Kuva -

Olycksfrekvensen och antalet pendlingsolyckor ökade 2017

År 2017 inträffade sammanlagt 127 991 arbetsolyckor bland löntagarna. Av dessa arbetsolyckor som ersattes från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen var 103 441 arbetsplatsolyckor och
24 550 olycksfall på resa mellan bostaden och arbetsplatsen. Antalet arbetsplatsolyckor steg med cirka 5 procent och antalet pendlingsolyckor med cirka 14 procent från 2016.

Antalet pendlingsolyckor ökade markant från året innan. I januari–mars inträffade fler olyckor än normalt på grund av halka. Enstaka dagar när det är särskilt halt kan ha en betydande inverkan på antalet pendlingsolyckor – under en dag kan det inträffa över 1 000 pendlingsolyckor. Att vara förutseende, arrangera arbetet, reservera tillräckligt med tid för arbetsresan och använda sådan utrustning som föret kräver hjälper att förebygga pendlingsolyckor”, säger Olycksfallsförsäkringscentralens forskningschef Marja Kaari.

Olycksfrekvensen vände uppåt

Olycksfrekvensen räknas ut genom att dividera antalet arbetsplatsolyckor med antalet arbetstimmar under motsvarande period. Pendlingsolyckorna räknas inte med i frekvensen. Olycksfrekvensen beskriver en förändring i arbetssäkerheten bättre än förändringarna i antalet arbetsolyckor.

Olycksfrekvensen för samtliga branscher var 29,4 arbetsplatsolyckor per en miljon arbetstimmar 2017. Frekvensen ökade från 2016, då den var rekordlåg (28,4).

Statistikcentralens arbetskraftsundersökning visar att antalet arbetstimmar för löntagarna ökade med 2 procent från 2016 till 2017. Antalet arbetsplatsolyckor steg proportionellt sett mer än timmarna ökade, så frekvensen ökade med cirka 3 procent från 2016.

”Under en konjunkturuppgång är det typiskt att timantalet inte reagerar på förändringar lika snabbt som antalet olycksfall, vilket gör att frekvensen verkar stiga”, säger Kaari.

Frekvenser inom de viktigaste sektorerna 2017

  • Industrin 32,1 arbetsolyckor per en miljon arbetstimmar (ökning 6 procent jämfört med 2016)
  • Byggande 60,9 arbetsolyckor per en miljon arbetstimmar (minskning 2 procent)
  • Parti- och detaljhandel 28,4 arbetsolyckor per en miljon arbetstimmar (ökning 2 procent)
  • Transport och lagerhållning 40,7 arbetsolyckor per en miljon arbetstimmar (ökning 1 procent)
  • Administration och stödtjänstverksamhet 52,4 arbetsolyckor per en miljon arbetstimmar (ökning 6 procent)
  • Hälsovård och sociala tjänster i privat regi 33,0 (ökning 2 procent)
  • Kommunsektorn 24,5 (ökning 3 procent)

”Inom många av de viktigaste sektorerna vände frekvenserna uppåt. Särskilt inom industrin samt branschen administration och stödtjänstverksamhet märktes en frekvensuppgång, vilket förklaras av ett ökat antal arbetsolyckor för inhyrd arbetskraft. Inom byggande sjönk däremot frekvensen”, konstaterar Kaari.

Minskat antal arbetsolyckor bland företagarna

Under 2017 ersattes sammanlagt 6 240 arbetsolyckor för företagare som hade försäkrat sig själva frivilligt. Av dessa var 675 pendlingsolyckor, dvs. olycksfall på resa mellan bostaden och arbetsplatsen. Bland företagarna minskade antalet arbetsplatsolyckor med cirka 14 procent från året innan.

Arbetsolyckorna med dödlig utgång minskade

Enligt den information som finns nu dog 17 löntagare i arbetsplatsolyckor i fjol. År 2016 avled 24 personer i arbetsplatsolyckor och 2015 sammanlagt 27 personer.

I Olycksfallsförsäkringscentralens statistikapplikation Tikku kan 2017 års statistik över arbetsolyckor studeras närmare. https://tilastoportaali.vakes.fi/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_guest.jsp?reportName=Tikku&reportPath=/6.%20Julkinen/3.%20Tapaturma/Raportit/&reportViewOnly=true&reportContextBar=true

Vi publicerar en analys av graden av allvarlighet i olycksfallen i 2017 års statistikmaterial i decemberjanuari och korrelationen mellan arbetsolyckor samt olika platser för arbetets utförande och arbetsprocesserna i januarifebruari 2019.

Mer information: databasanalytiker Janne Sysi-Aho tfn 040 450 4232, kommunikationschef Sanna Sinkkilä tfn 040 4504 261.

4.12.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;