Arbetsolycksfallsstatistik

Olycksförsäkringscentralens (TVK) lagstadgade uppgift är att föra statistik över olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar och att utföra andra uppgifter som rör förande av statistik. TVK är officiell registerförare av arbetsolycksfall- och yrkessjukdomsstatistik i Finland.

Preliminära uppskattning över antalet arbetsolycksfall under 2019

Enligt Olycksfallsförsäkringscentralens preliminärä uppskattning för 2019 råkade anställda ut för ca 104 000 arbetsplatsolycksfall samt ca 24 000 olycksfall under resan mellan hemmet och arbetsplatsen.

Antalet arbetsplatsolyckor ökade med mindre än en halv procent jämfört med året innan. Antalet olycksfall under färden till eller från arbetsplatsen växte med ca 7 procent på ett år jämfört med 2018.

Frekvensen av arbetsplatsolycksfall hos anställda var 29 ersatta arbetsplatsolycksfall per miljon arbetstimmar. Olycksfallsfrekvensen förblev på samma nivå som det föregående året.

Snabbstatistik

Snabbstatistik visar förändringstrenden och säsongsvariationen i antalet skadefall. Uppgifterna uppdateras varje månad.

I snabbstatistik redovisas skador för den månad då de anmäldes, inte då de uppstod, till skillnad från andra arbetsolycksfallsrapporter och publikationer producerade av TVK. Siffrorna är således inte direkt jämförbara.

Uppgifter i snabbstatistiken samlas tidigt skede i ersättningsprocessen, därför ska de inte tolkas som exakta data och inga andra bakgrundsvariabler finns tillgängliga för dem.