2000-talet

Den ekonomiska återhämtningen förbättrade på nytt sysselsättningen och antalet försäkrade mot olycksfall ökade. Samtidigt vände antalet arbetsrelaterade skador på nytt uppåt – mellan 1999–2008 ökade antalet arbetsolycksfall med 20 procent enligt OFF:s statistik.

Omstruktureringen av näringslivet, den ökande digitaliseringen och datoriseringen samt globaliseringen förändrade dock arbetslivet i Finland: färre än tidigare försörjer sig på traditionell industri eller manuellt arbete.

Denna omstrukturering skapade nya typer av utmaningar för arbetarskyddsverksamheten, till exempel när det gäller välbefinnande på arbetsplatsen, ork och psykisk stress. Även spridningen av atypiska arbetsförhållanden såsom personaluthyrning och underentreprenad samt intermittent arbete krävde nya sätt att arbeta och tänka på. Förlängning av arbetslivet och arbetstagarnas åldrande återspeglades också i statistiken: antalet olycksfall som drabbat personer över 60 år fördubblades på tio år. Å andra sidan kom fuktskador såväl som inomhusluftsproblem och relaterade sjukdomar på tapeten på fler och fler arbetsplatser.

Det värsta arbetsolycksfallet i världshistorien inträffade alldeles i början av 2000-talet. I terrordåden i USA den 11 september 2001 omkom nästan 3 000 personer. Attackerna orsakade sammanlagt uppskattningsvis en ekonomisk förlust på 230–330 miljarder mark – varav arbetsolycksfallsförsäkringens andel blev cirka 30 miljarder mark. Förutom offren för de faktiska attackerna och räddningspersonal och deras anhöriga räknade man med att betala ersättningar även till Manhattanbor som andades in asbest som släpptes ut i luften när World Trade Center kollapsade.

EU godkände förändringarna i den finska olycksfallsförsäkringslagstifningen och avlustade tillsynen av olycksfallsförsäkringssystemet år 2002.

I den lagstadgade olycksfallsförsäkringen infördes 2005 ett system med full kostnadsansvar för att ersätta medicinsk vård. Med fullkostnadsavgiftens införande började försäkringsanstalterna betala kostnader som vården av skadade medför för den offentliga hälso- och sjukvården direkt till den berörda kommunen eller samkommunen. Reformen innebar att personer skadade i arbetsolycksfall lättare och snabbare än fick tillgång till krävande kirurgiska behandlingar.  

Antalet skador som uppkommer i arbetet vände åter uppåt under år 2008 som präglades av finanskrisen, och eurokrisen som började året därpå utlöste en ny recession. Innan dess hade antalet olycksfall vuxit under fem år i streck.

I slutet av årtiondet fick OFF en ny VD, när Jussi Kauma utsågs (2009–2017).