Ammattiluokitus

TVK pitää työtapaturmien ehkäisyä sekä työtapaturma-ja ammattitautilain toimeenpanoa ja kehittämistä varten rekisteriä vahinkotapahtumista sekä tämän lain mukaisista vakuutuksista, vakuutuksenottajista ja korvauksista (työtapaturma- ja ammattitautirekisteri). Kyseisessä rekisterissä vakuutetun työn laadun kuvaamisessa sovelletaan Tilastokeskuksen Ammattiluokitus TK 2010 luokitusta. Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota henkilö tekee työsuhteessa palkansaajana tai yrittäjänä. 

Nykyisin käytettävä ammattiluokitus on otettu käyttöön vuosina 2015-2016. Koska käytössä oleva ja käytöstä poistunut ammattiluokitus ovat rakenteeltaan erilaiset, ammattiluokituksen muutos aiheuttaa katkoksen työtapaturma- ja ammattitautitilastojen ammattiluokittaisiin aikasarjoihin.

Vastaavasti palkkatietojen ilmoittamisessa tulorekisteriin käytetään Tilastokeskuksen Ammattiluokitus TK 2010 luokitusta.

Ammattiluokitus TK2010, pdf

Lisätietoa Tilastokeskuksen ammattiluokituksesta (TK2010):
Tilastokeskuksen koko ammattiluokitus 2010 

Tilastokeskuksen LuokitusEkspertti 

Riskiluokitus

Tapaturmavakuutuskeskuksen on ylläpidettävä tapaturma- ja ammattitautiriskiä kuvaavaa riskiluokitusta, joka perustuu työtapaturma- ja ammattitautirekisterin toimialaa tai teetettyä työtä koskevaan tietoon. (TyTAL 17 §)

TVK:n riskiluokitus TK 2010 ammattiluokitukseen perustuen, pdf

TVK:ssa on muodostettu ammattiluokille myös kolmiportainen riskiluokitus tukemaan ammattiluokan valintaa tulorekisterissä tilanteissa, joissa vakuutettu tekee yhtä paljon työtä kahdessa tai useammassa eri ammatissa. Riskiluokkia ovat pieni riski, keskisuuri riski ja suuri riski.
Tulorekisterin ammattiluokkien riskiluokitus

Ammattiluokituksen (TK 2010) pääluokat

1= Johtajat
2= Erityisasiantuntijat
3= Asiantuntijat
4= Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
5= Palvelutyöntekijät
6= Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
7= Rakennus-, korjaus-, ja valmistustyöntekijät
8= Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
9= Muut työntekijät
0= Sotilaat

ESAW-muuttujat

TVK:n tilastoissa käytetään eurooppalaisen työtapaturmien tilastointiluokittelun (ESAW) mukaisia muuttujia, kun esitellään työpaikkatapaturmien sattumisolosuhteita. ESAW-järjestelmän mukainen luokittelu aloitettiin Suomessa vuonna 2003.

Työtapaturmien sattumisolosuhteita kuvaa kahdeksan ESAW-muuttujaa:

  • työtehtävä,
  • työsuoritus,
  • poikkeama,
  • vahingoittumistapa,
  • vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja,
  • työpiste (2015 asti),
  • työympäristö (alkaen 2016),
  • vamman laatu, ja
  • vahingoittunut kehonosa.

Suomessa käytetään tietyiltä osin lyhennettyä versiota näiden muuttujien luokituksesta. 

Muuttujat ”vahinkotapahtuman sattumisolosuhde”, ”korvauspäätöksen mukainen vahinkotapahtuma” sekä ”henkinen järkytysreaktio” eivät ole ESAW-metodologiaan kuuluvia vaan ovat kansallisesti kerättäviä tietoja.

Työtehtäväkoodit

10= Tuotanto, jalostus, käsittely, varastointi
20= Maarakentaminen, rakentaminen, purkaminen
30= Maa- ja metsätalous, puutarhanhoito, kalankasvatus, eläinten hoito
40= Julkiset ja yksityiset palvelut
50= Tukitoiminnot
60= Kuljettaminen, kulkeminen, urheilu, taiteet
99= Muut työpaikalla suoritetut tehtävät
00= Työtehtävästä ei tietoja
XX= Työtehtävä tuntematon

Työsuorituskoodit

10= Koneen käyttäminen (käynnistäminen, syöttäminen, hallinta yms.)
20= Käsikäyttöisillä työkaluilla työskenteleminen (porakoneella, vasaralla, yms.)
30= Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai sellaisessa matkustaminen
40= Esineiden käsitteleminen (ottaa kiinni, avata, sulkea, yhdistää, heittää, asettaa, kaataa yms.)
50= Taakan käsivoimin siirtäminen (nostaa, laskea, vetää, työntää, kantaa yms.)
60= Henkilön liikkuminen (myös paikoillaan, kuten pukeutuminen, peseytyminen)
70= Paikallaan oleminen työpisteessä (istuminen, seisominen, keskusteleminen, näyttöpääte- ja valvomotyö yms)
99= Muut luettelemattomat työsuoritukset
00= Työsuorituksesta ei tietoja
XX= Työsuoritus tuntematon

Poikkeamakoodit

10= Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo
20= Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen, höyrystyminen, pölyäminen
30= Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, liukuminen, törmääminen (henkilön alta tai päälle)
40= Laitteen (odottamaton käynnistyminen, häiriönpoisto), työkalun, esineen, eläimen hallinnan menettäminen
50= Henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen
60= Terävään esineeseen astuminen, takertuminen, itsensä kolhiminen, polvistuminen, istuutuminen
70= Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen (nostaessa, työntäessä, vääntäessä, horjahtaessa yms.)
80= Väkivalta (ihmisen tai eläimen aiheuttama), järkyttävä tilanne, poikkeava läsnäolo (esim. suojauksen ohitus)
99= Muut luettelemattomat poikkeamat
00= Poikkeamasta ei tietoja
XX= Poikkeama tuntematon

Vahingoittumistapaa kuvaavat koodit

10= Sähkön, lämpötilan tai vaarallisen aineen aiheuttama vahingoittuminen
20= Hapensaannin estyminen (hukkuminen, hautautuminen, tukehduttavat kaasut ja höyryt)
30= Iskeytyminen kiinteää pintaa tai liikkumatonta aiheuttajaa vasten (putoaminen, kaatuminen yms.)
40= Liikkuvan aiheuttajan osuman tai siihen törmääminen (myös paineenalaiset nesteet ja kaasut)
50= Leikkaavan, terävän, karhean esineen aiheuttama vahingoittuminen
60= Puristuminen, ruhjoutuminen
70= Henkilön äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen (myös melu ja säteily)
80= Eläimen tai ihmisen purema, potku jne.
99= Muut luettelemattomat vahingoittumistavat
00= Vahingoittumistavasta ei tietoja
XX= Vahingoittumistapa tuntematon

Aiheuttajakoodit

1100= Kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät, ikkunat, esteet
1200= Maanpinnan yläpuoliset rakenteet
1300= Maanpinnan alapuoliset rakenteet tai syvänteet
2100= Putket, letkut, venttiilit, liitoskappaleet, kanavat
2200= Moottorit, voimansiirtolaitteet, energian muunto- ja varastointilaitteistot
2300= Käsityökalut
2400= Käsikäyttöiset konetyökalut
2500= Käsikäyttöiset työkalut (ei tietoja konevoimaisuudesta)
2600= Liikkuvat tai siirrettävät koneet ja laitteet
2700= Kiinteät koneet ja laitteet
2800= Kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitteet
3100= Maakulkuneuvot
3200= Muut kulkuneuvot
4100= Materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet, koneen osat (myös naulat, ruuvit, rullat, kelat, taakat, kuormat yms.)
4200= Kemialliset, radioaktiiviset, biologiset aineet, nesteet
4300= Turvalaitteet ja –varusteet, suojaimet
4400= Toimiston tai kodin tavarat ja laitteet, harrastusvälineet, henkilökohtaiset tavarat
5100= Ihmiset, eläimet, kasvit
5200= Irtojätteet
5300= Melu, paine, tulipalo, valokaari, valo, lumi, jää, vesistöt, muut fysikaaliset vaikutukset ja luonnonilmiöt
9999= Muut luettelemattomat aiheuttajat
0000= Välittömästä aiheuttajasta ei tietoja
XXXX= Aiheuttaja tuntematon

Vamman laatua kuvaavat koodit

010= Haavat ja pinnalliset vammat
020= Luunmurtumat
030= Sijoiltaan menot, nyrjähdykset ja venähdykset
040= Amputoitumiset ja irti repeämiset (ruumiinosan menetys)
050= Tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat
060= Palovammat, syöpymät ja paleltumat
070= Myrkytykset ja tulehdukset
080= Hukkuminen ja tukehtuminen
090= Äänen ja värähtelyn vaikutukset
100= Äärilämpötilojen, valon ja säteilyn vaikutukset
110= Sokki
120= Useita samantasoisia vammoja
999= Muut, yllä luokittelemattomat vammat
000= Vamman laadusta ei tietoja
XXX= Vamman laatu tuntematon

Vahingoittunutta kehonosaa kuvaavat koodit

10= Pää
20= Niska ja kaula
30= Selkä
40= Vartalo ja sisäelimet
50= Yläraajat
60= Alaraajat
70= Koko keho ja useat sen alueet
99= Muu, yllä luokittelematon ruumiinosa
00= Ei tietoja vahingoittuneesta ruumiinosasta
XX= Vahingoittunut kehon osa tuntematon

Työympäristöä kuvaavat koodit

11= Tuotantolaitos, tehdas, työpaja
12= Huoltoalue, korjaamo
13= Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue
19= Muut Teollisuuslaitos-ryhmään kuuluvat, mutta edellä luettelemattomat työympäristöt
21= Työmaa – rakennettava rakennus
22= Työmaa – purettava tai kunnostettava rakennus
23= Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina)
29= Muut Työmaa-ryhmään kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työympäristöt
31= Karjankasvatus
32= Maatalous – maanviljely
33= Maatalous – puiden ja pensaiden viljely
34= Metsätalous
39= Muut alkutuotanto-ryhmään kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työympäristöt
41= Toimisto, kokoushuone, kirjasto jne.
42= Oppilaitos, koulu, lukio, opisto, yliopisto, seimi, päiväkoti
43= Myymälä, pieni tai suuri (katumyynti mukaan luettuna)
44= Ravintola, huvittelupaikka, majoituslaitos (ml. museot, näyttämöt, messut jne.)
50= Hoitolaitokset – erittelemätön
60= Julkinen työympäristö – erittelemätön (ml. liikuntapaikat)
70= Koti – erittelemätön
99= Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö
00= Ei tietoa

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (TyTAL) -muuttujat

Vahinkotapahtuman sattumisolosuhdetta kuvaavat koodit

11 = Työssä (21 §, pl. matkustaminen sekä kotona tai määrittelemättömässä paikassa tehty työ)
12 = Työtehtävästä johtuva matkustaminen (21 §)
20 = Työntekopaikan alueella (22 §)
31 = Asunnon ja työpaikan välinen matka (23 § alakohta 1)
32 = Ruokailu-/virkistystauko (23 § alakohta 2)
41 = Koulutustilaisuus (24 § alakohta 1)
42 = Virkistystilaisuus (24 § alakohta 2)
43 = Työkykyä ylläpitävä toiminta (24 § alakohta 3)
44 = Terveydenhuolto (työtapaturma /at, 24 § alakohta 4)
45 = Terveydenhuolto (muu kuin työtapaturma /at, 24 § alakohta 5)
46 = Kuntoliikunta (24 § alakohta 6)
47 = Matkat koodien 41-46 mukaisiin tilaisuuksiin (24 § alakohta 7)
48 = Majoitus poikkeuksellisen vaarallisissa olosuhteissa (24 § alakohta 8) 60 = kotona tai määrittelemättömässä paikassa tehtävässä työssä (21 §, 25 §)
90 = Vapaa-ajalla

Korvauspäätöksen mukaista vahinkotapahtumaa kuvaavat koodit

Tapaturmana pidettävät vahinkotapahtumat:

10 = Tapaturma
20 = Muu tapaturmana pidettävä vamma (18 §)
31 = Pahoinpitely, työhön liittyvä (34 § 1. mom)
32 = Pahoinpitely, ei työhön, ei yksityiselämä (34 § 3. mom)
40 = Muun vamman tai sairauden paheneminen (19 §)
50 = Työliikekipeytyminen (33 §)

Ammattitaudit tai –epäilyt:

81 = Ammattitaudit (26 §, pl. 28 § ja 29 §)
82 = Yläraajantulehdukset (28 §, pl. 29 §)
83 = Rannekanavaoireyhtymä (29 §)
84 = Muun vamman tai sairauden paheneminen (30 §)

Henkistä järkytysreaktiota kuvaavat koodit

1 = Vahinkotapahtumaan liittyy korvattava henkinen järkytysreaktio (35 §)
2 = Vahinkotapahtumaan ei liity korvattavaa 35 §:n mukaista henkistä järkytysreaktiota

Toimialaluokitus

Toimialaluokituksena käytetään Tilastokeskuksen toimialaluokitusta (TOL 2008). Kuntien ja kuntayhtymien palkansaajien vahingot on luokiteltu omaan päätoimialaluokkaansa "Kuntasektori", joka ei ole Tilastokeskuksen toimialaluokituksessa.

Päätoimialakoodit

A= Maatalous, metsätalous ja kalatalous
B= Kaivostoiminta ja louhinta
C= Teollisuus
D= Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
E= Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
F= Rakentaminen
G= Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen moottoripyörien korjaus
H= Kuljetus ja varastointi
I= Majoitus- ja ravitsemistoiminta
J= Informaatio ja viestintä
K= Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L= Kiinteistöalan toiminta
M= Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
N= Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
O= Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P= Koulutus
Q= Terveys- ja sosiaalipalvelut
R= Taiteet, viihde ja virkistys
S= Muu palvelutoiminta
T= Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
U= Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
Z= Kuntasektori
X= Toimiala tuntematon

Liikkumistapaa koskeva luokitus

Tilastoissa käytetään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastoimisohjeiden mukaista luokittelua liikkumistavasta. Luokittelu tehdään ainoastaan työmatkatapaturmien osalta.

Taulukoissa käytetyt koodit

1= Jalan (myös polkupyörää taluttaen, ajoneuvosta astuttaessa, hiihtäen tms.)
2= Polkupyörällä
3= Mopedilla
4= Moottoripyörällä, myös kevyt moottoripyörä
5= Henkilöautolla
6= Linja-autolla, kuorma-autolla, junalla, raitiovaunulla
7= Muu liikkumistapa (traktori, hevosajoneuvo, lumikelkka, laiva, vene tms.)
9= Muut
X= Liikkumistapa tuntematon

Sattumistapa

Tilastoissa käytetään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastoimisohjeiden mukaista luokittelua sattumistavasta. Luokittelu tehdään ainoastaan työmatkatapaturmista.

1= Kaatuminen, liukastuminen, kompastuminen (myös matkustaja kaatuu ajoneuvossa tai ajoneuvosta) sekä venähdys ilman kaatumista
2= Esineiden päälle astuminen
3= Ajoneuvon ulosajo tai kaatuminen, luisuminen tieltä, suistuminen raiteilta
4= Yhteentörmäys auton kanssa
5= Yhteentörmäys polkupyörän, mopedin, moottoripyörän tai kevytmoottoripyörän kanssa
6= Yhteentörmäys junan, raitiovaunun (kiskoilla kulkevan) kanssa
7= Väkivalta
9= Muut

Maakuntaluokitus

1= Uusimaa
2= Varsinais-Suomi
4= Satakunta
5= Kanta-Häme
6= Pirkanmaa
7=Päijät-Häme
8= Kymenlaakso
9= Etelä-Karjala
10= Etelä-Savo
11= Pohjois-Savo
12= Pohjois-Karjala
13= Keski-Suomi
14= Etelä-Pohjanmaa
15=Pohjanmaa
16= Keski-Pohjanmaa
17= Pohjois-Pohjanmaa
18= Kainuu
19= Lappi
20= Itä-Uusimaa (vuoden 2010 loppuun)
21= Ahvenanmaa
UU= Ulkomaat
XX= Ei tiedossa

Vakavuusluokitus

Vakavuus määrittyy työkyvyttömyyden keston perusteella. Kesto lasketaan kalenteripäivinä mukaan lukien sunnuntait ja juhlapyhät, jolloin vahingoittunut on kokonaan tai osittain työkyvytön. Työkyvyttömyyspäiväksi ei lasketa vahingoittumispäivää.