Kuva -

Noin 7 000 vakavaa työpaikkatapaturmaa

Vakavia, yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneita työpaikkatapaturmia sattui vuonna 2016 palkansaajille 6 951 kpl. Vakavia tapaturmia oli 7,0 % palkansaajien työpaikkatapaturmista. Vakavien työpaikkatapaturmien osuus on ollut tarkastelujakson aikana laskussa.

Vakavien työpaikkatapaturmien osuus oli suurin kuljetuksen ja varastoinnin (11,2 %), vesi- ja jätevesihuollon (10,0%) ja maa- ja metsätalouden (9,4 %) toimialalla. Myös rakentamisen toimialalla vakavien työpaikkatapaturmien osuus (9,1 %) on selvästi keskimääräistä korkeampi.

Lukumääräisesti eniten vakavia työpaikkatapaturmia sattui rakentamisen toimialalla (1 254), kunta-alalla (1 240) ja teollisuudessa (1 028).

Työmatkatapaturmissa vakavien tapaturmien osuus on suurempi kuin työpaikkatapaturmissa. Vuonna 2016 vakavien osuus oli 10,8 % palkansaajien korvatuista työmatkatapaturmista.

Yli 60 % työpaikkatapaturmista alle 4 pv työkyvyttömyyteen johtavia

Suurin osa työpaikkatapaturmista on lieviä, alle 4 pv työkyvyttömyyteen johtaneita. Vuonna 2016 palkansaajille sattui 63 359 työpaikkatapaturmaa, jotka johtivat 0-3 päivän työkyvyttömyyteen.

Lievien tapaturmien osuus on kasvanut tarkastelujakson (2005-2016) aikana. Vuonna 2016 yhteensä 64,2 % kaikista palkansaajien työpaikkatapaturmista oli lieviä, kun vuonna 2005 osuus oli 51,0 %.

Palkansaajien työpaikkatapaturmat työkyvyttömyyden keston mukaan; pylvägraafi, sisältö esitetty tekstissä

Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä laskussa

Vuonna 2017 työpaikkatapaturmissa kuoli tämän hetkisten tietojen perusteella 17 palkansaajaa. Eniten kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui kuljetuksen ja varastoinnin (5 tapaturmaa) ja teollisuuden (4 tapaturmaa) toimialoilla. Rakentamisen toimialalla sattui kaksi ja vesi -ja jätevesihuollon alalla samoin kaksi kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa. Ajantasainen tieto vuonna 2018 sattuneista, TVK:n tietoon tulleista työpaikkakuolemista.

Vuonna 2016 työpaikkatapaturmissa sai surmansa 24 ja vuonna 2015 yhteensä 27 palkansaajaa.

Sekä työpaikka- että työmatkatapaturmakuolemien trendi on ollut laskeva. Kolmen vuoden liukuva keskiarvo on laskenut tarkasteluvälillä (v. 2001 - 2016) 81:sta 35:een. Palkansaajien kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä on siis puolittunut 2000-luvun alusta.

Tämän julkaisun tekohetkellä ns. kypsynyt tilastotieto on vakavuuksien osalta saatavissa vuodesta 2016. Kuvissa tarkempaa tietoa vuoden 2016 työtapaturmakuolemista.

Työtapaturmakuolemien luvuissa ei ole mukana kuolemaan johtaneita ammattitauteja. Vuonna 2017 ammattitautiin kuoli 125 palkansaajaa. Vuonna 2016 vastaava lukumäärä oli 82. Ammattitautikuolemat liittyivät lähes poikkeuksetta pitkäaikaiseen asbestialtistumiseen. Vuonna 2017 yhteensä 120 tapauksessa aiheuttajana oli mineraalipöly, suurimmassa osassa asbesti. Vaikka lukumäärän nousu on suuri, aikaviiveet henkilöiden altistusvuosista ovat pitkiä ja aiheuttavat siten vaihtelua lukumääriin.

Pylväsgraafi, josta nähdään, että suurin osa työpaikkakuolemista sattui henkilöille ikäluokassa 50-64 vuotta

Pylväsgraafi, josta nähdää, että vahingoittumistapa oli useimmiten puristuminen tai ruhjoituminen (9 tapausta) ja iskeytyminen kiinteää pintaa vastaa (4 tapausta).

kuolemaan johtaneet palkansaajien ja yrittäjien työtapaturmat 2005-2017 pylväsgraafina; sisltä avattu tekstiosuudessa.

*vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneiden yrittäjien työtapaturmat

Palkansaajien työpaikkakuolemat päätoimialoittain 2005-2016


TOIMIALA, LUKUMÄÄRÄ

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, 20 kpl
Kuljetus ja varastointi, 83 kpl
Teollisuus, 51 kpl
Rakentaminen, 77 kpl
Kuntasektori, 23 kpl
Muut, 119 kpl
Yhteensä, 373 kpl

Eniten työpaikkakuolemia vuosina 2005-2015 on sattunut teollisuus-, kaivos-, louhinta- ja rakennustyössä (45 %), sekä kuljetus- ja liikennetyössä (23 %)

 

28.6.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Onnettomuustutkinta antaa tietoa torjuntaan

TVK:n onnettomuustutkinnassa tutkitaan kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia. Lue havainnollistavat tapaturmaraportit osoitteesta http://työpaikkakuolemat.fi/ ja TOT-tutkinnan raportit osoitteesta totti.tvk.fi.

Katso animaatiot työpaikkaonnettomuuksista

Liuotintynnyri räjähti – Animaatio työtapaturmasta (TOT 2/17)

 

Animaatio työpaikan sisäisen liikenteen vaaroista (TOT 2/18)

;