Ersättningsstatistik

Under 2018 betalade olycksfallsförsäkringsanstalter sammanlagt 577 miljoner euro, det vill säga ca 0,9 % mindre än 2017. Med stöd av den gamla olycksfallsförsäkringslagen betalades 319 miljoner euro i ersättningar och med stöd av den nya lagen om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdom betalades ersättningar för 258 miljoner euro i ersättningar. Ersättningar betalades för cirka 204 000 skadehändelser. Det var ungefär samma antal fall som ett år tidigare.

Den nya lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar trädde i kraft i början av 2016. Olycksfall och yrkessjukdomar handläggs enligt den nya lagstiftningen om olycksfallet inträffade eller yrkessjukdom uppstod den 1.1.2016 eller senare. Ersättningar för olycksfall eller yrkessjukdomar som uppstod innan år 2016 fastställs enligt den gamla lagstiftningen.

Ersättningar som betalas med stöd av lagen om arbetsolycksfall och yrkessjukdomar klassificeras annorlunda än de som betalades enligt den gamla lagstiftningen. Det är inte möjligt att jämföra ersättningstyperna med tidigare år.

Ersättningar från arbetsolycksfallsförsäkringen under 2018 (pdf, på finska)

Antalet bekräftade olycksfallspensioner för anställda minskade under 2018

Under 2018 bekräftade olycksfallsförsäkringsanstalter sammanlagt 253 nya olycksfallspensioner för anställda, vilket var 21 fler fall än 2017 men 6 färre än 2016. Av de nya fallen var 128 fulla pensioner och återstående 125 deltidspensioner. Antalet fulla pensioner minskade således och antalet deltidspensioner ökade jämfört med 2017. Inkomstnivån för en person som får deltidspension har minskat till följd av olycksfallet trots att han är kvar i arbetslivet.

År 2016 fastställdes sammanlagt 162 pensioner som föranletts av olycksfall som drabbat löntagare på arbetsplatsen, vilket var 7 fall färre än år 2017. Antalet pensioner till följd av olycksfall under färden till eller från arbetsplatsen växte med tio. Några fler pensioner på grund av yrkessjukdomar än föregående år beviljades, men klart färre än 2016.

Statistik över bekräftade olycksfallspensioner 2009–2018 (pdf, på finska)

90 % av skadeanmälningarna leder till ett positivt ersättningsbeslut

Merparten av anmälda arbetsolycksfall och yrkessjukdomar ersätts. Enligt Olycksfallsförsäkringscentralens statistik avslogs cirka 10 procent av skadeanmälningarna på juridiska eller medicinska grunder.

Arbetsrelaterade skadehändelser är arbetsolycksfall eller yrkessjukdomar.