Kuva -

Työpaikkatapaturmien taajuus kääntyi nousuun – Työturvallisuustason paraneminen näkyy kuitenkin pitkällä aikavälillä

Vuonna 2017 kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 29,3 työpaikkatapaturmaa/miljoonaa työtuntia. Taajuus nousi vuodesta 2016, jolloin taajuus oli ennätysalhainen (28,4).

Tapaturmataajuus lasketaan jakamalla sattuneiden työpaikkatapaturmien lukumäärä vastaavana aikana tehdyillä työtunneilla. Taajuuden laskemiseen ei oteta mukaan työmatkatapaturmia. Tapaturmataajuus kuvaa työturvallisuuden muutosta työtapaturmien lukumäärän muutoksia paremmin.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu taajuustaso tarkoittaa käytännössä sitä, että 20 palkansaajan yrityksessä sattuisi yksi työpaikkatapaturma vuodessa.

Palkansaajien tekemien työtuntien määrä nousi noin 1,9 % vuodesta 2016 ja työpaikkatapaturmien määrä nousi 4,9 % edellisvuodesta. Noususuhdanteessa on tyypillistä, että tuntiluku ei reagoi muutoksiin yhtä nopeasti kuin tapaturmien lukumäärä, joten taajuus näyttää nousevalta.

Palkansaajien vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työpaikkatapaturmien taajuus* oli vuonna 2017 noin 10,5. Vuonna 2016 vastaava taajuus oli 10,3.

Vaikka neljän päivän rajalla laskettu taajuus nyt hieman nousi, on pidemmällä aikavälillä tapahtunut merkittävä turvallisuustason paraneminen. Vuosien 2005 - 2016 aikana 4 päivän rajalla laskettu taajuus on laskenut selvästi. Ko. taajuus oli vuonna 2005 vielä 16,1.

*EU:n tilastovirasto Eurostat ohjeistaa käyttämään tilastoinnissa vähintään neljän päivän työkyvyttömyyden alarajaa.

Päätoimialojen työpaikkatapaturmataajuudet

Korkeimmat työpaikkatapaturmataajuudet olivat rakentamisen päätoimialalla 60.9, hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa 52,4 ja kuljetuksen ja varastoinnin alalla 40,7. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan (37,1), yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden (33,0) sekä teollisuuden taajuus (32,1) oli kaikkien toimialojen keskiarvon (29,3) yläpuolella. Pienemmistä toimialoista korkea taajuus oli esim. vesi- ja jätevesihuollon toimialalla 43,8.

Monilla päätoimialoilla työpaikkatapaturmataajuudet kääntyivät nousuun. Nousua taajuuksissa oli erityisesti teollisuuden (+6,3 %) ja hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (+5,6) toimialoilla.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan taajuuden nousua selittää vuokratyössä sattuneiden työtapaturmien lisääntyminen. Vuokratyöyritysten työntekijöille sattui noin 1000 työpaikkatapaturmaa enemmän kuin edellisvuonna (vuonna 2017 yhteensä 4655 ja vuonna 2016 yhteensä 3628 tapaturmaa).

Rakentamisessa sen sijaan taajuus laski (-1,9 %). Vaikka työpaikkatapaturmien määrä nousi (+5,7 %) oli kuitenkin työntien määrän kasvu (7,7 %) suhteessa suurempi.

Työn prosessiluonne heijastuu tapaturmataajuuteen

Kun taajuuden laskentaan otetaan mukaan vain ne työpaikkatapaturmat, jotka johtavat vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen, erottuvat toimialat selvästi keskenään kolmeen luokkaan.

Korkeimmat taajuudet 4 päivän rajalla ovat rakennusalalla, hallinto- ja tukipalvelutoiminnon alalla, kuljetuksen ja varastoinnin alalla sekä vesi- ja jätevesihuollon alalla. Toisessa ryhmässä ovat mm. teollisuus, kaivostoiminta, kuntasektori, yksityinen terveys- ja sosiaaliala, majoitus- ja ravitsemusala ja kaupan ala. Kolmannessa, matalan taajuuden ryhmässä ovat mm. informaatio- ja viestintäala sekä finanssiala.

Työn prosessimaisuus ja luonne näkyy työturvallisuuden tasossa:

  • Korkea taajuus - muuttuva työ; työkohteet vaihtelevia ja työn sisältö vaihtelevaa (F,E,H,N)
  • Matala taajuus - toimistotyöhön verrattavat alat (P, M,K, J)
  • Keskimääräinen taajuus – muut alat; kohtalaisen prosessinomainen työ, jossa verraten pysyvä sisältö (mm. C,Q,Z)

Nämä 4 päivän rajalla lasketut taajuudet näyttävät myös joillain aloilla selkeitä turvallisuustason muutoksia pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi rakennusalalla ko. taajuus oli tarkastelujakson (2005-2017) alussa yli 40 ja vuonna 2017 noin 23.

Palkansaajien työpaikkatapaturmataajuudet pylväsgraafina; sisältö avattu tekstiosuudessa.

A Maa-, metsä- ja kalatalous
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh
E Vesihuolto, viemäri ja jätevesih.
F Rakentaminen
G Tukku- ja vähittäiskauppa
H Kuljetus ja varastointi
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
J Informaatio ja viestintä
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L Kiinteistöalan toiminta
M Ammatill., tiet.ja tekn. toiminta
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
O Julk. hall. ja maanp., pl. kuntas.
P Koulutus
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
R Taiteet, viihde ja virkistys
S Muu palvelutoiminta
T Kotitalouksien toim. työnantajina
U Kansainvälisten organisaatioiden t.
Z Kuntasektori

YHT Kaikki toimialat yhteensä 

28.6.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;