Kuva -

Lisätietoa

Luokittelut ja rajaukset

Käytetyistä luokituksista lisätietoa.

Työturvallisuustyötä varten kerättävistä Eurostat:n ESAW-muuttujista löydät lisätietoa Julkaisut-sivulla olevasta oppaasta "Työtapaturman ja ammattitaudin ilmoittaminen - Opas työpaikkojen käyttöön".

Työtapaturmat tilastoidaan sattumisvuoden mukaan. Tilastoissa ovat mukana ne vahingot, joista on maksettu korvauksia sattumisvuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Tilastovuoden 2017 osalta on käytettävissä tiedot tapaturmista, joista on tehty korvauspäätös viimeistään 31.3.2018. Tässä tilastojulkaisussa esitetyt vuoden 2017 tiedot ovat siis ennakollisia, koska tilastoaineistoa ei ole kertynyt koko vuodelta 2018.

Työn riskin havainnollistamiseksi tapaturmamäärät on suhteutettu palkansaajien tekemän työn määrään. Tapaturmataajuusluku kertoo sattuneiden työtapaturmien lukumäärän miljoonaa työtuntia kohti. Tässä julkaisussa taajuuksien laskennassa on käytetty Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaisia tunteja.

Muille kuin työsuhteisille (esim. oppilaat, opiskelijat, hoitolaitoshoidokit) sattuneet vahingot on taajuuksia laskettaessa poistettu, koska heidän osaltaan tietoja tehtyjen työtuntien määristä ei ole käytettävissä.

Vuokratyönä tehdyt tunnit on vuodesta 2008 alkaen kohdennettu Hallinto- ja tukipalvelutoiminta –päätoimialan osana olevalle Työllistämistoiminta –toimialalle.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan myös ammattitautitapauksia sekä ammattitautiepäilyjä. Tässä julkaisussa käsitellään pääsääntöisesti vain työtapaturmiin liittyviä tilastotietoja. Myöskään korvattuja vapaa-ajan vahinkoja ei tarkastella tässä julkaisussa.

Työtapaturmien vakavuus luokitellaan tilastojulkaisussa tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttömyyden keston mukaan. Sattumisvuosien vertailtavuuden varmistamiseksi vakavuuden laskennassa on huomioitu vain sattumisvuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä korvatut työkyvyttömyysjaksot. Vakavuustietoja ei esitetä vuoden 2017 osalta, koska julkaisun tuotantohetkellä on käytettävissä vain alkuvuoden 2018 korvaustiedot.

Palkansaajaksi tilastojulkaisussa tulkitaan työsuhteiset työntekijät sekä eräät palkattomatkin ryhmät, jotka on eri lakien mukaan pakollista vakuuttaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella (esim. koululaiset työharjoittelussa). Yrittäjiksi tulkitaan ne, joille vakuutuksen ottaminen on vapaaehtoista.

Muutokset vuodesta 2016 eteenpäin

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) tuli voimaan 1.1.2016. Lain myötä useat määritelmät ja käytännöt ovat täsmentyneet. Samassa yhteydessä myös tiedonkeruun ohjeistusta muutettiin ja kerättävät tiedot osin vaihtuivat.

Vuosien 2016 ja 2017 tilastoaineistot eivät siis ole täysin vertailukelpoiset aiempiin vuosiin lainsäädännössä ja tilastoinnissa tapahtuneista muutoksista johtuen. Useimmat aikasarjat pitää tulkita vähintäänkin muuttuneina. Aikasarjojen katkos on merkitty katkoviivalla kuvaajiin.

Uuden lain myötä tilastoon kerätään uutena tietona korvauspäätöksessä oleva vahinkotapahtuman sattumisolosuhde. Lisäksi uutena muuttujatietona on vahinkotapahtuma, jolla eritellään esimerkiksi tapaturmat, pahoinpitelyt, vamman pahenemiset ja työliikekipeytymiset. Vahinkotapahtumat voidaan myös tarvittaessa jaotella sen mukaan, oliko kyse henkisestä järkytysreaktiosta vai ei.

Jako työpaikka- ja työmatkatapaturmiin

Vuoteen 2015 asti työtapaturmat jaettiin tilastojulkaisuissa vain työpaikkatapaturmiin ja työmatkatapaturmiin. Vuodesta 2016 alkaen on käytettävissä tarkempi jako vahinkotapahtuman sattumisolosuhteen mukaan. Mahdollisimman vastaava jako työpaikka- ja työmatkatapaturmiin voidaan muodostaa näistä sattumisolosuhteista. Tässä julkaisussa työpaikkatapaturmiin on otettu mukaan kaikki muut tapaturmana pidettävät korvattujen vahinkotapahtumien olosuhteet, paitsi kodin ja työpaikan välisellä matkalla ja vapaa-aikana sattuneet. Myös työpaikkatapaturmien taajuuslaskennassa hyödynnetään tätä määritelmää työpaikkatapaturmille.

Työtapaturmat

Työmatkatapaturmat

Mukana vahinkotapahtuman sattumisolosuhde:

 • asunnon ja työpaikan välinen matka (23§ alakohta 1)

Työpaikkapaturmat

Mukana vahinkotapahtuman sattumisolosuhde:

 • työssä (21§, pl. matkustaminen sekä kotona tai määritelemättömässä paikassa tehty työ)
 • työtehtävästä johtuva matkustaminen (21§)
 • työntekopaikan alueella (22§)
 • ruokailu-/virkistystauko (23§, alakohta 2)
 • koulutustilaisuus (24§ alakohta 1)
 • virkistystilaisuus (24§, alakohta 2)
 • työkykyä ylläpitävä toiminta (24§, alakohta 3)
 • terveydenhuolto (työtapaturma/at, 24§ alakohta 4)
 • terveydenhuolto (muu kuin työtapaturma/at, 24§ alakohta 5)
 • kuntoliikunta (24§, alakohta 6)
 • matkat koodien 41-46 mukaisiin tilaisuuksiin (24§ alakohta 7)
 • majoitus poikkeuksellisen vaarallisissa olosuhteissa (24§ alakohta 8)
 • kotona tai määrittelemättömässä paikassa tehtävässä työssä (21§, 25§)

ESAW-muuttujien koodaus

Työturvallisuustyötä varten kerättäviä Eurostat:n ESAW-muuttujia koskevaan luokitusohjeistukseen tehtiin 2016 alusta alkaen muutos, jonka mukaan jatkossa keskeiset ESAW-muuttujat koodataan vain työssä, työstä johtuvassa matkustamisessa, työntekopaikan alueella tai kotona ja määräämättömässä paikassa tehtävässä työssä sattuneista työtapaturmista. Tämän seurauksena jakaumat muuttuvat aiempaan verrattuna.

Työympäristö -muuttuja

Aiemmin vakuutuslaitoksissa koodattu, kansallisesti Eurostat:n ohjeistuksesta sovellettu työpiste-muuttuja vaihdettiin Eurostat:n työympäristö -muuttujaan.

Uusi ammattiluokitus

Työtapaturmatilastossa siirryttiin vuoden 2016 alusta käyttämään Tilastokeskuksen ammattiluokitus 2010 –luokitusta. Aiemmin käytetty TVL:n julkaisema 'lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ammattiluokitus 2009' ei ole helposti konvertoitavissa uuteen luokitukseen, joten aikasarjoja joudutaan useimmin käsittelemään erillisinä. Vanha ammattiluokitus perustui riskiperusteiseen sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen, kun taas uusi luokitus perustuu kansainvälisen työjärjestön (ILO) laatimaan ja YK:n vahvistamaan ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations) -ammattiluokitukseen.

28.6.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;