Kuva -

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster

Regeringen lämnade 3.5.2018 till riksdagen sin proposition med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (RP 60/2018 rd).

Lagen är fortfarande under behandling i riksdagens förvaltningsutskott och förväntas träda i kraft ännu under våren 2019.

Lagen skulle i sin helhet gälla för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen på vilken man tillämpar en kortare övergångsperiod än den övriga finanssektorn.

Lagen skulle gälla s.k. webbtjänster som erbjuds till allmänheten. Med allmänheten avses förvaltningskunder, dvs. en på förhand avgränsad eller icke-avgränsad grupp fysiska eller juridiska personer utanför myndighetens organisation. Lagen tillämpas inte på intranät eller extranät som används på arbetsplatser och är avsedda för ett begränsat antal personer.

För arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen gäller även regeringspropositionen inom samma helhet, proposition med förslag om lag om informationshantering (RP 284/2018 rd, under behandling) som i första hand handlar om elektronisk överföring av information mellan olika myndigheter. I denna regeringsproposition har man konstaterat att informationsförvaltningslagen skulle vara en allmän lag i förhållande till den föreslagna lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Därmed skulle informationsförvaltningslagen för sekretess- och skyddskravens del tillämpas även på elektronisk överföring av information till kunderna.

Allmänt om förslaget

Den föreslagna lagen om tillhandahållande av digitala tjänster skulle vara ny. Med lagen genomförs på det nationella planet Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. I lagen föreslås bestämmelser om skyldigheten för myndigheter och andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter att tillhandahålla digitala tjänster för kunderna inom förvaltningen samt om skyldigheterna i anslutning till detta.

Det föreslås vidare att vissa bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet upphävs och ändras eftersom de motsvarar bestämmelser i den nya lag som föreslå.

Med digitala tjänster skulle avses webbplatser eller mobilapplikationer eller kombinationer av dessa samt funktioner i anslutning till dem. Med funktioner skulle avses t.ex. skickande av formulär eller meddelanden till tjänsteleverantören.

Med tillgänglighet avses principer och tekniska hänsyn som ska respekteras i syfte att göra tjänsterna mer tillgängliga för användarna, särskilt personer med funktionsnedsättning.

De viktigaste bestämmelser som skulle gälla OlyL-genomförande är följande:

Tillämpningsområde (1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten och 3 §)

Lagen skulle tillämpas på arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen genom dess begrepp myndighet. Enligt lagen skulle bestämmelser som gäller för myndigheter tillämpas även på andra aktörer då de sköter offentliga förvaltningsuppgifter till den del som den digitala tjänsten anknyter till skötseln av en sådan uppgift.

Ordnande och tillhandahållande av myndigheters digitala tjänster till allmänheten (2 kap.)

Myndigheterna ska planera och underhålla sina digitala tjänster på ett sådant sätt att tjänsternas informationssäkerhet och dataskydd säkerställs och så att det säkerställs att tjänsterna är
lätta att hitta och använda.

Myndigheterna ska erbjuda alla en möjlighet att med hjälp av digitala tjänster sända elektroniska meddelanden och handlingar samt att motta elektroniska meddelanden och handlingar på ett tillräckligt informationssäkert sätt.

Myndigheterna ska identifiera tjänsteanvändaren elektroniskt på något tillförlitligt och informationssäkert sätt, om det är möjligt att få se och använda sekretessbelagt datainnehåll i en digital tjänst.

Skyldigheterna i detta kapitel motsvarar i huvudsak nuläget och kapitlet innehåller främst preciseringar av bestämmelserna av den tidigare lagen om elektronisk kommunikation.

De skyldigheter som anges i detta kapitel övervakas av den allmänna laglighetsmyndigheten såsom riksdagens justitieombudsman.

Bestämmelserna i detta kapitel börjar
tillämpas sex månader efter lagens ikraftträdande.

Digitala tjänsters tillgänglighetskrav (3 kap.)

I detta kapitel finns bestämmelser om allmänna tillgänglighetskrav, t.ex. att innehållen är möjligt att uppfatta och förstå och att användargränssnitten och navigeringen är hanterbara och driftsäkra. Kraven motsvarar WCAG 2.0-anvisningens nivåer A och AA.

Tjänsteleverantören ska tillhandahålla ett tillgänglighetsutlåtande och publicera det när tillgänglighetskraven har börjat tillämpas.

Tillämplighetskraven skulle tillämpas på webbplatsen som publicerats efter lagens ikraftträdande fr.o.m. 23.9.2019.

Tillämplighetskraven skulle tillämpas på webbplatsen som publicerats innan lagens ikraftträdande fr.o.m. 23.9.2020.

Tillämplighetskraven skulle tillämpas på mobilapplikationer fr.o.m. 23.6.2021.

Tillsyn över tillgänglighetskraven samt rättsskydd (4 kap.)

Tillsynsmyndighet skulle vara Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Var och en skulle ha rätt att hos tillsynsmyndigheten anföra tillgänglighetsklagan om en tjänsteleverantör som inte har iakttagit tillgänglighetskraven och -skyldigheterna. Tjänste användare skulle kunna begära utredning av tillgängligheten av tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheten skulle kunna förena ett åläggande i fråga om iakttagandet
av tillgänglighetskraven samt tillgodoseendet av rätten att få information och utföra kontroller med vite.

Man skulle få begära omprövning av ett beslut som tillsynsmyndigheten har fattat och omprövning av ett åläggande som myndigheten har meddelat på det sätt som anges i förvaltningslagen. Man skulle få överklaga ett beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning hos förvaltningsdomstolen.

Ytterligare information: Elina Holmas, TVK, telefon 0409 225541

28.1.2019

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;