Kuva -

Förvaltningen

Olycksfallsförsäkringscentralens organ är allmänna mötet, styrelsen och verkställande direktören.

Allmänna mötet

Rösträtt vid det allmänna mötet har medlemmarna i Olycksfallsförsäkringscentralen. Handläggningen av ärenden leds av en ordförande som väljs av mötet.

Det allmänna mötet ska

  • besluta om stadgarna för Olycksfallsförsäkringscentralen,
  • behandla bokslutet och revisorernas utlåtande om bokslutet,
  • bestämma om de åtgärder förvaltningen och räkenskaperna för det föregående året ger anledning till,
  • besluta om arvodena för ordföranden och ledamöterna i styrelsen, för ordföranden, medlemmarna och de medicinskt sakkunniga i ersättningsnämnden för lycksfallsärenden samt för revisorerna,
  • besluta om hur många ledamöter och ersättare i styrelsen som ska representera Olycksfallsförsäkringscentralens medlemmar och förrätta val av de ledamöter och ersättare i styrelsen som representerar centralens medlemmar samt val av revisorer, och
  • godkänna budgeten för det kommande året.

Styrelse

Styrelsens mandattid är tre kalenderår. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Styrelsen ska

  • utöva den högsta beslutanderätten i Olycksfallsförsäkringscentralen i de ärenden som inte ingår i det allmänna mötets eller verkställande direktörens beslutanderätt,
  • förbereda ärenden som ska behandlas på det allmänna mötet,
  • anställa och avskeda verkställande direktören och de direktörer som rapporterar till verkställande direktören samt avtala om deras löner och övriga tjänstgöringsvillkor, och
  • bestämma avgifterna för serviceuppgifter enligt 210 §.

Medlemmarna och ersättare 2016-2018

Medlemmarna: 


Rådgivare i arbetsmiljöfrågor
 Erkki Auvinen, STTK rf
Direktör Jyrki Hollmén, Finlands Näringsliv EK/ Sogsindustrin Rf
Verkställande direktör, Liiketoiminta-alueen johtaja Antti Huhtala, OP Vakuutus Oy
VD Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
Direktör, ersättningsfktion Vesa-Matti Kultanen, Ömsesidiga försäkringsbolaget Fennia 
Vice verkställande direktör Mika Makkonen, LähiTapiola Ömsesidiga försäkringsbolag 
Ledande expert Miia Kannisto, Akava ry, AKAVA/Finlands Juristförbund rf
Jurist Paula Ilveskivi, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Affärsområdesdirektör Tiina Pajamo, If Skadeförsäkringsbolag Ab 
Ledande specialist Vesa RantahalvariFinlands Näringsliv EK
Country Manager Krister Räihä, Protector Vakuutus
Specialist Antti Tanskanen, Finlands Näringsliv EK 
Direktör Jyri Tapper, Statskontoret
Näringområdesdirektör Juha Viljakainen, OP-Pohjola

Vicemedlem: 

Direktör, försäkringar och ersättningar Jussi Ilveskoski, Ömsesidiga försäkringsbolag Turva, 
VD Aki Kiiliäinen, Ömsesidiga försäkringsbolag Pohjantähti,
Jurist Maire Lumiaho, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Expert i arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor Anne Mironen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Juridiskt ombund Mikko Nyyssölä, Finlands Näringsliv EK

Verkställande direktören

Verkställande direktören för Olycksfallsförsäkringscentralen ska ha god kännedom om försäkringsverksamhet som gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och han eller hon ska ha gott anseende.

Verkställande direktören utövar den högsta beslutanderätten i enskilda ärenden som gäller betalning av ersättning för skador som inträffat i oförsäkrat arbete, handläggning av ett fördröjt ersättningsärende enligt 154 § samt fastställande och debitering av kostnadsandelarna enligt 213 § och fördelningsavgiften enligt 231 §.

Janne Reini har upfört som TVKs verkställande direktör fr o m 1.6.2017.

5.2.2019

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;