Teollisuuden työpaikkatapaturmien määrä nousi edellisvuodesta

Teollisuuden päätoimialalla sattui palkansaajille vuonna 2017 yhteensä 16 425 korvattua työpaikkatapaturmaa. Työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi aiemmasta vuodesta 7,3 % (1 112 tapaturmaa).

Vuonna 2009 teollisuudet työpaikkatapaturmat laskivat selvästi taantumasta johtuen

Kun tarkastellaan teollisuuden alatoimialoja, eniten työpaikkatapaturmia (3 519 tapaturmaa, 21,4 %) sattui metallituotteiden valmistuksessa (7,9 % enemmän edellisvuoteen verrattuna). Toimialalla tehtiin vuonna 2017 noin 4 % enemmän työtunteja kuin vuonna 2016. Toiseksi eniten työpaikkatapaturmia sattui muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa (2182 tapaturmaa, muutosprosentti vuodesta 2016 vuoteen 2017 on + 11,1 %) ja kolmanneksi eniten elintarvikkeiden valmistuksen toimialalla (1 834 tapaturmaa).

Suurimmat muutokset palkansaajien työpaikkatapaturmien määrässä edellisvuoteen verrattuna olivat moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistuksen (+25,7 %), muiden kulkuneuvojen valmistuksen (+18,6 %), tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten laitteiden valmistuksen (+18,1 %), Nahan ja nahkatuotteiden valmistuksen (+31,0 %), Sahatavaran, sekä puu ja korkkituotteiden valmistuksen (+21,7 %) ja lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistuksen (+18,7 %) toimialoilla. Merkittävimmin työpaikkatapaturmien määrät laskivat edellisvuoteen verrattuna tekstiilien valmistuksen (-23,7 %), Vaatteiden valmistuksen (-24,4 %), sekä koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistuksen (-34,9 %) toimialoilla. Työpaikkatapaturmien lukumäärä laski 8:lla toimialalla teollisuuden 23:ssa tarkemmasta (TOL 2) toimialaluokasta.

Lähes 70 % teollisuuden työpaikkatapaturmista sattui tuotantolaitoksella, tehtaalla tai työpajan työympäristössä ja noin 6 % huoltoalueella tai korjaamolla. Merkittävin osa noin 35% tapaturmista sattui valimotyöntekijöille, hitsaajille, koneasettajille- ja korjaajille. Noin 26 % tapaturmista sattui prosessityöntekijöille, noin 8 % teollisuuden kokoonpanon työntekijöille ja noin 6 % rakennustyöntekijöille. Kuljettajille sattuneiden tapaturmien osuus oli noin 1,2 %.

Vuonna 2017 työpaikkatapaturmia sattui 32,1 jokaista miljoonaa tehtyä työtuntia kohden (nk. tapaturmataajuus). Vuotta aiemmin tapaturmataajuus oli 30,2. Työtunteja toimialalla tehtiin palkansaajien osalta 0,8 % enemmän vuoteen 2016 verrattuna. 

Noin kaksi kolmasosaa teollisuuden työpaikkatapaturmista johtaa enintään 3 päivän työkyvyttömyyteen

Yhä suurempi osuus teollisuuden työpaikkatapaturmista on lieviä, enintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtaneita. Vuonna 2016 lievien osuus oli 63,4%, joka oli 1,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2015.

Vakavia työpaikkatapaturmia (yli 30 pv työkyvyttömyys) sattui teollisuuden toimialalla vuonna 2016 yhteensä 1 028, joka oli 82 vahinkoa vähemmän kuin vuonna 2015. Niistä 51,4 % sattui tuotannon, jalostuksen ja käsittelyn työtehtävissä. Suurin osa vakavista työpaikkatapaturmista (33,4 %) aiheutui putoamisen, hyppäämisen, kaatumisen tai liukastumisen seurauksena. Näistä vahingoista noin 55 % sattui talvikuukausina (sattumiskuukaudet marras-huhtikuu). Eniten vakavia vahinkoja sattui marraskuussa, jolloin 103 työntekijää loukkaantui vakavasti.

Vuonna 2016 ja 2017 teollisuuden toimialalla sattuneita kuolemaan johtaneita tapaturmia on tutkittu TVK:n TOT-tutkinnassa tunnisteilla:

TOT 3/17 Kaksi työntekijää sai varastoalueella sähköiskun voimalinjasta taakkaa nostettaessa

TOT 2/17 Maalarin työhaalari syttyi tuleen liuotintynnyrin räjähtäessä

TOT 4/16 Koneenhoitaja puristui infrakuivaimen ja koneen runkopalkin väliin paperitehtaalla

Myös työpaikkakuolemat.fi sivuilla on julkaistu tapaturmaraportteja teollisuudessa sattuneista onnettomuustapauksista.

Työtapaturmat kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla

Kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla työpaikkatapaturmia sattui vuonna 2017 palkansaajille yhteensä 252. Laskua edelliseen vuoteen oli 28 työpaikkatapaturman verran (-10 %). Kaivosalalla tehdyt työtunnit laskivat noin 10,4 % edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2017 työpaikkatapaturmien taajuus oli 27,4. Taajuus pysyi edellisvuoden tasolla eli tapaturmien määrät ovat laskeneet samassa suhteessa kuin toimialalla tehdyt työtunnit. Näin pienelle päätoimialalle on kuitenkin ominaista, että taajuusluvun taso huojuu helposti. Neljän edeltävän vuoden taajuusluvun vaihteluväli on ollut 24,1 – 30,5.

Vuonna 2017 noin 32,5 % kaivosalan työssä sattuneista tapaturmista sattui prosessityöntekijöille (82 kpl) ja saman verran kuljetustyöntekijöille (82 kpl). Yhteensä 82 tapaturmaa sattui tuotantolaitoksen, tehtaan tai työpajan työympäristössä ja 41 tapaturmaa kaivoksessa, avolouhoksessa, kuopassa tai kaivannossa.

Työpaikkatapaturman vahingoittumistapaan liittyvän aineellisen tekijän luokittelumuuttujan tarkastelussa ilmenee, että suurin lasku edellisvuoteen (14 tapaturmaa vähemmän) oli erilaisten kulkuneuvojen, sekä muiden kuljetus- ja siirtolaitteiden aiheuttamissa tapaturmissa.

Suurin osa työpaikkatapaturmista oli yläraajojen (39,6 %), alaraajojen (19,2 %) ja pään (26,7 %) alueen vammoja. Suurin osa näistä oli haavoja ja pinnallisia vammoja tai sijoiltaanmenoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä.

28.6.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;