Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä laski vuonna 2019

Vahvistetut tapaturmaeläkkeet 2014 – 2019 

Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2019 yhteensä 209 uutta palkansaajien tapaturmaeläketapausta, eli eläkkeitä vahvistettiin 45 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2018. Uusista tapauksista 112 oli täysiä eläkkeitä ja loput 97 osaeläkkeitä. Sekä täysien että osaeläkkeiden määrät laskivat vuodesta 2018. Osaeläkettä saavan henkilön ansiotaso on alentunut vahinkotapahtuman seurauksena, mutta hän kuitenkin jatkaa työelämässä.

Palkansaajille sattuneista työpaikkatapaturmista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin vuonna 2019 yhteensä 138, eli 25 tapausta vähemmän kuin vuonna 2019. Työmatkatapaturmista aiheutuneiden eläkkeiden lukumäärä laski 7 tapauksella. Ammattitaudeista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin 12 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna. 

Taulukko 1.1

Palkansaajien vahvistetut tapaturmaeläkkeet vahvistamisvuosittain
Eläkkeen taso 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Täysi eläke 112 128 128 139 167 194
Osaeläke 97 126 103 120 104 130
Yhteensä 209 254 231 259 271 324

Taulukko 1.2

Palkansaajien vahvistetut tapaturmaeläkkeet vahinkotyypeittäin vahvistamisvuosittain
Vahinkotyyppi 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ammattitauti 35 47 44 65 59 79
Tuntematon 0 1 0 0 0 2
Työmatkatapaturma 36 43 33 52 50 56
Työpaikkatapaturma 138 163 154 142 162 187
Yhteensä 209 254 231 259 271 324

Palkansaajien työpaikkatapaturmat 

Taulukko 1.3

Palkansaajien työpaikkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet toimialoittain vahvistamisvuosittain

Toimiala 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Teollisuus (C) 30 32 41 28 34 43
Rakentaminen (F) 25 27 29 42 34 53
Tukku- ja vähittäiskauppa (G) 4 10 5 13 13 14
Kuljetus- ja varastointi (H) 12 23 16 22 20 18
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 10 10 5 6 4 4
Kuntasektori (Z) 14 17 19 10 16 23
Muut 43 44 39 21 41 32
Yhteensä 138 163 154 142 162 187

Taulukko 1.4


Palkansaajien työpaikkatapaturmista aiheutuneetvahvistetut tapaturmaeläkkeet poikkeamaluokittain vahvistamisuosittain

Poikkeama 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo 2 2 2 2 1 2
Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen, ym. 2 0 3 1 0 3
Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, ym. 17 18 19 14 20 20
Laitteen, työkoneen tai eläimen hallinnan menettäminen 16 13 13 19 14 14
Putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen 47 66 57 62 77 82
Terävään esineeseen astuminen, kolhiminen, ym 9 11 13 9 13 14
Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen 16 13 14 8 3 4
Väkivalta, järkyttävä tilanne, poikkeava läsnäolo 6 10 3 2 4 0
Tuntematon 23 30 30 25 30 48
Yhteensä 138 163 154 142 162 187

Taulukko 1.5

Palkansaajien työpaikkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet luokiteltuna vahinkoa edeltäneen työsuorituksen mukaisesti vahvistamisvuosittain
Työsuoritus 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Koneen käyttäminen 14 9 14 8 8 13
Käsikäyttöisellä työkaluilla työskenteleminen 6 10 12 8 15 13
Kulkun. tai siirtol. ohjaus tai matkustam. 12 3 7 6 4 8
Esineiden käsitteleminen 15 23 16 19 22 15
Taakan käsivoimin siirtäminen 10 10 6 12 6 8
Henkilön liikkuminen 48 68 60 53 71 77
Paikallaan oleminen työpisteessä 8 6 9 9 6 8
Tuntematon 25 34 30 27 30 45
Yhteensä 138 163 154 142 162 187

Palkansaajien työmatkatapaturmat

Taulukko 1.6

Palkansaajien työmatkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet liikkumistavoittain vahvistamisvuosittain

Liikkumistapa 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Jalan 18 18 12 25 8 25
Polkupyörällä 6 11 7 11 15 12
Henkilöautolla 8 9 9 13 19 12
Muut ja tuntemattomat 4 5 5 3 8 7
Yhteensä 36 43 33 52 50 56

Taulukko 1.7

Palkansaajien työmatkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet sattumistavoittain vahvistamisvuosittain

Sattumistapa 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Kaatuminen, liukastuminen kompastuminen 18 25 18 30 19 34
Ajoneuvon ulosajo tai kaatuminen 4 5 4 6 3 4
Yhteentörmäys auton kanssa 12 11 8 12 16 14
Muut ja tuntemattomat 2 2 3 4 12 4
Yhteensä 36 43 33 52 50 56

Yrittäjien vahvistetut tapaturmaeläkkeet

Taulukko 2.1

Yrittäjien vahvistetut tapaturmaeläkkeet vahvistamisvuosittain
Eläkkeen taso 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Täysi eläke 6 5 7 13 15 15
Osaeläke 6 3 3 11 6 6
Yhteensä 12 8 10 24 21 21

Taulukko 2.2

Yrittäjien vahvistetut tapaturmaeläkkeet vahinkotyypeittäin vahvistamisvuosittain
Vahinkotyyppi 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ammattitauti 1 2 0 0 2 4
Työmatkatapaturma 3 1 1 4 3 2
Työpaikkatapaturma 8 5 9 20 16 15
Yhteensä 12 8 10 24 21 21

Seloste

Tilasto sisältää lukumäärätietoja palkansaajien ja yrittäjien vahvistetuista tapaturmaeläkkeistä. Palkansaajilla tarkoitetaan tässä työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvia työsuhteisia työntekijöitä, työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa olevia henkilöitä, rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettuja henkilöitä sekä tiettyjä opiskelija- ja koululaisryhmiä. Yrittäjillä tarkoitetaan puolestaan työtapaturma- ja ammattitautilain 24 ja 26 luvun mukaisella vapaaehtoisella työajan vakuutuksella vakuutettuja henkilöitä. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen perusteella korvatut vahingot eivät ole mukana tilastoissa.

Tilastot perustuvat Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) ylläpitämiin tietokantoihin lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella korvattavien vahinkojen korvaustiedoista sekä tapaturmaeläkkeiden pääomatiedoista. Tilastoissa ovat mukana kaikkien vakuutusyhtiöiden, valtiokonttorin sekä TVK:n tapaturmaeläketapaukset. Maatalousyrittäjät eivät ole mukana. Heidän vakuuttamisesta sekä heille sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien tilastoinnista vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA).

Tapaturmaeläketapauksella tarkoitetaan tässä dokumentissa työpaikka- tai työmatkatapaturmaa tai ammattitautia, jolle vakuutuslaitos on vahvistanut eläkepääoman. Vahvistaminen tehdään, kun eläkettä koskevat tiedot ovat vakuutuslaitoksen arvion mukaan lopulliseksi vakiintuneet. Valtiokonttorin ja TVK:n tapauksessa pääomatietoja ei kuitenkaan saada ja tapaturmaeläkkeen vahvistamisvuotena pidetään sitä vuotta, jolloin vahvistettua tapaturmaeläkettä vastaavaa korvauslajia on ensimmäisen kerran maksettu. Tapaukset, joista tapaturmaeläkettä maksetaan vain väliaikaisesti, eivät ole mukana tilastoissa. Näitä tulee vuosittain maksuun moninkertainen määrä verrattuna vahvistettaviin tapauksiin.

Tapaturmaeläkkeet tilastoidaan vahvistamisvuosittain. On tärkeää huomioida, että tapaturman sattumisajankohdan ja eläkkeen vahvistamisen välissä voi olla vuosien viive. Ammattitautien tapauksessa altistuminen on voinut tapahtua kymmeniä vuosia ennen taudin ilmenemistä ja eläkkeen vahvistamista. Ennen vuotta 1982 sattuneiden vahinkojen tapauksessa sekä ansion alenemasta että lääketieteellisestä haitasta maksetaan elinkorkoa. Tässä tilastossa elinkorkotapauksia käsitellään kuten eläkkeitä, joten mukana on mahdollisesti joitain tapauksia (käytännössä ammattitauteja), joista maksettaisiin nykyisen lainsäädännön mukaan ainoastaan haittarahaa, eikä niitä siten vahvistettaisi eläkkeeksi.

Muita kuin vahvistamisvuoden pääomatietoja ei huomioida. Näin ollen osa taulukoissa 1.1 ja 2.1 tilastoiduista osaeläkkeistä on voitu myöhemmin muuttaa täydeksi tapaturmaeläkkeeksi tai päinvastoin.

Taulukon 1.3 toimialaluokitus perustuu tilastokeskuksen toimialaluokitukseen (2008) sillä erolla, että TVK:n tilastoissa kuntasektorin eläkkeet on koottu omaan luokkaan (Z).

Taulukoissa 1.4 – 1.7 käytetään yhteiseurooppalaisen työtapaturmien tilastoluokittelun (ESAW) mukaisia muuttujia. Muuttujat ovat olleet käytössä vuodesta 2003 alkaen. Ennen vuotta 2003 sattuneet vahingot luokitellaan kaikilla ESAW-muuttujilla luokkaan ”Tuntematon”.