1930-talet

Utvecklingen av olycksfalls- och sjukdomsförsäkringslagen fortsatte på 1930-talet. 1935 års nya olycksfallsförsäkringslag klargjorde punkter i den gamla lagen som fortfarande lämnade utrymme för tolkning och man kan också säga att i och med detta skapades i Finland ett system vars grunder bestod fram till slutet av seklet.

6§ “Med olycksfall i arbete avses i denna lag olycksfall som med förorsakande av skada eller sjukdom drabbat arbetstagare 1) i arbetet, 2) under förhållanden som härflyter av arbetet a) på arbetsplatsen eller på område hörande till denna, b) under färd från bostaden till arbetsplatsen eller tvärtom, eller c) medan arbetstagaren var stadd i arbetsgivarens uppdrag, eller 3) vid försök att skydda eller rädda arbetsgivaren tillhörig egendom eller, i samband med arbetsverksamheten, människoliv.”

Lagreformen ökade återigen antalet försäkrade och kom att även omfatta arbetsledare, tillsynsmän, efterträdare samt fartygsbefäl om deras årsinkomst var lägre än 48 000 mark.

Reformen höjde antalet försäkrade till 600 000.

Ersättningen för arbetssjukdomar föreskrevs genom en separat förordning. Listan över ämnen som orsakar sådana sjukdomar minskade till sju: arsenik, bly, kvicksilver, bensin, bensol, stenkolstjära och fosfor. Stark strålningsenergi och Bacillus anthracis fanns dock kvar i listan.

Den största nyheten i lagen var införandet av självrisk för arbetsgivaren. Riksdagen satte gränsen för självrisk till 200 mark, vilket i praktiken motsvarade högst tre dagars arbetsoförmåga för arbetstagare.

Skärpningen av det politiska läget i Europa satte sina spår även i Finland. År 1938 stiftades lagen om olycksfall i militärtjänst som garanterade ersättning till soldater skadade i tjänsten, eller till deras anhöriga i händelse av dödsfall; de var berättigade till samma ersättning från i olycksfallsförsäkringslagen som arbetstagare och deras anhöriga.

När kriget bröt ut 1939 omfattade olycksfallsförsäkring drygt 740 000 finländare det vill säga ungefär var femte person i en befolkning på 3,7 miljoner. Endast någon vecka före vinterkrigets början inrättade OFF:s medlemsbolag  en krigsskadepool för krigsolycksfall.