Kuva -

TVK:s Uppgifter

Olycksfallsförsäkringscentralen är ett samordnande organ med uppgift att genomföra och utveckla försäkringsverksamheten enligt OlyL.

Enligt OlyL 209§: Olycksfallsförsäkringscentralens allmänna uppgift är att

 • främja att lagen verkställs samordnat och att verkställighetssystemet utvecklas,
 • främja samarbetet i ärenden som gäller verkställigheten av lagen och som kräver att försäkringsanstalterna samverkar samt sköta uppgifter som har samband med detta,
 • främja samarbetet mellan de försäkringsanstalter som verkställer lagen och andra försäkringsanstalter samt myndigheterna,
 • utfärda rekommendationer i syfte att främja en enhetlig verkställighet av lagen i ärenden som inte hör till uppgifterna för ersättningsnämnden för olycksfallsärenden,
 • sköta den informationsverksamhet som verkställigheten av lagen förutsätter.

Dessutom ska Olycksfallsförsäkringscentralen

 • handlägga ersättningsärenden som gäller skadefall som inträffat i oförsäkrat arbete och ta ut självrisken enligt 184 § hos en arbetsgivare som försummat sin försäkringsskyldighet,
 • meddela ett avgörande enligt 7 § om tillämpning av lagen,
 • fastställa formuläret för en anmälan enligt 111 §,
 • sköta sådana uppgifter enligt 154 § som har samband med handläggningen av ett fördröjt ersättningsärende,
 • svara för den riskklassificering som avses i 171 §,
 • i enlighet med 177 § utöva tillsyn över arbetsgivarens försäkringsskyldighet och vid försummelse teckna en obligatorisk försäkring för arbetsgivaren,
 • föra ett försäkringsregister enligt 178 §,
 • göra en ansökan enligt 183 § till Statskontoret om att påföra en arbetsgivare som försummat sin försäkringsskyldighet en avgift som motsvarar försäkringspremien samt en försummelseavgift och att utarbeta avgiftsgrunder för dessa betalningar,
 • sköta uppdrag i anknytning till garantin enligt 230 §,
 • sköta uppgifter inom ramen för fördelningssystemet enligt 231 §,
 • samla in och redovisa arbetarskyddsavgiften enligt 233 § till Arbetarskyddsfonden,
 • föra ett register över olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar enligt 235 §,
 • bedriva sådan statistikföring och forskningsverksamhet enligt 236 § som hänför sig till verkställigheten av lagen och förebyggande av skador enligt denna lag,
 • godkänna formuläret för ett yttrande enligt 266 § 3 mom.,
 • vara den försäkringsanstalt på bosättnings- och vistelseorten samt det kontaktorgan som avses i EU:s förordningar om social trygghet och i sådana överenskommelser om social trygghet som är bindande för Finland,
 • sköta andra uppgifter som styrelsen för Olycksfallsförsäkringscentralen beslutar om och som hänför sig till verkställigheten och utvecklandet av denna lag.

På Olycksfallsförsäkringscentralen ska bestämmelserna i 31 kap. 13 § i försäkringsbolagslagen tillämpas i fråga om skötseln av centralens uppgifter vid förberedelser för undantagsförhållanden.

Utöver det som i 209 § föreskrivs om Olycksfallsförsäkringscentralens uppgifter ska centralen också sköta de serviceuppgifter som styrelsen anger.

OlyL 459/2015 (i Finlex)

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;