Kuva -

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden

Enligt 30 b § i lagen om olycksfallsförsäkring (723/2002) finns i Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF) en ersättningsnämnd för olycksfallsärenden (EFO).

EFO:s uppgifter

Enligt 30 c § i lagen om olycksfallsförsäkring (723/2002) har ersättningsnämnden för olycksfallsärenden till uppgift att främja ett enhetligt ersättningsförfarande genom att ge allmänna anvisningar och utlåtanden.

I social- och hälsovårdsministeriets förordning (873/2002) har föreskrivits noggrannare de ärenden om vilka försäkringsanstalten ska begära ett utlåtande från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden.

Försäkringsanstalten ska före avgörandet av ett ersättningsärende som grundar sig på lagen om olycksfallsförsäkring begära nämndens utlåtande över beslutsförslaget i följande fall:

 • ärendet gäller en medicinsk eller rättslig fråga av principiell natur
 • det med tanke på främjandet av enhetlig ersättningspraxis är nödvändigt att behandla ärendet i nämnden
 • då olycksfallspension har betalats en period på sex månader och det inte är fråga om bestämmande av nedgången i arbetsförmågan på basis av den lön som betalats till den skadelidande eller om utbetalning av pension under yrkesinriktad rehabilitering
 • det är fråga om utbetalning av olycksfallspension för en tid över sex månader, om de faktorer som inverkar på pensionsutbetalningen i väsentlig grad har förändrats
 • det är fråga om fastställande av invaliditetsklass som grund för menersättning, då invaliditetsklassen för skadan eller sjukdomen är 8 eller högre,
 • det är fråga om beviljande av eller avslag på yrkesinriktad rehabilitering som varar längre än ett år
 • ärendet gäller fastställande av årsarbetsförtjänsten, då den skadades inkomster har varierat på grund av sjukdom, arbetslöshet eller av annan orsak eller det är fråga om en sådan ung persons årsarbetsförtjänst som avses i 28 § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring Därtill förutsätts att det är sannolikt att skadan eller sjukdomen ger upphov till behov av yrkesinriktad rehabilitering eller att man på den grunden kommer att betala olycksfallspension för en tid över sex månader
 • det är fråga om inkomstjämkning av efterlevandepension, när den efterlevande makens inkomster har varierat på grund av sjukdom, arbetsoförmögenhet eller någon annan orsak eller den efterlevande maken är en ung person* som avses i 28 § 3 mom. lagen om olycksfallsförsäkring
 • det i ett livränteärende är fråga om fastställande av kompletteringsränta enligt prövning
 • ärendet gäller beviljade av eller avslag på familjepension till en i 23a § 2 mom. lagen om olycksfallsförsäkring avsedd person eller dennes barn
 • man inte har kunnat enas om vilken försäkringsanstalt som är ersättningsskyldig

Begäran om utlåtande från ersättningsnämnden görs alltid av en försäkringsanstalt.

Försäkringsanstalten har rätt att be om ett utlåtande även i andra ärenden än i det förslag till ersättningsbeslut som avses i den ovan nämnda förordningen.

Utlåtanden som EFO ger är inte bindande för försäkringsanstalten, men utlåtandet ska emellertid antecknas i försäkringsanstaltens beslut.

Nämnden ger därtill utlåtanden till OFF i ärenden som gäller försäkringsskyldigheten enligt lagen om olycksfallsförsäkring. OFF ska begära nämndens utlåtande i ärenden som gäller tillämpningen av lagen enligt 11 a § lagen om olycksfallsförsäkring. Även en besvärsinstans kan vid behandlingen av ett besvärsärende begära nämndens utlåtande om tillämpningspraxisen.

Dessutom meddelar EFO allmänna anvisningar till försäkringsanstalterna angående ersättningspraxisen speciellt när lagstiftningen ändras eller när det krävs för att främja en enhetlig ersättningsverksamhet.

Ersättningsnämndens sammansättning

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden består av

 • ordförande
 • tre lagfarna medlemmar
 • fyra medlemmar som representerar arbetsmarknaden
 • fem medicinskt sakkunniga och
 • ett behövligt antal ersättare

som utses av social- och hälsovårdsministeriet för högst tre år i sänder.

Till ordförande utses den medlem som företräder social- och hälsovårdsministeriet. De lagfarna medlemmarna och två av de medicinskt sakkunniga utses på förslag av OFF. Av de medlemmar som företräder arbetsmarknaden utses två på förslag av arbetsgivarnas och två på förslag av arbetstagarnas och funktionärernas viktigaste centralorganisationer. Av de medicinskt sakkunniga utses en på förslag av arbetsgivarnas och en på förslag av arbetstagarnas och funktionärernas viktigaste centralorganisationer.

Noggrannare bestämmelser om nämndens verksamhet har givits i statsrådets förordning om ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (965/2002).

14.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;