Kuva -

Anvisningar för arbetsgivare

Anmälan av anställningsuppgifterna för den försäkrade arbetstagaren

Grupplivförsäkringen för arbetstagare är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sina anställda i händelse av dödsfall. Försäkringen omfattar de anställda och grundar sig på anställningsförhållandet. Därför begärs av arbetsgivaren uppgifter om den försäkrades sista anställningsförhållande.

Arbetsgivarens anmälan

Arbetsgivaren ska i mån av möjlighet kontakta den avlidne arbetstagarens förmånstagare och sända dem försäkringsvillkoren och information om hur man söker ersättning. Arbetsgivaren ska också tillställa Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool uppgifter om anställningsförhållandet för ersättningshandläggningen.

Logga in på tjänsten med företagets bankkoder.

Logga in på arbetsgivarens anmälningstjänst (länk)

Uppgifter om den försäkrade

Fyll i personuppgifterna för den försäkrade arbetstagaren (den avlidne).

Uppgifter om arbetsgivaren

Arbetsgivarens kontaktuppgifter ska uppges så exakt som möjligt, eftersom det kan hända att man i samband med ersättningshandläggningen måste begära kompletterande uppgifter av arbetsgivaren. Arbetsgivaren har i egenskap av försäkringstagare rätt att få information om att ett ersättningsbeslut har getts. Uppgiften sänds till arbetsgivarens postadress.

Uppgifter om anställningsförhållandet

Uppgifterna om när den försäkrades anställningsförhållande inletts och upphört, utbetalda löner och andra uppgifter om anställningen bör meddelas så fullständigt som möjligt, eftersom arbetstagarens tillhörighet till försäkringen grundar sig på anställningsförhållandet. Till anmälan kan som bilaga bifogas löneintyg o.d. intyg.

Mer ingående uppgifter om försäkringstillhörighet finns i försäkringsvillkoren. Arbetstagaren omfattas av försäkringen, om anställningsförhållandet upphör under försäkringstiden och kvarstår som försäkrad ännu i tre år efter att anställningen upphört. Om anställningsförhållandet har upphört på grund av att arbetstagaren beviljats full invalidpension, kvarstår han eller hon som försäkrad i fem år. Om anställningsförhållandet upphör på grund av ålderspension, omfattas arbetstagaren inte längre av grupplivförsäkringen för arbetstagare.

Uppgifter om eventuella förmånstagare

Förmånstagarnas namn och kontaktuppgifter

Förmånstagarna i grupplivförsäkringen för arbetstagare fastställs i försäkringsvillkoren. Förmånstagare är den försäkrades efterlevande make eller maka, partner i registrerat partnerskap och sambo under vissa förutsättningar samt den försäkrades barn under 22 år. Ifall den försäkrades sista anställningsförhållande som berättigar till ersättning har upphört före år 2012, är förmånstagare den försäkrades efterlevande make eller maka, partner i registrerat partnerskap och sambo under vissa förutsättningar samt den försäkrades barn under 18 år och barn i åldern 18–21 år som studerar på heltid.


Om ert företag inte har tillgång till bankkoder det går också att skriva ut en anmälningsblankett och fylla i och skicka den per post. Adressen finns nedaför.

Anmälningsblanketten (pdf)

Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool
Östersjögatan 11-13,
00180 HELSINGFORS

Kundtjänst: 0409 222 900
Fax: 0404 504 246

28.1.2019

Försäkringsvillkor
Ersättningar - Ansökning
Kontakt
;