1970-talet

Betydande arbetsplatsolyckor hade tidigare utretts enligt dåvarande förutsättningar, men ett systematiskt utredningsförfarande infördes på 1970-talet. En drivkraft till att OFF anslöt sig utredningssystemet för katastrofala arbetsolycksfall var fartygsbranden som inträffade 1968 i Åbo och där fyra arbetstagare miste livet.

Utredningssystemet kom snart till användning eftersom Finlands värsta arbetsplatskatastrof i fredstid inträffade den 1. april 1976 i Lappo, där 40 arbetare miste livet vid en explosion i en patronfabrik.

Det nuvarande utredningssystemet för arbetsplatsolyckor är också känt under akronymen TOT. Systemet har delvis bidragit till en betydande minskning av antalet dödliga arbetsplatsolyckor under årens gång. Utredningsrapporterna finns på nätet TOTTI-systemet.

Utöver olycksfallsutredningar började OFF i början av 1970-talet samla statistikuppgifter från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen på individuell skade- och försäkringsnivå. Statistik har haft stor betydelse i uppföljningen av försäkringsbeståndet samt i skade- och ersättningsutvecklingen. Tillförlitlig statistik har dessutom varit till stor hjälp för att styra arbetarskyddsverksamheten.

Det fanns gott om statistikunderlag, för år 1974 var antalet anmälda olycksfall som högst, nästan 270 000.

OFF:s egen arbetarskyddsavdelning startades år 1974 när förbundet anställde en arbetarskyddschef och en arbetarskyddsingenjör.

I början av decenniet var förbundets representant Pentti Virtanen (1971–1972), men OFF:s första VD på heltid blev Altti Aurela, som utnämndes 1972.  Han valdes dock året därpå till chef för försäkringsavdelningen på social- och hälsovårdsministeriet och en ny VD utnämndes, Virtanen (1973–1988), tidigare var verksam som representant.

En ny milstolpe i finsk olycksfallsförsäkring nåddes i slutet av decenniet, när antalet försäkrade år 1979 översteg två miljoner.