Teollisuuden työpaikkatapaturmien trendi on edelleen laskeva

Teollisuuden päätoimialalla sattui palkansaajille vuonna 2016 yhteensä 15 156 korvattua työpaikkatapaturmaa. Työpaikkatapaturmien lukumäärä laski aiemmasta vuodesta 3,2 %. Tarkasteltaessa työpaikkatapaturmien määrällistä kehitystä vuosina 2005 - 2016, on tapaturmien määrä vuonna 2016 vertailujakson alhaisin. 

Kun tarkastellaan teollisuuden alatoimialoja, eniten työpaikkatapaturmia (3 195 kpl) sattui metallituotteiden valmistuksessa (8,1 % vähemmän edellisvuoteen verrattuna). Tapaturmien määrällinen lasku on merkittävä, sillä toimialalla tehtiin vuonna 2016 noin 6 % enemmän työtunteja kuin vuonna 2015. Toiseksi eniten työpaikkatapaturmia sattui muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa (1 959 tapaturmaa) ja kolmanneksi eniten elintarvikkeiden valmistuksen toimialalla (1 752 tapaturmaa).

Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä laski suurimmalla osalla teollisuuden alatoimialoista. Joillain yksittäisillä aloilla tapaturmien määrä kuitenkin nousi merkittävästi. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa sattui 636 työpaikkatapaturmaa, 26,7 % enemmän kuin vuonna 2015. Tekstiilien valmistuksessa sattui 20,2 % enemmän työpaikkatapaturmia ja koneiden ja laitteiden korjauksen, huollon ja asennuksen toimialalla nousua oli 15,4 %. Vaikka teollisuuden päätoimialan työpaikkatapaturmien määrä on alhaisempi kuin koskaan tällä vuosituhannella, ei edellä mainituilla teollisuuden alatoimialoilla sattuneiden työpaikkatapaturmien merkitystä ole syytä väheksyä. Näiden toimialojen osuus koko teollisuuden tehdyistä työtunneista toimialalla on noin 11,6 %.

Lähes 70 % teollisuuden työpaikkatapaturmista sattui tuotantolaitoksella, tehtaalla tai työpajan työympäristössä ja noin 7 % huoltoalueella tai korjaamolla. Merkittävin osa, noin 50 % sattui rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille.  Tälle ammattiryhmälle sattuneista työpaikkatapaturmista 47 % oli yläraajojen ja 25,4 % pään alueen vammoja. Toiseksi korkeimmat tapaturmamäärät olivat prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä.

Vuonna 2016 työpaikkatapaturmia sattui 29,8 jokaista miljoonaa tehtyä työtuntia kohden (nk. tapaturmataajuus). Vuotta aiemmin tapaturmataajuus oli 31,0. Kokonaisuudessaan toimialalla tehtiin n. 0,5 % enemmän työtunteja, kuin edellisvuonna.

Noin 2/3 teollisuuden työpaikkatapaturmista johtaa enintään 3 päivän työkyvyttömyyteen

Yhä suurempi osuus teollisuuden työpaikkatapaturmista on lieviä, enintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtaneita. Vuonna 2015 lievien osuus oli 61,9 %, joka oli 2,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2014.

Vakavia työpaikkatapaturmia (yli 30 pv työkyvyttömyys) sattui teollisuuden toimialalla vuonna 2015 yhteensä 1 110, joka oli 69 vahinkoa vähemmän kuin vuonna 2014. Niistä 50,9 % sattui tuotannon, jalostuksen ja käsittelyn työtehtävissä. Suurin osa vakavista työpaikkatapaturmista (33,6 %) aiheutui putoamisen, hyppäämisen, kaatumisen tai liukastumisen seurauksena. Näistä vahingoista valtaosa sattui talvikuukausina.

Vuonna 2015 teollisuudessa sattuneita kuolemaan johtaneita tapaturmia on tutkittu TVK:n onnettomuustutkinnassa:

Kaivostoiminta ja louhinta

Kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla työpaikkatapaturmia sattui vuonna 2016 palkansaajille yhteensä 273. Nousua edelliseen vuoteen on 30 työpaikkatapaturman verran (+12 %). Kaivosala on ollut viimeiset pari vuotta nosteessa ja työtunnit ovatkin lisääntyneet lähes 19 % vuodesta 2014. Vuosien 2015 ja 2016 välinen muutos tunneissa oli noin +2 %.

Vuonna 2016 työpaikkatapaturmien taajuus oli 26,6. Taajuus nousi hieman edellisvuodesta. Näin pienelle päätoimialalle on ominaista, että taajuusluvun taso huojuu helposti. Kolmen edeltävän vuoden taajuusluvun vaihteluväli on ollut 24,1 - 30,5.

Vuonna 2016 noin 42 % kaivosalan työssä sattuneista tapaturmista sattui prosessityöntekijöille (114 kpl) ja kuljetustyöntekijöille 22,7 % (62 kpl). Yhteensä 93 tapaturmaa sattui tuotantolaitoksen, tehtaan tai työpajan työympäristössä ja 62 tapaturmaa kaivoksessa, avolouhoksessa, kuopassa tai kaivannossa. 

Työpaikkatapaturman vahingoittumistapaan liittyvän aineellisen tekijän luokittelumuuttujan tarkastelussa ilmenee, että suurin lisäys edellisvuoteen (17 tapaturmaa enemmän) oli erilaisten materiaalien tuotteiden, esineiden ja sirpaleiden osuudessa. Suurin osa työpaikkatapaturmista oli yläraajojen (34 %), alaraajojen (25 %) ja pään (22 %) alueen vammoja. Suurin osa näistä oli haavoja ja pinnallisia vammoja tai sijoiltaanmenoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä.

*Huom! Työtapaturmatilastossa siirryttiin vuoden 2016 alusta käyttämään Tilastokeskuksen ammattiluokitus 2010 –luokitusta. Uusi luokitus löytyy osoitteesta: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2010/index.html

29.6.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Huom!

Vuoden 2016 lukumäärät ja taajuudet eivät ole täysin vertailukelpoiset aiempiin vuosiin lainsäädännössä ja tilastoinnissa tapahtuneista muutoksista johtuen.
Aikasarjojen katkos on merkitty katkoviivalla kuvaajiin. Lisätietoa muutoksista 

;