Kuva -

Rakentamisen työpaikkatapaturmataajuus jatkaa laskua

Rakentamisen päätoimialalla sattui palkansaajille vuoden 2016 aikana noin 13 302 korvattua työpaikkatapaturmaa. Työpaikkatapaturmien määrä nousi 3,3 % edellisvuoteen verrattuna. Tämä selittyy suurilta osin sillä, että vuonna 2016 työllisten määrä kasvoi noin 11 000 henkilöllä ja alalla tehtiin noin 6 % enemmän työtunteja edellisvuoteen verrattuna.

Lisäksi vakuutetuille yrittäjille sattui rakentamisen päätoimialalla yhteensä 2 065 työpaikkatapaturmaa.

Vuonna 2016 palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus oli rakentamisen päätoimialalla 59,8 työpaikkatapaturmaa/miljoonaa tehtyä työtuntia. Edellisvuonna taajuus oli 61,2. Taajuus on koko tarkastelujakson (v. 2005 - 2016) alhaisin.

Rakentamisen toimialalla työpaikkatapaturmataajuus on laskenut tasaisesti vuodesta 2010 lähtien, jolloin se oli 68,1. Yli 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työpaikkatapaturmien taajuusluku on laskenut vuodesta 2005 (42,9) vuoteen 2015 (25,5) yli 40 % (17,4 taajuusyksikköä). 

Työssä sattuneiden työtapaturmien tarkastelu

 

 

Vuoden 2016 tilastoaineistossa on käytettävissä uuden lain mukainen sattumisolosuhdetieto (korvauspäätöksessä oleva vahinkotapahtuman sattumisolosuhde). Tässä kohtaa tarkastellaan työssä sattuneita tapaturmia.

Työympäristömuuttujan perusteella rakentamisen päätoimialan työssä sattuneista tapaturmista noin 54 % (6 909 kpl) sattui rakennustyömailla. Suurin osa (27,2 %, 3 296 kpl) sattui ns. uudisrakennustyömailla. Näistä työssä sattuneista tapaturmista noin 82 % sattui rakennustyöntekijöille. Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijöille sattuneet vahingot olivat noin 11,2 % kaikista rakentamisen toimialan työssä sattuneista tapaturmista. Tuotantolaitoksella, tehtailla ja työpajoilla sattuneiden tapaturmien osuus oli 17,7 % (2 273 kpl). Näistä merkittävä osa sattui korjaus- ja asennustöissä. Työympäristömuuttujalla pyritään kuvaamaan henkilön työskentelypaikkaa ja olosuhteita vahingoittumishetkellä. 

 

Lievien tapaturmien osuus entistä merkittävämpi

Vuonna 2015 rakentamisen toimialalla sattuneista työpaikkatapaturmista 58,4 % oli lieviä ja aiheutti alle 4 päivän työkyvyttömyyden.  Vastaava osuus vuonna 2014 oli 56,9 %. Lievien työpaikkatapaturmien osuus on kasvanut tasaisesti muutamia poikkeuksellisia vuosia lukuun ottamatta vuodesta 2005. Vuonna 2005 lievien työpaikkatapaturmien osuus oli 47,5 %.

Vakavia työpaikkatapaturmia (yli 30 pv. työkyvyttömyys) toimialalla sattui vuonna 2015 yhteensä 1 231, joka oli hieman enemmän kuin vuonna 2014.  Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia rakentamisen toimialalla sattui vuonna 2015 kolme tapausta. Ennakkotiedon mukaan vuonna 2016 niitä sattui viisi. 

Vuonna 2015 suurin osa (44,5 %) sairaspäivistä aiheutui putoamisen, hyppäämisen, kaatumisen tai liukastumisen seurauksena. Näistä vahingoista suurin osa oli vakavuudeltaan lieviä kaatumisia ja liukastumisia. Tarkasteltavasta aineistosta on poistettu eläkkeet.

28.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Huom!

Vuoden 2016 lukumäärät ja taajuudet eivät ole täysin vertailukelpoiset aiempiin vuosiin lainsäädännössä ja tilastoinnissa tapahtuneista muutoksista johtuen.
Aikasarjojen katkos on merkitty katkoviivalla kuvaajiin. Lisätietoa muutoksista 

Merkittävin osa tapaturmista erikoistuneessa rakennustoiminnassa

 

Vuonna 2016 yli puolet (55,5 %) rakennusalan työpaikkatapaturmista sattui erikoistuneessa rakennustoiminnassa toimivien yritysten työntekijöille. Tehdyt työtunnit jakautuivat rakentamisen päätoimialalla suunnilleen samassa suhteessa kuin sattuneet työtapaturmat. Työpaikkatapaturmien määrä kasvoi erikoistuneessa rakennustoiminnassa 3,9 %.

Erikoistunutta rakennustoimintaa ovat mm. rakennusten ja rakennelmien purku, sähkö-, vesijohto- ja muu rakennusasennus, rakennusten ja rakennelmien viimeistely. Korjausrakentaminen on ollut kasvussa. Työllisten määrä on lisääntynyt ja korjausrakentamisen arvo on ylittänyt uudisrakentamisen tuotannon arvon jo kolmena vuotena peräkkäin. Työtuntien määrän muutos kyseisen rakennustoiminnan sektorilla 2015/2016 oli noin +10 %.

Maa- ja vesirakentamisen toimialalla palkansaajien työpaikkatapaturmien määrä nousi edellisestä vuodesta 16 %, vaikka toimialalla pääasiassa toimivien yritysten tehtyjen työtuntien määrä laski noin 10 %. Tämä muutos selittyy osin sillä, että rakentamisen päätoimialan jakaminen tarkempiin toimialoihin on ongelmallista. Alan suuret yritykset tekevät laajasti eri rakentamisen töitä ja osa niistä on ollut vakuutettu vain jollekin näistä alatoimialoista. Työvoimakyselyssä saadut tuntitiedot eivät myöskään välttämättä kohdistu tarkasti samoille tarkemmille toimialaluokille, mikä vaikuttaa myös tarkempien toimialojen taajuuslukuihin.

Työliikekipeytymiset rakentamisen päätoimialla

Työliikekipeytymisiä korvattiin rakentamisen toimialalla vuonna 2016 yhteensä 892 tapausta. Eniten työliikekipeytymisiä aiheutui taakan käsivoimin siirtämisestä (n. 70 %), suurin osa näistä sattui rakennustyöntekijöille.

Työpaikkatapaturmat kasvussa rakentamisen ammateissa työvoiman vuokrauksen toimialalla

On oletettavaa, että vuokratyön osuus rakentamisessa on kasvanut entisestään. Ammattiluokituksen muutoksesta johtuen vertailua aiempien vuosien tapaturmatilanteeseen ei ihan suoraan pystytä tekemään.

Henkilöstön vuokrausyrityksen kautta rakennustöihin tulee yleensä nuoria työntekijöitä. Alle 30-vuotiaille työssä sattuneiden tapaturmien osuus olikin lähes 50 % vuonna 2016. Suurin osa vuokratyöntekijöiden työtehtävistä on rakennussiivousta, rakennusapumiehen ja rakennusmiehen töitä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää perehdytykseen, työnopastukseen, työnjohdon valvontaan ja koulutukseen, sekä pätevyysedellytysten tarkistamiseen vuokratyötä käytettäessä.

;