Ersättningsstatistik

Under 2020 betalade olycksfallsförsäkringsanstalter sammanlagt 554 miljoner euro, det vill säga ca 4,4 % mindre än 2019. Med stöd av den gamla olycksfallsförsäkringslagen betalades 285 miljoner euro i ersättningar och med stöd av den nya lagen om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdom betalades ersättningar för 259 miljoner euro i ersättningar. Ersättningar betalades för cirka 182 000 skadehändelser. Det var ungefär 17 800 fall färre än ett år tidigare.

Den nya lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar trädde i kraft i början av 2016. Olycksfall och yrkessjukdomar handläggs enligt den nya lagstiftningen om olycksfallet inträffade eller yrkessjukdom uppstod den 1.1.2016 eller senare. Ersättningar för olycksfall eller yrkessjukdomar som uppstod innan år 2016 fastställs enligt den gamla lagstiftningen.

Ersättningar som betalas med stöd av lagen om arbetsolycksfall och yrkessjukdomar klassificeras annorlunda än de som betalades enligt den gamla lagstiftningen. Det är inte möjligt att jämföra ersättningstyperna med tidigare år.

Tabel av betalade ersättningar finns endast på finska: Korvaustilastot-sida

90 % av skadeanmälningarna leder till ett positivt ersättningsbeslut

Merparten av anmälda arbetsolycksfall och yrkessjukdomar ersätts. Enligt Olycksfallsförsäkringscentralens statistik avslogs cirka 10 procent av skadeanmälningarna på juridiska eller medicinska grunder.

Arbetsrelaterade skadehändelser är arbetsolycksfall eller yrkessjukdomar.