Kuva -

Luokitukset

Ammattiluokitus

Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota luokiteltava henkilö tekee työsuhteessa palkansaajana tai yrittäjänä. TVK käyttää tilastoinnissaan Tilastokeskuksen ammattiluokitusta 2010, joka perustuu kansainväliseen ILO:n ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations) luokitukseen.

Ammattiluokitus työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastoinnissa sovellettavassa muodossa

Lisätietoa Tilastokeskuksen ammattiluokituksesta (TK2010):

Tilastokeskuksen koko ammattiluokitus 2010

Tilastokeskuksen LuokitusEkspertti

 

Tulorekisterin ammattiluokkien riskiluokitus

 

Nykyisin käytettävä ammattiluokitus on otettu käyttöön liukuvasti vuosina 2015-2016. Koska käytössä oleva ja vanha, käytöstä poistunut ammattiluokitus ovat rakenteeltaan erilaiset, ammattiluokituksen muutos aiheuttaa katkoksen työtapaturma- ja ammattitautitilastojen ammattiluokittaisiin aikasarjoihin.

Ammattiluokituksen (TK 2010) pääluokat

1= Johtajat
2= Erityisasiantuntijat
3= Asiantuntijat
4= Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
5= Palvelutyöntekijät
6= Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
7= Rakennus-, korjaus-, ja valmistustyöntekijät
8= Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
9= Muut työntekijät
0= Sotilaat

Ammattiluokituksen (TVL 2009) pääluokat

0= Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ
1= Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
2= Hallinto- ja toimistotyö
3= Kaupallinen työ
4= Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
5= Kuljetus- ja liikennetyö
6= Kaivos- ja louhintatyö
7 ja 8= Teollinen työ
9= Palvelutyö Muut

Työllisyyskurssien oppilaat luokitellaan kuten vastaavissa ammateissa olevat työntekijät. Muut oppilaat ja hoidokit on esitetty taulukoissa sarakkeessa "muut". Luokitus (TVL 2009) löytyy kokonaisuudessaan TVK:n kotisivuilta "Julkaisut" osasta.

ESAW-muuttujat

TVK:n tilastoissa käytetään yhteiseurooppalaisen työtapaturmien tilastointiluokittelun (ESAW) mukaisia muuttujia esiteltäessä työpaikkatapaturmien sattumisolosuhteita. ESAW -järjestelmän mukainen luokittelu aloitettiin Suomessa 2003. Työtapaturmien sattumisolosuhteita kuvaa 8 ESAW-muuttujaa: työtehtävä, työsuoritus, poikkeama, vahingoittumistapa, vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja, työpiste (2015 asti), työympäristö (alkaen 2016) vamman laatu sekä vahingoittunut kehonosa.

Suomessa käytetään tietyiltä osin lyhennettyä versiota näiden muuttujien luokituksesta. Lyhennetty luokitus on kuvattu sosiaali- ja terveysministeriön ja TVK:n yhteisessä julkaisussa "Työtapaturmien luokittelu", joka löytyy sivulta "Julkaisut".

Muuttuja vahinkotapahtuman sattumisolosuhde, muuttuja korvauspäätöksen mukainen vahinkotapahtuma sekä muuttuja henkinen järkytysreaktio eivät ole ESAW-metodologiaan kuuluvia vaan ovat kansallisesti kerättäviä tietoja.

Työtehtäväkoodit

10= Tuotanto, jalostus, käsittely, varastointi
20= Maarakentaminen, rakentaminen, purkaminen
30= Maa- ja metsätalous, puutarhanhoito, kalankasvatus, eläinten hoito
40= Julkiset ja yksityiset palvelut
50= Tukitoiminnot
60= Kuljettaminen, kulkeminen, urheilu, taiteet
99= Muut työpaikalla suoritetut tehtävät
00= Työtehtävästä ei tietoja
XX= Työtehtävä tuntematon

Työsuorituskoodit

10= Koneen käyttäminen (käynnistäminen, syöttäminen, hallinta yms.)
20= Käsikäyttöisillä työkaluilla työskenteleminen (porakoneella, vasaralla, yms.)
30= Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai sellaisessa matkustaminen
40= Esineiden käsitteleminen (ottaa kiinni, avata, sulkea, yhdistää, heittää, asettaa, kaataa yms.)
50= Taakan käsivoimin siirtäminen (nostaa, laskea, vetää, työntää, kantaa yms.)
60= Henkilön liikkuminen (myös paikoillaan, kuten pukeutuminen, peseytyminen)
70= Paikallaan oleminen työpisteessä (istuminen, seisominen, keskusteleminen, näyttöpääte- ja valvomotyö yms)
99= Muut luettelemattomat työsuoritukset
00= Työsuorituksesta ei tietoja
XX= Työsuoritus tuntematon

Poikkeamakoodit

10= Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo
20= Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen, höyrystyminen, pölyäminen
30= Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, liukuminen, törmääminen (henkilön alta tai päälle)
40= Laitteen (odottamaton käynnistyminen, häiriönpoisto), työkalun, esineen, eläimen hallinnan menettäminen
50= Henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen
60= Terävään esineeseen astuminen, takertuminen, itsensä kolhiminen, polvistuminen, istuutuminen
70= Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen (nostaessa, työntäessä, vääntäessä, horjahtaessa yms.)
80= Väkivalta (ihmisen tai eläimen aiheuttama), järkyttävä tilanne, poikkeava läsnäolo (esim. suojauksen ohitus)
99= Muut luettelemattomat poikkeamat
00= Poikkeamasta ei tietoja
XX= Poikkeama tuntematon

Vahingoittumistapaa kuvaavat koodit

10= Sähkön, lämpötilan tai vaarallisen aineen aiheuttama vahingoittuminen
20= Hapensaannin estyminen (hukkuminen, hautautuminen, tukehduttavat kaasut ja höyryt)
30= Iskeytyminen kiinteää pintaa tai liikkumatonta aiheuttajaa vasten (putoaminen, kaatuminen yms.)
40= Liikkuvan aiheuttajan osuman tai siihen törmääminen (myös paineenalaiset nesteet ja kaasut)
50= Leikkaavan, terävän, karhean esineen aiheuttama vahingoittuminen
60= Puristuminen, ruhjoutuminen
70= Henkilön äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen (myös melu ja säteily)
80= Eläimen tai ihmisen purema, potku jne.
99= Muut luettelemattomat vahingoittumistavat
00= Vahingoittumistavasta ei tietoja
XX= Vahingoittumistapa tuntematon

Aiheuttajakoodit

1100= Kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät, ikkunat, esteet
1200= Maanpinnan yläpuoliset rakenteet
1300= Maanpinnan alapuoliset rakenteet tai syvänteet
2100= Putket, letkut, venttiilit, liitoskappaleet, kanavat
2200= Moottorit, voimansiirtolaitteet, energian muunto- ja varastointilaitteistot
2300= Käsityökalut
2400= Käsikäyttöiset konetyökalut
2500= Käsikäyttöiset työkalut (ei tietoja konevoimaisuudesta)
2600= Liikkuvat tai siirrettävät koneet ja laitteet
2700= Kiinteät koneet ja laitteet
2800= Kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitteet
3100= Maakulkuneuvot
3200= Muut kulkuneuvot
4100= Materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet, koneen osat (myös naulat, ruuvit, rullat, kelat, taakat, kuormat yms.)
4200= Kemialliset, radioaktiiviset, biologiset aineet, nesteet
4300= Turvalaitteet ja –varusteet, suojaimet
4400= Toimiston tai kodin tavarat ja laitteet, harrastusvälineet, henkilökohtaiset tavarat
5100= Ihmiset, eläimet, kasvit
5200= Irtojätteet
5300= Melu, paine, tulipalo, valokaari, valo, lumi, jää, vesistöt, muut fysikaaliset vaikutukset ja luonnonilmiöt
9999= Muut luettelemattomat aiheuttajat
0000= Välittömästä aiheuttajasta ei tietoja
XXXX= Aiheuttaja tuntematon

Vamman laatua kuvaavat koodit

010= Haavat ja pinnalliset vammat
020= Luunmurtumat
030= Sijoiltaan menot, nyrjähdykset ja venähdykset
040= Amputoitumiset ja irti repeämiset (ruumiinosan menetys)
050= Tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat
060= Palovammat, syöpymät ja paleltumat
070= Myrkytykset ja tulehdukset
080= Hukkuminen ja tukehtuminen
090= Äänen ja värähtelyn vaikutukset
100= Äärilämpötilojen, valon ja säteilyn vaikutukset
110= Sokki
120= Useita samantasoisia vammoja
999= Muut, yllä luokittelemattomat vammat
000= Vamman laadusta ei tietoja
XXX= Vamman laatu tuntematon

Vahingoittunutta kehonosaa kuvaavat koodit

10= Pää
20= Niska ja kaula
30= Selkä
40= Vartalo ja sisäelimet
50= Yläraajat
60= Alaraajat
70= Koko keho ja useat sen alueet
99= Muu, yllä luokittelematon ruumiinosa
00= Ei tietoja vahingoittuneesta ruumiinosasta
XX= Vahingoittunut kehoosa tuntematon

Työympäristöä kuvaavat koodit

11= Tuotantolaitos, tehdas, työpaja
12= Huoltoalue, korjaamo
13= Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue
19= Muut Teollisuuslaitos-ryhmään kuuluvat, mutta edellä luettelemattomat työympäristöt
21= Työmaa – rakennettava rakennus
22= Työmaa – purettava tai kunnostettava rakennus
23= Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina)
29= Muut Työmaa-ryhmään kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työympäristöt
31= Karjankasvatus
32= Maatalous – maanviljely
33= Maatalous – puiden ja pensaiden viljely
34= Metsätalous
39= Muut alkutuotanto-ryhmään kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työympäristöt
41= Toimisto, kokoushuone, kirjasto jne.
42= Oppilaitos, koulu, lukio, opisto, yliopisto, seimi, päiväkoti
43= Myymälä, pieni tai suuri (katumyynti mukaan luettuna)
44= Ravintola, huvittelupaikka, majoituslaitos (ml. museot, näyttämöt, messut jne.)
50= Hoitolaitokset – erittelemätön
60= Julkinen työympäristö – erittelemätön (ml. liikuntapaikat)
70= Koti – erittelemätön
99= Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö
00= Ei tietoa

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (TyTAL) -muuttujat

Vahinkotapahtuman sattumisolosuhdetta kuvaavat koodit

11 = Työssä (21 §, pl. matkustaminen sekä kotona tai määrittelemättömässä paikassa tehty työ)
12 = Työtehtävästä johtuva matkustaminen (21 §)
20 = Työntekopaikan alueella (22 §)
31 = Asunnon ja työpaikan välinen matka (23 § alakohta 1)
32 = Ruokailu-/virkistystauko (23 § alakohta 2)
41 = Koulutustilaisuus (24 § alakohta 1)
42 = Virkistystilaisuus (24 § alakohta 2)
43 = Työkykyä ylläpitävä toiminta (24 § alakohta 3)
44 = Terveydenhuolto (työtapaturma /at, 24 § alakohta 4)
45 = Terveydenhuolto (muu kuin työtapaturma /at, 24 § alakohta 5)
46 = Kuntoliikunta (24 § alakohta 6)
47 = Matkat koodien 41-46 mukaisiin tilaisuuksiin (24 § alakohta 7)
48 = Majoitus poikkeuksellisen vaarallisissa olosuhteissa (24 § alakohta 8) 60 = kotona tai määrittelemättömässä paikassa tehtävässä työssä (21 §, 25 §)
90 = Vapaa-ajalla

Korvauspäätöksen mukaista vahinkotapahtumaa kuvaavat koodit

Tapaturmana pidettävät vahinkotapahtumat:
10 = Tapaturma
20 = Muu tapaturmana pidettävä vamma (18 §)
31 = Pahoinpitely, työhön liittyvä (34 § 1. mom)
32 = Pahoinpitely, ei työhön, ei yksityiselämä (34 § 3. mom)
40 = Muun vamman tai sairauden paheneminen (19 §)
50 = Työliikekipeytyminen (33 §)
Ammattitaudit tai –epäilyt:
81 = Ammattitaudit (26 §, pl. 28 § ja 29 §)
82 = Yläraajantulehdukset (28 §, pl. 29 §)
83 = Rannekanavaoireyhtymä (29 §)
84 = Muun vamman tai sairauden paheneminen (30 §)

Henkistä järkytysreaktiota kuvaavat koodit

1 = Vahinkotapahtumaan liittyy korvattava henkinen järkytysreaktio (35 §)
2 = Vahinkotapahtumaan ei liity korvattavaa 35 §:n mukaista henkistä järkytysreaktiota

Toimialaluokitus

Toimialaluokituksena käytetään Tilastokeskuksen toimialaluokitusta (TOL 2008). Kuntien ja kuntayhtymien palkansaajien vahingot on luokiteltu omaan päätoimialaluokkaansa "Kuntasektori", joka ei ole Tilastokeskuksen toimialaluokituksessa.

Päätoimialakoodit

A= Maatalous, metsätalous ja kalatalous
B= Kaivostoiminta ja louhinta
C= Teollisuus
D= Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
E= Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
F= Rakentaminen
G= Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen moottoripyörien korjaus
H= Kuljetus ja varastointi
I= Majoitus- ja ravitsemistoiminta
J= Informaatio ja viestintä
K= Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L= Kiinteistöalan toiminta
M= Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
N= Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
O= Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P= Koulutus
Q= Terveys- ja sosiaalipalvelut
R= Taiteet, viihde ja virkistys
S= Muu palvelutoiminta
T= Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
U= Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
Z= Kuntasektori
X= Toimiala tuntematon

Liikkumistapaa koskeva luokitus

Tilastoissa käytetään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastoimisohjeiden mukaista luokittelua liikkumistavasta. Luokittelu tehdään ainoastaan työmatkatapaturmien osalta.

Taulukoissa käytetyt koodit

1= Jalan (myös polkupyörää taluttaen, ajoneuvosta astuttaessa, hiihtäen tms.)
2= Polkupyörällä
3= Mopedilla
4= Moottoripyörällä, myös kevyt moottoripyörä
5= Henkilöautolla
6= Linja-autolla, kuorma-autolla, junalla, raitiovaunulla
7= Muu liikkumistapa (traktori, hevosajoneuvo, lumikelkka, laiva, vene tms.)
9= Muut
X= Liikkumistapa tuntematon

Sattumistapa

Tilastoissa käytetään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastoimisohjeiden mukaista luokittelua sattumistavasta. Luokittelu tehdään ainoastaan työmatkatapaturmien osalta.

1= Kaatuminen, liukastuminen, kompastuminen (myös matkustaja kaatuu ajoneuvossa tai ajoneuvosta) sekä venähdys ilman kaatumista
2= Esineiden päälle astuminen
3= Ajoneuvon ulosajo tai kaatuminen, luisuminen tieltä, suistuminen raiteilta
4= Yhteentörmäys auton kanssa
5= Yhteentörmäys polkupyörän, mopedin, moottoripyörän tai kevytmoottoripyörän kanssa
6= Yhteentörmäys junan, raitiovaunun (kiskoilla kulkevan) kanssa
7= Väkivalta
9= Muut

Maakuntaluokitus

1= Uusimaa
2= Varsinais-Suomi
4= Satakunta
5= Kanta-Häme
6= Pirkanmaa
7=Päijät-Häme
8= Kymenlaakso
9= Etelä-Karjala
10= Etelä-Savo
11= Pohjois-Savo
12= Pohjois-Karjala
13= Keski-Suomi
14= Etelä-Pohjanmaa
15=Pohjanmaa
16= Keski-Pohjanmaa
17= Pohjois-Pohjanmaa
18= Kainuu
19= Lappi
20= Itä-Uusimaa (vuoden 2010 loppuun)
21= Ahvenanmaa
UU= Ulkomaat
XX= Ei tiedossa

Vakavuusluokitus

Vakavuus määrittyy työkyvyttömyyden keston perusteella. Kesto lasketaan kalenteripäivinä mukaan lukien sunnuntait ja juhlapyhät, jolloin vahingoittunut on kokonaan tai osittain työkyvytön. Työkyvyttömyyspäiväksi ei lasketa vahingoittumispäivää.

20.11.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;