Kuva -

Grupplivförsäkring för arbetstagare (TRHV)

Syftet med grupplivförsäkringen för arbetstagare är att trygga familjens omedelbara utkomst efter att maken eller makan eller barnens vårdnadshavare avlidit. De riksomfattande arbetsmarknadsorganisationerna har avtalat om att ordna dödsfallsskydd för arbetstagarna. Försäkringen tecknas av arbetsgivaren, som också ansvarar för kostnaderna för försäkringen.

Skyldigheten att teckna försäkring gäller alla arbetsgivare som lyder under ett bindande kollektivavtal eller inom vars bransch det finns ett allmänt riksomfattande kollektivavtal som innehåller bestämmelser om grupplivförsäkring.

Vem är förmånstagare?

Med stöd av försäkringen utbetalas försäkringsbeloppet efter att en anställd hos den arbetsgivare som tecknat försäkringen har avlidit. Förmånstagare till dödsfallsersättningen är den avlidnes make eller maka samt barn under 22 år (se Ersättningsansökan).

Om den avlidne inte har efterlämnat någon sådan förmånstagare som avses i försäkringsvillkoren, utbetalas dödsfallsersättningen (försäkringsbeloppet) inte. Försäkringsskyddets storlek beror på den avlidne anställdas ålder och antalet barn att försörja. Försäkringen gäller under den anställdas arbets- och fritid.

Grupplivförsäkringen i praktiken

Grupplivförsäkringen för arbetstagare sköts av en pool som upprättats av försäkringsbolagen och som verkar i anslutning till Olycksfallsförsäkringscentralen (namnet var Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund t o m 31.12.2015) fr o m 1 april 2015. Innan detta verkade poolen i anslutning till Livförsäkringsaktiebolaget Retro. Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool sköter centraliserat handläggningen och utbetalningen av alla dödsfallsersättningar som omfattas av försäkringen.

Skadeförsäkringsbolagen ansvarar för skötseln av försäkringarna (i förhållande till försäkringstagarna, dvs. arbetsgivarna) och inkasseringen av försäkringspremierna. I praktiken sköts försäkringsärendena och faktureringen av premierna vid sidan av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen i det försäkringsbolag där arbetsgivaren har tecknat lagstadgad olycksfallsförsäkring.

När det gäller statens anställda och tjänstemän sköter Statskontoret ordnandet av det ekonomiska stöd som motsvarar grupplivförsäkringen.

Kommuner och kommunalförbund kan ordna motsvarande skydd via Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool eller Keva. En del kommuner betalar också ut dödsfallsersättningar direkt från sina egna medel.

I församlingarna sköter antingen Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool om skyddet enligt avtal eller så betalar församlingarna ut ersättningarna direkt från sina egna medel.

För lantbruksföretagarnas del sköter Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt om ordnandet av grupplivförsäkringsskyddet och utbetalningen av ersättningarna.

Vissa offentligrättsliga samfund, såsom Finlands Bank och Folkpensionsanstalten, ansvarar själva för grupplivförsäkringsskyddet för sin personal.

28.2.2018

Försäkringsvillkor
Ersättningar - Ansökning
Kontakt
;