Kuva -


Takaisin

Ansionmenetyskorvaukset

Koskee korvaamista ennen vuotta 2016

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan ansionmenetystä päivärahalla ja tapaturmaeläkkeellä.

Päiväraha

Työkyvyttömyyden perusteella maksetaan aluksi päivärahaa, jos työkyvyttömyys kestää vähintään kolme peräkkäistä päivää tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Päivärahaa ei makseta tapaturmapäivältä. Päivärahaa maksetaan enintään yhden vuoden ajan tapaturmasta lukien ja kaikilta kalenteripäiviltä.

Päivärahan suuruus on neljän viikon ajan tapaturmapäivän jälkeen saman suuruinen kuin työntekijälle maksettu sairausajan palkka. Tällöin päiväraha maksetaan työnantajalle. Jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu tuona aikana, päiväraha määräytyy tapaturmaa edeltäneiden neljän viikon työnansioiden perusteella.

Neljän ensimmäisen viikon jälkeen päivärahan suuruus on 1/360. osa vahingoittuneen vuosityöansiosta.

Päivärahaa voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansioiden aleneminen on osittaista. Työkyvyn alentuman tulee olla vähintään 10 %.

Opiskelijan ja koululaisen päivärahasta on tapaturmavakuutuslaissa omat säännökset.

Päiväraha on verotettava etuus.

Päivärahasta vähennetään ennen ennakonpidätystä ns. työntekijämaksuvähennys. Vähennys on 60 prosenttia sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun sairausvakuutuksen päivärahamaksun, työntekijän eläkelain (395/2006) 153 §:n 1 momentissa tarkoitetun alle 53-vuotiaan työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärästä. (ks. Euromäärät ja prosentit -kohta).

Tapaturmaeläke

Jos työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua tapaturmasta, maksetaan vahingoittuneelle tapaturmaeläkettä, jonka suuruus määräytyy vuosityöansion perusteella.

Täysi tapaturmaeläke on 85 % vuosityöansiosta alle 65-vuotiaalle ja 65 vuotta täyttäneelle 70 % vuosityöansiosta.

Tapaturmaeläke voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansioiden aleneminen on osittaista. Työkyvyn alentuman tulee olla vähintään 10 %.

Työkyvyn arvioinnissa lähtökohtana on vahingoittuneen jäljellä oleva kyky hankkia ansiotuloja. Työkyvyn heikentymisen tulee olla seurausta nimenomaan korvattavasta tapaturmavammasta tai ammattitaudista eikä muusta tapaturmasta riippumattomasta sairaudesta tai vammasta.

Tapaturmaeläke on verotettava etuus.

Tapaturmaeläkkeeseen tehdään vuosittain työntekijäin eläkelain mukainen indeksitarkistus.

Tapaturmaeläkkeen perusmäärään tehdään alle 65-vuotiaille kuudennen vuoden alusta lukien perusmäärän korotus eläkkeensaajan iän perusteella.

Vuosityöansio

Päiväraha neljän viikon jälkeen tapaturmasta, tapaturmaeläke ja perhe-eläke määräytyvät vuosityöansion perusteella.

Vuosityöansio määritellään pääsääntöisesti tapaturmahetken tai ammattitaudin ilmenemisajankohdan vakiintuneen ansiotason perusteella. Jos työntekijän ansiot tapaturmahetkellä poikkeavat vakiintuneesta ansiotasosta, vuosityöansio arvioidaan vakiintuneen ansiotason mukaiseksi. Jos vakiintunut ansiotaso jää alle laissa säädetyn rajan, käytetään vähimmäisvuosityöansiota.

Vuosityöansioon luetaan rahapalkan lisäksi muu työstä saatu veronalainen vastike, kuten esimerkiksi luontaisetu.

Tapaturmavakuutuslaissa on erityissäännöksiä opiskelijoiden ja eläkeläisten vuosityöansiosta.

Takaisin

30.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;