Kuva -

Lisätietoa tilastojulkaisusta

Olet tutustumassa uudenlaiseen työtapaturmatilaston vuosijulkaisuun. Tällä sivulla kerrotaan lainsäädännössä, tilastoinnissa ja julkaisutavassa tapahtuneista muutoksista yleisesti. Lisäksi alasivuilla kerrotaan eri muutosten vaikutuksista kunkin tarkasteltavan asian kohdalla erikseen.

Tilastojulkaisun sisällön muutoksiin on vaikuttanut keskeisesti uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädösnumeroltaan 459/2015), joka tuli voimaan 1.1.2016. Uuden lain myötä useat määritelmät ja käytännöt ovat täsmentyneet. Lisäksi tiedonkeruun ohjeistus on muuttunut ja kerättävät tiedot ovat osin vaihtuneet.

Vuosien 2015 ja 2016 tilastoaineistot eivät ole aiempien vuosien tapaan totutulla tavalla tarkasti keskenään vertailukelpoisia ja useimmat aikasarjat pitää tulkita vähintäänkin muuttuneina. Trendejä pyritään silti esittämään niissä kohdin, kun se on kohtuullisella tarkkuudella mahdollista. Vuoden 2016 luvut täsmentyvät vielä seuraavassa tilastojulkaisussa.

Vuoden 2016 lukumäärätietoja on arvioitu lopulliseen tasoon ns. selvityskertoimella. Selvityskerroin on jo useita vuosia ollut 1,05. Kertoimen tarkkuutta ei tänä vuonna ole ollut mahdollista tarkastaa, vaikka tiedonkeruuprosessin eri viiveiden tiedetään jonkun verran muuttuneen, koska vertailutietoa laskentaan ei vielä ole.

Tilastojulkaisun esitystapa on myös muutettu pdf-julkaisusta verkkosivusisällöksi. Muutos jatkuu yhä ja tavoitteenamme on seuraavina vuosina kehittää julkaisusta dynaamisempi ja paremmin lukijalle kohdentuva tilastotietopaketti.

Toivomme, että uudet tiedot ja esitystavat toimivat työturvallisuustyössä entistä paremmin.

Keskeisiä muutoksia tilastossa 2015-2016

Sattumisolosuhde ja vahinkotapahtuma

Uuden lain myötä tilastoon kerätään uutena tietona korvauspäätöksessä oleva vahinkotapahtuman sattumisolosuhde. Lisäksi uutena muuttujatietona on vahinkotapahtuma, jolla eritellään esimerkiksi tapaturmat, pahoinpitelyt, vamman pahenemiset ja työliikekipeytymiset. Vahinkotapahtumat voidaan myös tarvittaessa jaotella sen mukaan, oliko kyse henkisestä järkytysreaktiosta vai ei.

Vuoteen 2015 asti työtapaturmat jaettiin tilastojulkaisuissa vain työpaikkatapaturmiin ja työmatkatapaturmiin. Vuodesta 2016 alkaen on käytettävissä tarkempi jako vahinkotapahtuman sattumisolosuhteen mukaan. Mahdollisimman vastaava jako työpaikka- ja työmatkatapaturmiin voidaan muodostaa näistä sattumisolosuhteista. Tässä julkaisussa työpaikkatapaturmiin on otettu mukaan kaikki muut tapaturmana pidettävät korvattujen vahinkotapahtumien olosuhteet, paitsi kodin ja työpaikan välisellä matkalla ja vapaa-aikana sattuneet. Myös työpaikkatapaturmien taajuuslaskennassa hyödynnetään tätä määritelmää työpaikkatapaturmille.

Työtapaturmat

ESAW-muuttujien koodaus

Työturvallisuustyötä varten kerättäviä Eurostat:n ESAW-muuttujia koskevaan luokitusohjeistukseen tehtiin 2016 alusta alkaen muutos, jonka mukaan jatkossa keskeiset ESAW-muuttujat koodataan vain työssä, työstä johtuvassa matkustamisessa, työntekopaikan alueella tai kotona ja määräämättömässä paikassa tehtävässä työssä sattuneista työtapaturmista. Tämän seurauksena jakaumat muuttuvat aiempaan verrattuna. Luokituksista on TVK:n kotisivuilla opas.

Työympäristö -muuttuja

Aiemmin vakuutuslaitoksissa koodattu, kansallisesti Eurostat:n ohjeistuksesta sovellettu työpiste-muuttuja vaihdettiin Eurostat:n työympäristö -muuttujaan.

Uusi ammattiluokitus

Työtapaturmatilastossa siirryttiin vuoden 2016 alusta käyttämään Tilastokeskuksen ammattiluokitus 2010 –luokitusta. Aiemmin käytetty TVL:n julkaisema 'lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ammattiluokitus 2009' ei ole helposti konvertoitavissa uuteen luokitukseen, joten aikasarjoja joudutaan useimmin käsittelemään erillisinä. Vanha ammattiluokitus perustui riskiperusteiseen sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen, kun taas uusi luokitus perustuu kansainvälisen työjärjestön (ILO) laatimaan ja YK:n vahvistamaan ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations) -ammattiluokitukseen.

Lisätietoa luokitteluista ja rajauksista

Työtapaturmat tilastoidaan sattumisvuoden mukaan. Tilastoissa ovat mukana ne vahingot, joista on maksettu korvauksia sattumisvuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Tilastovuoden 2016 osalta on käytettävissä tiedot tapaturmista, joista on tehty korvauspäätös viimeistään 31.3.2017. Tässä tilastojulkaisussa esitetyt vuoden 2016 tiedot ovat siis ennakollisia, koska tilastoaineistoa ei ole kertynyt koko vuodelta 2017.

Työn riskin havainnollistamiseksi tapaturmamäärät on suhteutettu palkansaajien tekemän työn määrään. Tapaturmataajuusluku kertoo sattuneiden työtapaturmien lukumäärän miljoonaa työtuntia kohti. Tässä julkaisussa taajuuksien laskennassa on käytetty Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaisia tunteja.

Muille kuin työsuhteisille (esim. oppilaat, opiskelijat, hoitolaitoshoidokit) sattuneet vahingot on taajuuksia laskettaessa poistettu, koska heidän osaltaan tietoja tehtyjen työtuntien määristä ei ole käytettävissä.

Vuokratyönä tehdyt tunnit on vuodesta 2008 alkaen kohdennettu Hallinto- ja tukipalvelutoiminta –päätoimialan osana olevalle Työllistämistoiminta –toimialalle.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan myös ammattitautitapauksia sekä ammattitautiepäilyjä. Tässä julkaisussa käsitellään pääsääntöisesti vain työtapaturmiin liittyviä tilastotietoja.

Työtapaturmien vakavuus luokitellaan tilastojulkaisussa tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttömyyden keston mukaan. Sattumisvuosien vertailtavuuden varmistamiseksi vakavuuden laskennassa on huomioitu vain sattumisvuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä korvatut työkyvyttömyysjaksot. Vakavuustietoja ei esitetä vuoden 2016 osalta, koska julkaisun tuotantohetkellä on käytettävissä vain alkuvuoden 2017 korvaustiedot.

Työturvallisuustyötä varten kerättävistä Eurostat:n ESAW-muuttujista löytyy lisätietoa TVK:n kotisivuilla olevasta oppaasta ja kotisivujen luokitus- osiosta

Palkansaajaksi tilastojulkaisussa tulkitaan työsuhteiset työntekijät sekä eräät palkattomatkin ryhmät, jotka on eri lakien mukaan pakollista vakuuttaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella (esim. koululaiset työharjoittelussa). Yrittäjiksi tulkitaan ne, joille vakuutuksen ottaminen on vapaaehtoista.

29.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;