Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä laski vuonna 2020

Vahvistetut tapaturmaeläkkeet 2015 – 2020 

Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2020 yhteensä 187 uutta palkansaajien tapaturmaeläketapausta, eli eläkkeitä vahvistettiin 22 kpl vähemmän kuin vuonna 2019. Uusista tapauksista 97 oli täysiä eläkkeitä ja loput 90 osaeläkkeitä. Sekä täysien että osaeläkkeiden määrät laskivat vuodesta 2019. Osaeläkettä saavan henkilön ansiotaso on alentunut vahinkotapahtuman seurauksena, mutta hän kuitenkin jatkaa työelämässä.

Palkansaajille sattuneista työpaikkatapaturmista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin vuonna 2020 yhteensä 103, eli 33 tapausta vähemmän kuin vuonna 2020. Työmatkatapaturmista aiheutuneiden eläkkeiden lukumäärä laski 8 tapauksella. Ammattitaudeista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin 20 tapausta enemmän kuin edellisvuonna.

Taulukko 1.1

Palkansaajien vahvistetut tapaturmaeläkkeet vahvistamisvuosittain
Eläkkeen taso 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Täysi eläke 97 112 128 128 139 167
Osaeläke 90 97 126 103 120 104
Yhteensä 187 209 254 231 259 271

Taulukko 1.2

Palkansaajien vahvistetut tapaturmaeläkkeet vahinkotyypeittäin vahvistamisvuosittain
Vahinkotyyppi 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ammattitauti 55 35 47 44 65 59
Tuntematon 1 0 1 0 0 0
Työmatkatapaturma 28 36 43 33 52 50
Työpaikkatapaturma 103 138 163 154 142 162
Yhteensä 187 209 254 231 259 271

Palkansaajien työpaikkatapaturmat 

Taulukko 1.3

Palkansaajien työpaikkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet toimialoittain vahvistamisvuosittain

Toimiala 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Teollisuus (C) 24 30 32 41 28 34
Rakentaminen (F) 23 25 27 29 42 34
Tukku- ja vähittäiskauppa (G) 4 4 10 5 13 13
Kuljetus- ja varastointi (H) 12 12 23 16 22 20
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 3 10 10 5 6 4
Kuntasektori (Z) 7 14 17 19 10 16
Muut 31 43 44 39 21 41
Yhteensä 103 138 163 154 142 162

Taulukko 1.4


Palkansaajien työpaikkatapaturmista aiheutuneetvahvistetut tapaturmaeläkkeet poikkeamaluokittain vahvistamisuosittain

Poikkeama 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo 3 2 2 2 2 1
Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen, ym. 2 2 0 3 1 0
Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, ym. 17 17 18 19 14 20
Laitteen, työkoneen tai eläimen hallinnan menettäminen 10 15 13 13 19 14
Putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen 43 42 64 57 62 77
Terävään esineeseen astuminen, kolhiminen, ym 4 9 11 13 9 13
Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen 5 14 12 14 8 3
Väkivalta, järkyttävä tilanne, poikkeava läsnäolo 5 5 10 3 2 4
Tuntematon 14 32 33 30 25 30
Yhteensä 103 138 163 154 142 162

Taulukko 1.5

Palkansaajien työpaikkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet luokiteltuna vahinkoa edeltäneen työsuorituksen mukaisesti vahvistamisvuosittain
Työsuoritus 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Koneen käyttäminen 5 14 9 14 8 8
Käsikäyttöisellä työkaluilla työskenteleminen 3 6 10 12 8 15
Kulkun. tai siirtol. ohjaus tai matkustam. 7 12 3 7 6 4
Esineiden käsitteleminen 14 15 23 16 19 22
Taakan käsivoimin siirtäminen 8 10 10 6 12 6
Henkilön liikkuminen 43 47 68 60 53 71
Paikallaan oleminen työpisteessä 7 8 6 9 9 6
Tuntematon 16 26 34 30 27 30
Yhteensä 138 138 163 154 142 162

Palkansaajien työmatkatapaturmat

Taulukko 1.6

Palkansaajien työmatkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet liikkumistavoittain vahvistamisvuosittain

Liikkumistapa 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jalan 13 18 18 12 25 8
Polkupyörällä 8 6 11 7 11 15
Henkilöautolla 4 8 9 9 13 19
Muut ja tuntemattomat 3 4 5 5 3 8
Yhteensä 28 36 43 33 52 50

Taulukko 1.7

Palkansaajien työmatkatapaturmista aiheutuneet vahvistetut tapaturmaeläkkeet sattumistavoittain vahvistamisvuosittain

Sattumistapa 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Kaatuminen, liukastuminen kompastuminen 18 18 25 18 30 19
Ajoneuvon ulosajo tai kaatuminen 4 4 5 4 6 3
Yhteentörmäys auton kanssa 2 12 11 8 12 16
Muut ja tuntemattomat 4 2 2 3 4 12
Yhteensä 28 36 43 33 52 50

Yrittäjien vahvistetut tapaturmaeläkkeet

Taulukko 2.1

Yrittäjien vahvistetut tapaturmaeläkkeet vahvistamisvuosittain
Eläkkeen taso 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Täysi eläke 4 6 5 7 13 15
Osaeläke 6 6 3 3 11 6
Yhteensä 10 12 8 10 24 21

Taulukko 2.2

Yrittäjien vahvistetut tapaturmaeläkkeet vahinkotyypeittäin vahvistamisvuosittain
Vahinkotyyppi 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ammattitauti 2 1 2 0 0 2
Työmatkatapaturma 2 3 1 1 4 3
Työpaikkatapaturma 6 8 5 9 20 16
Yhteensä 10 12 8 10 24 21

Seloste

Tilasto sisältää lukumäärätietoja palkansaajien ja yrittäjien vahvistetuista tapaturmaeläkkeistä. Palkansaajilla tarkoitetaan tässä työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvia työsuhteisia työntekijöitä, työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa olevia henkilöitä, rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettuja henkilöitä sekä tiettyjä opiskelija- ja koululaisryhmiä. Yrittäjillä tarkoitetaan puolestaan työtapaturma- ja ammattitautilain 24 ja 26 luvun mukaisella vapaaehtoisella työajan vakuutuksella vakuutettuja henkilöitä. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen perusteella korvatut vahingot eivät ole mukana tilastoissa.

Tilastot perustuvat Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) ylläpitämiin tietokantoihin lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella korvattavien vahinkojen korvaustiedoista sekä tapaturmaeläkkeiden pääomatiedoista. Tilastoissa ovat mukana kaikkien vakuutusyhtiöiden, valtiokonttorin sekä TVK:n tapaturmaeläketapaukset. Maatalousyrittäjät eivät ole mukana. Heidän vakuuttamisesta sekä heille sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien tilastoinnista vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA).

Tapaturmaeläketapauksella tarkoitetaan tässä dokumentissa työpaikka- tai työmatkatapaturmaa tai ammattitautia, jolle vakuutuslaitos on vahvistanut eläkepääoman. Vahvistaminen tehdään, kun eläkettä koskevat tiedot ovat vakuutuslaitoksen arvion mukaan lopulliseksi vakiintuneet. Valtiokonttorin ja TVK:n tapauksessa pääomatietoja ei kuitenkaan saada ja tapaturmaeläkkeen vahvistamisvuotena pidetään sitä vuotta, jolloin vahvistettua tapaturmaeläkettä vastaavaa korvauslajia on ensimmäisen kerran maksettu. Tapaukset, joista tapaturmaeläkettä maksetaan vain väliaikaisesti, eivät ole mukana tilastoissa. Näitä tulee vuosittain maksuun moninkertainen määrä verrattuna vahvistettaviin tapauksiin.

Tapaturmaeläkkeet tilastoidaan vahvistamisvuosittain. On tärkeää huomioida, että tapaturman sattumisajankohdan ja eläkkeen vahvistamisen välissä voi olla vuosien viive. Ammattitautien tapauksessa altistuminen on voinut tapahtua kymmeniä vuosia ennen taudin ilmenemistä ja eläkkeen vahvistamista. Ennen vuotta 1982 sattuneiden vahinkojen tapauksessa sekä ansion alenemasta että lääketieteellisestä haitasta maksetaan elinkorkoa. Tässä tilastossa elinkorkotapauksia käsitellään kuten eläkkeitä, joten mukana on mahdollisesti joitain tapauksia (käytännössä ammattitauteja), joista maksettaisiin nykyisen lainsäädännön mukaan ainoastaan haittarahaa, eikä niitä siten vahvistettaisi eläkkeeksi.

Muita kuin vahvistamisvuoden pääomatietoja ei huomioida. Näin ollen osa taulukoissa 1.1 ja 2.1 tilastoiduista osaeläkkeistä on voitu myöhemmin muuttaa täydeksi tapaturmaeläkkeeksi tai päinvastoin.

Taulukon 1.3 toimialaluokitus perustuu tilastokeskuksen toimialaluokitukseen (2008) sillä erolla, että TVK:n tilastoissa kuntasektorin eläkkeet on koottu omaan luokkaan (Z).

Taulukoissa 1.4 – 1.7 käytetään yhteiseurooppalaisen työtapaturmien tilastoluokittelun (ESAW) mukaisia muuttujia. Muuttujat ovat olleet käytössä vuodesta 2003 alkaen. Ennen vuotta 2003 sattuneet vahingot luokitellaan kaikilla ESAW-muuttujilla luokkaan ”Tuntematon”.