Tilastointiperusteet

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) on virallinen työtapaturma- ja ammattitautitilaston pitäjä Suomessa. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta harjoittavat vakuutuslaitokset ja Valtiokonttori antavat kalenterivuosittain TVK:lle välttämättömät vakuutuksenottaja- ja vahinkokohtaiset tiedot.

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan korvattavat tapaturmat korvaa ja tilastoi Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA), joka huolehtii keskitetysti maatalousyrittäjien ja apurahansaajien turvasta.

Miksi tilastoidaan?

Tilastotietoja työtapaturmista ja ammattitaudeista kerätään

  • työturvallisuustyön ohjaamiseen ja kehittämiseen
  • vakuutusjärjestelmän rahoituksen tietotarpeisiin
  • rahavirtojen seurantaan.

Vakuutusmaksujen määrittämisessä tarvitaan tietoa muun muassa vakuutuksen kohteena olevien ammattiluokkien työtapaturma- ja ammattitautiriskitasoista.

Mihin tilastointi perustuu?

Työtapaturmien ja ammattitautien tilastoinnista on säädetty työtapaturma- ja ammattitautilaissa. TVK:lla on velvoite ylläpitää rekisteriä ja kerätä tiedot sitä varten. Vakuutuslaitoksilla on velvollisuus toimittaa vaadittavat tiedot TVK:n ylläpitämään rekisteriin.

Suomen tilastointia ohjaavat lisäksi erinäiset kansainväliset säädökset ja sopimukset. Näistä merkittävimpiä ovat EU:n komission ja parlamentin asetus kansanterveystilastoinnin järjestämisestä, sen toimeenpaneva komission asetus työtapaturmatilastoinnista sekä YK:n kansainvälisen työjärjestön ILO:n hyväksymät tilastointivelvoitteita sisältävät yleissopimukset.

Kuka päättää kerättävistä tiedoista?

Työtapaturma- ja ammattitautilaki, EU-lainsäädäntö ja ILO:n hyväksymät yleissopimukset asettavat yleiset puitteet sille, mitä tietoja tarvitaan. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan TVK päättää kerättävistä tiedoista neuvoteltuaan ensin asiasta tietoja tuottavien vakuutuslaitosten kanssa.

Ketkä käsittelevät tilastoaineistoa?

TVK:n tilastoaineiston vastaanotosta ja rekisterien ylläpidosta vastaa TVK:n oma aktuaari- ja tilastoyksikkö. TVK:n työturvallisuustilastointia tekee tutkimusyksikkö yhteistyössä aktuaari- ja tilastotoiminnon kanssa.

Jotta tilastointi on kansallisesti kattavaa, tarvitaan myös tiedot maatalousyrittäjistä. Tilastokeskus yhdistää TVK:n ja Melan tiedot työtapaturmista ja Työterveyslaitos vastaavasti ammattitaudeista.

Tilastokeskus ja Työterveyslaitos myös välittävät tarvittavat tiedot eteenpäin EU:n komissiolle ja ILO:lle.

Mihin tietoja käytetään?

TVK tuottaa omasta rekisteristään työtapaturma- ja ammattitautitilastoja, selvityksiä ja laskelmia.

Lisäksi tietopalvelumme palvelee erilaisissa (tilasto)tietopyynnöissä mediaa, työpaikkoja, eri sidosryhmiä ja tutkijoita.

TVK:n rekisteristä luovutetaan tietoja mm. Eläketurvakeskukselle, Tilastokeskukselle, Työterveyslaitokselle, Eurostatille ja ILO:lle. Tietoja voidaan luovuttaa myös tieteelliseen tutkimukseen erillisellä lupamenettelyllä.