2010-talet

Avmattningen i den ekonomiska tillväxten och den ökande arbetslösheten avspeglades återigen i antalet arbetsolycksfall i början av 2010-talet. 2012 års lagstadgade olycksfallsförsäkring ersatte sammanlagt 128 264 arbetsolycksfall som drabbat anställda. Av dessa inträffade 105 919 på arbetsplatsen och 22 345 på väg mellan hemmet och arbetsplatsen. Dessa antal var lägre än tidigare år och exempelvis år 2008 ersattes 141 427 olycksfall.

Den största förändringen i försäkringssektorn var lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (OlyL) som trädde i kraft i början av 2016. Reformen, som var resultatet av tio års arbete sammanförde tre äldre lagar, nämligen 1948 års olycksfallsförsäkringlag, 1988 års yrkessjukdomslag samt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring från 1991.

Huvudsyftet med reformen var inte endast att uppdatera lagen i fråga om rådande rätts- och ersättningspraxis, utan även att klargöra den lagstiftning om olycksfallsförsäkring, som under årens lopp hade blivit något av ett lapptäcke. Ökad tydlighet och insyn minskade också tolkningsutrymmet. Samtidigt effektiviserades och påskyndades skadehandläggningen.

För första gången definierade lagen vad som avses med ett olycksfall. Dessutom redogjorde den för omständigheter under vilka olycksfall inträffar, vad som ersätts och hur, samt på vilka grunder.

Arbetsolycksfallsförsäkringen omfattade inte riktigt alla utan den var specifikt kopplad till en anställning. Således uteslöts exempelvis närståendevårdare och idrottsutövare. Bestämmelser om olycksfallsförsäkring för dessa grupper finns i andra lagar.

I samband med lagreformen ändrades Finlands Olycksfallsförsäkringsantalternas förbunds (OFF) namn 2015 till Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK).

Den tryckta upplagan av tidskriften Olycksfallsförsäkring upphörde 2017, när TVK introducerade digitala kommunikationskanaler och produkter. Samma år fick organisation en ny VD, när Janne Reini, som fortfarande är i tjänst, tillträdde i juni.

Införandet av ett nationellt inkomstregister uppdaterad i realtid år 2019 påskyndade och förenklade ersättningsprocesserna i fråga om lönebaserade försäkringspremier samt inkomstrelaterade skadeförsäkringar.