Kuva -

Turha kiireen tunne pois voisi vähentää iäkkäiden työtapaturmia

Yli 60-vuotiaille työntekijöille sattui suhteessa tehdyn työn määrään selvästi enemmän työtapaturmia kuin kymmenen vuotta nuoremmille. Iäkkäämpien työntekijöiden työtapaturmat olivat myös muita useammin vakavia. Kiireen tunne pois, voisi ehkäistä monta työtapaturmaa, ehdottavat työtapaturmatilastoja analysoineet tutkijat.

Nuoria ja iäkkäämpiä työntekijöitä työpaikoilla yhdistää se, että molemmat ryhmät ovat alttiimpia työtapaturmille kuin näiden ikäryhmien väliin jäävät 35­–59 -vuotiaat. Erona on kuitenkin se, että nuorten työtapaturmat ovat useimmin lieviä. Iäkkäämmille työntekijöille sattuu taas muita useammin vakavia, yli 30 vuorokauden työkyvyttömyyden aiheuttavia työtapaturmia.

Dosentti Simo Salminen ja TVK:n tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho ovat analysoineet työtapaturmatilastoja vuodesta 2008. Analyysien mukaan yli 63-vuotiaiden työpaikkatapaturmataajuus eli tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti on jopa 36 prosenttia suurempi kuin 50–55 -vuotiailla.

"Ikä voi olla pääsyy tai vain osatekijä. Tilastoista emme näe esimerkiksi, millaisia ammatillisia tai työjärjestelyihin liittyviä syitä tapaturmalukujen taustalla on", Sysi-Aho tarkentaa. Selvää on kuitenkin se, että vakavien työtapaturmien osuus kaikista työtapaturmista kasvaa vähitellen iän myötä.

Läheltä piti muuttuu työtapaturmaksi

Konkareille sattuneet vakavat työtapaturmat liittyvät usein liikkumiseen. Esimerkiksi yli 59-vuotiaiden kunta-alan palkansaajien työpaikkatapaturmista jopa 45 prosenttia liittyy juuri liikkumiseen.

"Vanhempi työntekijä saattaa loukkaantua tilanteessa, joka jää nuoremmalle ketteryyden ansiosta läheltä piti ­tilanteeksi", Salminen arvelee. Hänen mukaansa sama ilmiö näkyy myös esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa yli 64-vuotiaille sattuu kuolemaan johtaneita tapaturmia yli kaksi kertaa useammin kuin nuoremmille.

Tilastot mittaavat tapaturman vakavuutta sen aiheuttaman työkyvyttömyyden kestolla. Ikääntyneelle onnettomuuden seuraukset ovat vakavampia kuin nuorelle, koska palautuminen on hitaampaa.

"Esimerkiksi Volvon kolariaineiston perusteella näyttää siltä, että yhtä voimakkaan iskun jälkeen ikääntynyt voi kuolla, kun nuorempi voi kävellä omin jaloin paikalta pois", Salminen sanoo.

Kiireen tunne pois

"Työtapaturmia voitaisiin vanhimmissa ikäryhmissä ehkäistä esimerkiksi työjärjestelyillä, kuten työn kuormituksen keventämisellä apuvälinein tai kevyempään työhön siirtämisellä. Työn keventäminen edistää palautumista, sillä iän myötä elpymisaika kuormituksen jälkeen kasvaa", Salminen pohtii.

Sysi-Ahon mukaan myös ennakolta voitaisiin sopia joustavuudesta esimerkiksi työajoissa.

"Kun kiireen tunne on pois, liikkuminenkin on hallitumpaa", Sysi-Aho ehdottaa.

Tämä on tärkeää, sillä ikääntyneet ovat muita alttiimpia myös työmatkatapaturmille. Eniten työmatkatapaturmia sattuu 50–59-vuotiaille. Kun työtapaturmia sattuu yleisemmin miehille, työmatkalla loukkaantuvat useammin naiset. He kulkevat miehiä useammin työmatkansa jalan tai polkupyörällä.

Liukastumisia ja kaatumisia voidaan Sysi-Ahon mukaan parhaiten ehkäistä huolehtimalla kulkuväylien hiekoituksesta, hyvästä valaistuksesta, turvakaiteista ja pitävistä jalkineista.

"Hiekoitusämpäreitä voisi olla erilaisten kulkureittien varrella. Näin kuka meistä vaan voisi tehdä päivän hyvän työn hiekoittamalla liukkaan kulkureitin."

Sysi-Aho muistuttaa, että tapaturmien ehkäisy on aloitettava ajoissa, kun työntekijä on nuori. Silloin hyvät vaikutukset voivat kestää koko työuran.

"Kun väestö ikääntyy ja eläkeikä nousee, tapaturmien ehkäisy tulee aina vain polttavammaksi kysymykseksi. Meidän on Suomessa löydettävä tähän omat ratkaisumme. Maailmalla ei ole valmista mallia, jota voisimme soveltaa", Simo Salminen painottaa.

Teksti: Eija Seppänen

29.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;