Kuva -

Förvaltningen

Olycksfallsförsäkringscentralens organ är allmänna mötet, styrelsen och verkställande direktören.

Allmänna mötet

Rösträtt vid det allmänna mötet har medlemmarna i Olycksfallsförsäkringscentralen. Handläggningen av ärenden leds av en ordförande som väljs av mötet.

Det allmänna mötet ska

  • besluta om stadgarna för Olycksfallsförsäkringscentralen,
  • behandla bokslutet och revisorernas utlåtande om bokslutet,
  • bestämma om de åtgärder förvaltningen och räkenskaperna för det föregående året ger anledning till,
  • besluta om arvodena för ordföranden och ledamöterna i styrelsen, för ordföranden, medlemmarna och de medicinskt sakkunniga i ersättningsnämnden för lycksfallsärenden samt för revisorerna,
  • besluta om hur många ledamöter och ersättare i styrelsen som ska representera Olycksfallsförsäkringscentralens medlemmar och förrätta val av de ledamöter och ersättare i styrelsen som representerar centralens medlemmar samt val av revisorer, och
  • godkänna budgeten för det kommande året.

Styrelse

Styrelsens mandattid är tre kalenderår. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Styrelsen ska

  • utöva den högsta beslutanderätten i Olycksfallsförsäkringscentralen i de ärenden som inte ingår i det allmänna mötets eller verkställande direktörens beslutanderätt,
  • förbereda ärenden som ska behandlas på det allmänna mötet,
  • anställa och avskeda verkställande direktören och de direktörer som rapporterar till verkställande direktören samt avtala om deras löner och övriga tjänstgöringsvillkor, och
  • bestämma avgifterna för serviceuppgifter enligt 210 §.

Medlemmarna och ersättare

Medlemmarna: 


Rådgivare i arbetsmiljöfrågor Erkki Auvinen, STTK rf
Direktör Antti Huhtala, Pohjola Vakuutus Oy
VD Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
Jurist Paula Ilveskivi, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Ledande expert Miia Kannisto, Akava ry, AKAVA/Finlands Juristförbund rf
VD Aki Kiiliäinen, Ömsesidiga försäkringsbolag Pohjantähti,
Direktör Vesa-Matti Kultanen, Ömsesidiga försäkringsbolaget Fennia 
Vice verkställande direktör Mika Makkonen, LähiTapiola Ömsesidiga försäkringsbolag 
Juridisk ombudsman Mikko Nyyssölä, Finlands Näringsliv EK
Affärsområdesdirektör Tiina Pajamo, If Skadeförsäkringsbolag Ab 
Ledande specialist Vesa Rantahalvari, Finlands Näringsliv EK
Specialist Antti Tanskanen, Finlands Näringsliv EK 
Divisionchef Jyri Tapper, Statskontoret

Vicemedlem: 

Direktör, försäkringar och ersättningar Jussi Ilveskoski, Ömsesidiga försäkringsbolag Turva, 
Direktör Jan Limnell, Försäkringsaktiebolaget Alandia
Jurist Maire Lumiaho, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Expert i arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor Anne Mironen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Ledande ekonom Sami Pakarinen, Finlands Näringsliv EK

Verkställande direktören

Verkställande direktören för Olycksfallsförsäkringscentralen ska ha god kännedom om försäkringsverksamhet som gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och han eller hon ska ha gott anseende.

Verkställande direktören utövar den högsta beslutanderätten i enskilda ärenden som gäller betalning av ersättning för skador som inträffat i oförsäkrat arbete, handläggning av ett fördröjt ersättningsärende enligt 154 § samt fastställande och debitering av kostnadsandelarna enligt 213 § och fördelningsavgiften enligt 231 §.

Janne Reini har upfört som TVKs verkställande direktör fr o m 1.6.2017.

2.1.2020

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;