Ahdistaa

40-vuotias lastentarhanopettaja O joutui sairaalahoitoon hengenahdistuksen takia. Hänellä todettiin astma. Tutkimusten jälkeen vakuutusyhtiö totesi, että kyseessä on ammattiastma mutta katsoi, että työpaikan saneeratuissa tiloissa tapahtuva oireilu ei johdu korvattavasta ammattiastmasta.

Tarina esitetään aikajanalla.

Nuoli-ikoni, aikajanan alku
Ikoni, hoitava lääkäri

Astma todetaan uudelleen

2014

Se alkoi hengenahdistuksesta. Henki ei meinannut kulkea ja vointini huononi niin, että jouduin sairaalahoitoon. Astma todettiin nopeasti ja sain lääkityksen. Minulla oli joskus aiemmin lapsuudessakin todettu astma, mutta silloin en ollut tarvinnut säännöllistä lääkitystä.

Hahmo O lapsena, yskii kun muut juoksevat taustalla.
Ikoni, hoitava lääkäri

Astma pahenee

Vuoden 2015 alussa

Diagnoosin jälkeen vointia seurattiin keuhkopoliklinikalla. Astma paheni pahenemistaan ja samaan aikaan työpaikalla todettiin kosteusvaurio. Siksi työterveyslääkärini lähetti minut Työterveyslaitokselle jatkotutkimuksiin.

Lastentarhanopettaja O istuu hengitysnaamari kasvoilla, lääkäri seuraa mittausta
Ikoni, asiantuntijalääkäri

Asiantuntijalääkärin arvio ja kanta

Asiantuntijalääkäri perustelee
Lastentarhanopettaja O istuu hengitysnaamari kasvoilla

Työpaikalla on todettu rakenteellisissa tutkimuksissa kosteusvaurioita. Samaan aikaan olemassa oleva astma on pahentunut. Henkilö lähetetään ammattitautiepäilynä jatkotutkimuksiin.

Ikoni, tuomarin vasara

Päätös

Astmaoireita ja niiden pahenemista koskevat tutkimukset korvataan ammattitautiepäilynä.

Ikoni, lamppu

Roolit

Ikoni, hoitava lääkäri
Hoitava lääkäri vastaa potilaan tutkimisesta ja hoidosta.
Ikoni, asiantuntijalääkäri

Asiantuntijalääkäri ei hoida potilasta vaan arvioi tapahtuman syy-yhteyttä oireisiin ja vammoihin. Arviota varten asiantuntijalääkäri käy läpi vahinkoilmoitukseen kirjatun kuvauksen tapahtuneesta, hoidon aikana tehdyt lääkärilausunnot sekä raportit työpaikan tiloissa tehdyistä mittauksista ja mahdollisista korjauksista.

Ikoni, tuomarin vasara
Vakuutusyhtiö tekee päätökset korvattavuudesta.
Ikoni, lamppu

Ammattitauti

Ammattitauti on sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä työssä.

Ammattitauti on määritelty työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Kaikki korvattavat ammattitaudit ovat myös työperäisiä sairauksia, mutta kaikki työperäiset sairaudet eivät ole korvattavia ammattitauteja.

Yleisimpiä ammattitauteja ovat:

 • meluvammat
 • hengitystieallergiat
 • ihosairaudet
 • asbestisairaudet
 • yläraajojen rasitusvammat.
Ikoni, vahingon uhri

Seurantaa vaihtelevissa oloissa

Vuosi 2016

Tein kahdesti PEF-seurantajaksot*. Tulokset vahvistivat sen, minkä itsekin olin huomannut, oireet pahenivat työpaikalla. Tosin PEF-seurannassa esiintyi vuorokausivaihtelua myös vapaapäivinä.

Oireet menivät lopulta niin pahoiksi, että jouduin lähtemään kesken päivää pois töistä, enkä voinut enää palata sinne.

* PEF-puhallus kertoo hengityksen ulospuhallusvoimakkuudesta ja sen vaihtelusta.

Hengitystä mittaava laite
Ikoni, vahingon uhri

Pitkä sairausloma

Jouduin olemaan yli vuoden sairauslomalla, koska lyhytkin pistäytyminen työpaikalle aiheutti oireita.

Ikoni, hoitava lääkäri

Asiantuntijaryhmien lausunto

2017

Kosteusvauriomikrobiasiantuntijoiden ja keuhkosairauksien asiantuntijoiden antama lausunto.

"Tutkittava on altistunut työssään merkittävissä määrin kosteusvauriomikrobeille. Sekä oireet että työpaikalla tehty PEF-seuranta sopivat ammattiastmaan, vaikka terveydellisistä syistä PEF-seuranta on jäänyt suositeltua lyhyemmäksi. Todetaan ammattiastma. Tutkittavalla on käytössään tällä hetkellä lähes maksimaalinen astmalääkitys, mistä huolimatta edelleen epätasapainoisuutta PEF-seurannassa. Jatketaan tutkittavan seurantaa oman sairaalan keuhkopoliklinikalla. Jatkossa on erittäin tärkeää, että tutkittava ei enää altistu kosteusvauriomikrobeille työssään."

Ikoni, lamppu

Valtioneuvoston asetus

Työnantajalla on velvollisuus korjata mahdollisimman nopeasti työpaikalla havaitut viat, jotka saattavat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen.

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista 18.6.2003/577

Ikoni, vahingon uhri

Työkokeilu uusituissa tiloissa

2017

Työpaikalla havaittuja kosteusvaurioita ryhdyttiin korjaamaan ja tiloja saneerattiin. Sen jälkeen pääsin kokeilemaan työskentelyä uusituissa tiloissa. Kokeilu kuitenkin keskeytyi heti. Hengitystieoireet pahenivat ja jouduin jälleen sairaalaan.

Olivathan ne rankkoja aikoja. Kun samaan aikaan oli vielä muitakin terveydellisiä haasteita.

Lastentarhanopettaja O koettaa puhua, mutta alkaa yskiä
Ikoni, asiantuntijalääkäri

Asiantuntijalääkärin arvio ja kanta

Asiantuntijalääkäri perustelee
Hengitystä mittaava laite

Työterveyslaitoksen tutkimustulosten perusteella lastentarhaopettaja O:lla katsotaan olevan kosteusvauriomikrobien aiheuttama astma, joka korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.

Tilojen saneerauksen jälkeen ammattiastman ei pitäisi vaikuttaa O:n työkykyyn vaan henkilön pitäisi kyetä työskentelemään saneeratuissa tiloissa. Työkokeilussa tapahtunut astman paheneminen ei johdu enää ammattitautiastmasta. Korvattava ammattitauti ei siten alenna O:n työkykyä, vaan työkykyyn vaikuttavat alentavasti enemmän hänellä todetut muut sairaudet:

 • aikaisempi sisäsyntyinen astma
 • lihavuus ja uniapnea
 • diabetes ja verenpainetauti sekä
 • lonkkien nivelrikko.

Näillä perusteilla O:lla ei ole jäänyt ammattitaudista työkyvyn alenemaa, eikä hänellä ole oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen.

Ikoni, tuomarin vasara

Päätös

Kosteusvauriomikrobien aiheuttama astma korvataan ammattitautina. Työkokeilun aikana saneeratuissa tiloissa ilmenneet oireet ja työkyvyn alenema eivät johdu korvattavasta ammattitautiastmasta, vaan tästä riippumattomista muista sairauksista. Tämän vuoksi O:lla ei ole ammattitaudista johtuvaa ammatillisen kuntoutuksen tarvetta.

Ikoni, lamppu

Milloin rakennusten kosteusvaurioista oireileva on oikeutettu korvauksiin?

Vuonna 2009 sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä laati suosituksen siitä, milloin kosteusvaurioastma voidaan todeta ammattitaudiksi.

Suosituksen mukaan kosteusvaurioastma voidaan todeta ammattiastmaksi silloin, kun:

 • Astman diagnoosi tehdään erikoissairaanhoidon yksikössä
  ja
 • Astma todetaan Käypä hoito -suosituksen mukaisesti
  ja
 • Voidaan osoittaa, että:
  • potilas on altistunut merkittävästi kosteusmikrobeille
  • potilaan oireet ilmenevät ja pahenevat oireille altistavassa ympäristössä
  • potilaan oireiden ja ympäristön välillä on syy-yhteys, joka todetaan PEF -työpaikkaseurannan avulla.

Ei ole olemassa sellaisia laboratorio- tai muita tutkimuksia, joiden avulla kosteus- ja homevaurio voitaisiin yhdistää henkilön hengitystieoireisiin tai sairauksiin.

Homesienten (ja bakteerien) tiedetään tuottavan myrkyllisiä toksiineja, joita on epäilty yhdeksi terveyshaitan aiheuttajaksi kosteus- ja homevaurioissa. Yhteyttä terveyshaittoihin ei kuitenkaan ole voitu osoittaa osittain siksi, koska hyvää käytäntöön soveltuvaa mittausmenetelmää ei tällä hetkellä ole. Myös monet muut sisäilmatekijät voivat aiheuttaa rakennukseen liittyvää oireilua.

Valtaosa sisäilmaan liittyvistä terveyshaitoista on hengitysteiden ja limakalvojen ärsytysoireita, jotka menevät ohi, kun altistuminen loppuu.

Käypä hoito -suositus siitä, miten kosteusvauriot ovat yhteydessä tauteihin ja oireisiin:

 • Ei ole vahvaa näyttöä siitä, että kosteusvauriot ja sairaudet tai oireet olisivat yhteydessä toisiinsa.
 • Kohtalaista näyttöä on siitä, että kosteusvauriot ovat yhteydessä seuraaviin tauteihin ja oireisiin:
  • jo astmaa sairastavien oireiden paheneminen
  • ylähengitystieoireet
  • yskä
  • hengityksen vinkuna
  • hengenahdistus
  • astman kehittyminen
 • Heikkoa näyttöä on siitä, että kosteusvauriot olisivat yhteydessä seuraaviin tauteihin ja oireisiin:
  • hengitystieinfektiot
  • allerginen nuha
  • yleisoireet (väsymys, päänsärky, pahoinvointi)
  • atooppinen ihottuma
 • Ei ole olemassa lainkaan näyttöä siitä, että kosteusvauriot olisivat yhteydessä seuraaviin tauteihin ja oireisiin:
  • allerginen alveoliitti
  • ODTS eli orgaanisen pölyn aiheuttama toksinen oireyhtymä (Organic Dust Toxic Syndrome)
  • syöpäsairaudet
  • reumasairaudet

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia.

Jos astma tai astman paheneminen katsotaan ammattitaudiksi, vakuutuksesta voidaan tapauskohtaisesti korvata:

 • korvaukset tutkimusten, sairaanhoidon ja haitan osalta
 • ammatillinen kuntoutus
 • tapauskohtaisesti myös ansionmenetyskorvaukset työkyvyttömyystilanteessa.

Lastentarhanopettaja O:n tapaukseen liittyvät korvaukset

noin 1500 € Tutkimuskulut
noin 30000 € Ansionmenetyskorvauksia ammattiastmasta johtuvan työkyvyttömyyden ajalta ennen saneerattuihin työtiloihin siirtymistä sekä astman akuuttivaiheen hoitokuluina kontrollikäynnit ja lääkitys.
31500 € Arvio vakuutusyhtiön maksamista korvauksista yhteensä.
Ikoni, lamppu

Korvauspäätökset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa noin 90 % vahinkoilmoituksista johtaa myönteiseen korvauspäätökseen.

Palaa alkuun