätt till en ny tilläggsersättning som motsvarar grupplivförsäkring.

Tilläggsersättningen betalas till förmånstagaren om en person som fullgör värnplikt, civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor avlidit till följd av en skada eller sjukdom som ersatts på basis av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom.

Ersättningsbeloppet till förmånslåtarens make/maka är 200 000 euro och till vart och ett av förmånslåtarens barn som inte fyllt 18 år 40 000 euro. Om förmånslåtaren inte har någon make/maka eller barn, betalas en ersättning på 20 000 euro till vardera av förmånslåtarens föräldrar.

RP 122/2018 rd (på finska, men RP på svenska i pdf-format finns i början av sida)

Ytterligare information lämnas av Elina Holmas, tfn 0409 225541

28.1.2019

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;