Publikationsserier

Olycksfallsförsäkringscentralen producerar två publikationsserier: TVK:s publikationer samt TVK:s analyser. Publikationerna i respektive serie levereras i digitalt format, en del publikationer är även tillgängliga i olika språkversioner. 

TVK:s publikationer i serien Publikationer har ett ISBN-nummer. I serien publiceras forskningsrapporter, utredningar och avhandlingar. I TVK:s analysserie finns koncisa rapporter och analyser om mer begränsade ämnen.

Dessutom publicerar TVK fenomenutredningar om aktuella fenomen.

De flesta av våra publikationer finns endast på finska och de finns på våra finska sidor.