1980-talet 

Olycksfallsförsäkringslagens största reform sedan år 1948 trädde i kraft i början av 1982. I den s.k. reformen om beskattning av sociala förmåner (SOVE) i olycksfallsförsäkringen infördes en helt ny ersättningsprincip: med den höjdes ersättningar för inkomstbortfall, men samtidigt blev de en skattepliktig inkomst. Syftet var att ersättningsmottagarens totala inkomstnivå skulle förbli oförändrad efter skatt.

Reformen innebar en höjning av arbetsgivarnas olycksfallsförsäkringspremier. Arbetsgivarna hade dock möjlighet att påverka storleken på sin försäkringspremie som täckte kostnader orsakade av olycksfall. Detta ökade intresset för att förbättra arbetarskyddet.

Lagändringen framhävde även hälsovårdspersonalens roll för att granska olycksfall och kartlägga vad som orsakar yrkessjukdomar på arbetsplatser.

År 1984 nåddes återigen en milstolpe i finskt arbetarskydd när antalet dödsfall anmälda till försäkringsanstalterna enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen minskade för första gången (89).

Utredningen av katastrofala arbetsolycksfall, som inleddes under det föregående decenniet, ändrades 1985: sedan dess har alla arbetsolycksfall med dödlig utgång utretts i TOT-systemet som upprätthålls av OFF.

Den dödligaste industriolyckan i världshistorien inträffade i Bhopal (Indien) den 3 december 1984. Tusentals ton giftgas släpptes ut i området runt en pesticidfabrik. Uppskattningar om antalet dödsoffer rörde sig mellan 6 000–16 000 och man antog att en halv miljon invånare exponerades för gasen.

Olycksfallsförsäkringsantalternas förbund fick för första gången en lagstadgad status år 1988. Då definierades OFF:s uppgifter i olycksfallsförsäkringslagen. Den officiella uppgiftsbeskrivningen inkluderade bland annat riksomfattande statistik över arbetsolycksfall och yrkessjukdomar statistik.

Den största förändringen i lagstiftningen var dock förordningen om arbetssjukdomar. Under 1980-talet konstaterades nämligen att prövningen av misstankar om arbetssjukdomar inte var ett av de fall som skulle ersättas enligt olycksfallsförsäkringslagen. Lagen beaktade inte heller det växande antalet asbestsjuka.

I 1988 års lag utvidgades yrkessjukdomens ersättningsbarhet och ersättning av kostnader vid befogat misstanke om yrkessjukdom. Syftet var att alla misstankar om yrkessjukdom skulle omfattas av ersättningssystemet. Således exempelvis inflammation i en senskida eller epikondylit blev ersättningsbara när exponeringsfaktorerna var återkommande och ensidiga eller onaturliga. Dessutom ansågs det utomordentligt viktigt att bland annat asbestrelaterad cancer skulle omfattas av ersättningen.

I slutet av decenniet fick TVL också en ny, långsiktig vd när Tapani Miettinen (1988-2009) utsågs till fackföreningsledningen.