Kuva -

Anvisningar för förmånstagare

Grupplivförsäkringen för arbetstagare är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sina anställda i händelse av dödsfall. Försäkringen omfattar de anställda och grundar sig på anställningsförhållandet. Därför begärs av arbetsgivaren uppgifter om den försäkrades sista anställningsförhållande. Den som söker ersättning bör kontakta den avlidnes sista arbetsgivare. Arbetsgivaren fyller i en separat anmälan om den försäkrade arbetstagaren.

Ansökan

Om sökanden är myndig, fyller han eller hon i och undertecknar ansökan själv. Barn som fyllt 18 år gör själva sin ansökan. I fråga om minderåriga barn och omyndiga personer görs ansökan av intressebevakaren.

Du behöver personliga bankkoder för att logga in på ersättningstjänsten.

1) Logga in på tjänsten för ansökan om ersättning (länk)

 

När du fyller i blanketten behöver du:

 • Uppgifter om den försäkrade
  Fyll i den försäkrades (den avlidnes) personuppgifter så noggrant som möjligt.
 • Förmånstagare
  Personuppgifterna för de förmånstagare till vilka du söker ersättning. 

Förmånstagarna i grupplivförsäkringen för arbetstagare fastställs i försäkringsvillkoren. Förmånstagare är den försäkrades efterlevande make eller maka, partner i registrerat partnerskap och sambo under vissa förutsättningar samt den försäkrades barn under 22 år. Ifall den försäkrades sista anställningsförhållande som berättigar till ersättning har upphört före år 2012, är förmånstagare den försäkrades efterlevande make eller maka, partner i registrerat partnerskap och sambo under vissa förutsättningar samt den försäkrades barn under 18 år och barn i åldern 18–21 år som studerar på heltid. 

 • Förmånstagarnas kontouppgifter (IBAN-kontonummer)
 • Uppgifter om anställningsförhållandet
  Uppgifter om den försäkrades anställningsförhållande och arbetsgivaren påskyndar ersättningshandläggningen, men ansökan kan också lämnas in utan anställningsuppgifterna.
 • Eventuella bilagor (anvisning nedan)

2 ) Bilagor som behövs för ersättningshandläggningen

Försäkringsersättning ska sökas med en blankett för ansökan om ersättning. Försäkringsgivaren skaffar befolkningsregisteruppgifterna om den försäkrade och förmånstagarna med hjälp av en teknisk användarförbindelse.

Till ansökan ska beroende på situationen följande dokument bifogas:

 • En sambo som söker ersättning ska vid behov lämna ett av myndighet fastställt avtal om ömsesidigt underhåll samt andra eventuella utredningar som behövs för ersättningshandläggningen och varav framgår att han eller hon bott i gemensamt hushåll med den försäkrade.
 • Om den försäkrades sista anställningsförhållande som ger rätt till ersättning upphört före år 2012, ska till ansökan bifogas ett studieintyg för barn i åldern 18–21 år. Studieintyget ska vara utfärdat av läroanstalten och gälla studietiden vid den försäkrades död. Dessutom behövs en utredning över att det varit fråga om studier på heltid, dvs. att den studerande inte förvärvsarbetat vid den försäkrades död.
 • Dödsattest i det fall att den försäkrade har dött till följd av ett olycksfall och ansökan gäller olycksfallstillägg. Dödsattesten ska vara undertecknad av en läkare och av den ska framgå händelseförloppet vid dödsfallet och dödsorsaken. Vid behov kan också polisundersökningsprotokoll begäras för ersättningshandläggningen.

Om du inte har personliga bankkoder, kan du också skriva ut en ansökan och fylla i och skicka den per post. Adressen är nedaför.

Ersättningsansöksblanketten(pdf)

Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool
Östersjögatan 11-13,
00180 HELSINGFORS

Kundtjänst: 0409 222 900
Fax: 0404 504 246

 

28.1.2019

Försäkringsvillkor
Ersättningar - Ansökning
Kontakt
;