Arbetsolycksfallsstatistik

Olycksfallsförsäkringscentralens lagstadgade uppgift är att föra statistik över olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och att utföra andra uppgifter i anslutning till förande av statistik. TVK är officiell registerförare av statistik över olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar i Finland.

Vi publicerar grundläggande uppgifter om olycksfall i arbetet föregående år i februari följande år. Dessutom publiceras mer detaljerade analyser av begränsade ämnen av aktuellt intresse mellan februari och augusti. Analyserna undersöker de senaste siffrorna från föregående år och relaterade förändringar.

Rekordfå olycksfall i arbetet 2020

År 2020 ersatte försäkringsbolagen 103 700 olycksfall i arbetet bland löntagare. Av de olycksfall i arbetet som ersattes inträffade 87 500 på arbetsplatsen under arbetet och 16 200 på resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

År 2020 var antalet olycksfall i arbetet nästan 18 procent lägre än 2019.

Det totala antalet olycksfall i arbetet under 2020 var det lägsta i statistikhistorien. Den lägsta tidigare noteringen är från 2014, då det inträffade 115 724 olycksfall i arbetet.

På grund av pandemin övergick många kontorsanställda till distansarbete, men antalet olycksfall i arbetet på distans ökade knappt alls jämfört med tidigare år. Risken för arbetsolyckor i distansarbete är mycket låg, vilket förklarar det låga antalet ersatta arbetsolyckor i distansarbete.

Frekvensen av olycksfall i arbetet minskade dramatiskt

Frekvensen av olycksfall i arbetet, det vill säga alla skador som ersattes per miljon arbetade timmar, var 25 förra året.

Arbetsolyckorna med dödlig utgång minskade

År 2020 inträffade 17 arbetsolyckor med dödlig utgång för löntagare, varav 10 var arbetsplatsolycksfall. Sju olyckor som ledde till löntagarens död inträffade under resan mellan hem och arbete.

Olycksfall bland företagare

År 2020 ersatte försäkringsanstalterna företagare för 5 700 olycksfall i arbetet, vilket var över 12 procent färre än 2019.

I fjol inträffade fem olycksfall i arbetet, varav två var arbetsplatsolyckor, för företagare som tecknat en försäkring.

Det är frivilligt för företagare att teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, så antalet skador påverkas också av hur många företagare som har tecknat försäkringen.

Snabbstatistik

Snabbstatistik visar förändringstrenden och säsongsvariationen i antalet skadefall. Uppgifterna uppdateras varje månad.

I snabbstatistik redovisas skador för den månad då de anmäldes, inte då de uppstod, till skillnad från andra arbetsolycksfallsrapporter och publikationer producerade av TVK. Siffrorna är således inte direkt jämförbara.

Uppgifter i snabbstatistiken samlas tidigt skede i ersättningsprocessen, därför ska de inte tolkas som exakta data och inga andra bakgrundsvariabler finns tillgängliga för dem.